Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Tien Nguyen | Colliers | Hồ Chí Minh

Tien Nguyen

Sales Coordinator

Residential Services

Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Tien Nguyen had 1 year of experience in the hospitality field. She had been working as a Sales trainee and Sales Coordinator at Sheraton Saigon Hotel & Towers. She is an energetic, sociable, and hard-working person. With the ambition is to advance further in the Sales sector, she is always willing to learn new skills and undertake new challenges and beyond to get the job done and contribute to the growth of the organization

Học vấn

She got a bachelor's degree in Hotel Management at  University of Economics Ho Chi Minh City. 

Dịch vụ

Loại hình Dịch vụ

Đại diện người thuê

Loại hình bất động sản

Nhà cho nhiều gia đình

Đội ngũ của tôi

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc