Miljöpolicy

Inom Colliers affärsområde Förvaltning arbetar vi med att införa ett miljöledningssystem enligt kravstandarden Svensk Miljöbas. Ambitionen på avdelningen är att bidra till en minskad miljöpåverkan i fastigheterna samt förebygga föroreningar.

Colliers affärsområde Förvaltning har belönats med Stockholms Stads Miljödiplom "För införandet av miljöledningssystem som bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas".


De fyra största faktorerna för miljöpåverkan kring fastigheterna är:

 • Inköp av varor och tjänster
 • Energianvändning
 • Transporter
 • Avfallshantering


För att minimera fastigheternas miljöpåverkan/föroreningar strävar vi efter att:

 • Varor och tjänster ska vara miljöanpassade så långt som möjligt utifrån vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt.
 • Välja underentreprenörer som bedriver systematiskt miljöarbete.
 • Upprätthålla och verka för en god arbetsmiljö för våra samarbetspartners och medarbetare.
 • Bidra till minskad energianvändning i fastigheterna.
 • Alltid välja det ur miljösynpunkt mest fördelaktiga transportsättet som fortfarande är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.
 • Avfall från fastigheterna omhändertas på bästa sätt för minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Ha goda kunskaper och utbildning inom miljöområdet samt öka miljömedvetenheten bland hyresgästerna.
 • Genom strukturerat arbete skapa ständiga förbättringar med hjälp av egna analyser och kunskaper.
 • Överträffa gällande miljölagstiftning.


Colliers affärsområde Förvaltning, arbetar med mätbara mål som årligen följs upp och revideras av extern part.

Sverige
Linnégatan 2 114 47 Stockholm | Tel: +46 8 402 36 70