fastighetsanalys-och-vardering-sa-funkar-detFastighetsanalys och värdering - så funkar det

Alla med intresse av fastigheter, ägare, spekulanter och köpare vet att värdering av lokaler och fastigheter är en viktig del av fastighetstransaktioner. Vad ett objekt värderas till är avgörande för det slutgiltiga priset, och något som alla parter påverkas av. Men fastighetsvärdering görs inte bara inför försäljning. Tvärtom är det vanligt att värdera fastigheter även när lokalerna skadats på något sätt eller i samband med belåning, ombyggnationer eller renoveringar. Lokalernas och byggnadens skick är däremot inte det enda som avgör värderingens utfall. Fler faktorer som påverkar beskrivs här nedanför:

Jämförelseobjekt

Fastigheters marknadsvärde avgörs till stor del av vad andra, liknande objekt har sålts för. För att få en bra bild av aktuella priser utgår man vanligen från statistik över jämförelseobjekt, och tittar då ungefär ett år tillbaka i tiden. Hur långt tillbaka i tiden man behöver gå tillbaka beror dock på den aktuella orten. I mindre samhällen med färre fastigheter och transaktioner är det till exempel vanligt att behöva undersöka mer långtgående statistik.

Läget

Läget är en av de viktigaste värdepåverkande faktorerna. Delvis tar man då hänsyn till det rent geografiska läget i landet, och delvis till läget på orten. Ju längre ifrån de centrala delarna, eller stadskärnan en fastighet är placerad desto mindre är den värd. Förutom centrumaspekten tittar man i det här sammanhanget även på närhet eller avstånd till vatten och natur.

Miljöfaktorer

Buller, trafik, nattliv, kollektivtrafik och lantbruk eller industrier som orsaker obehagliga lukter är andra väsentliga faktorer som påverkar värdet av en fastighet. Även om ett centralt läge kan vara positivt ur många aspekter så kan den kringliggande miljön alltså påverka fastigheten negativt. Värdering och fastighetsanalys är utifrån detta mångfacetterad process som kräver god insyn i alla de värdepåverkande faktorerna och samspelet mellan dem.

Oavsett anledningen till värderingen så är det viktigt att ta hjälp av en aktör med bred och relevant kompetens. En korrekt värdering gynnar både ägare och spekulanter och gör det också lättare att få en konkret bild av fastigheten och dess användningsområden. Fastighetsägare som vill få en bild av vad deras lokaler är värda kan alltid kontakta Colliers. De erbjuder även tjänster för dig som söker en professionell hyresadministratör. Mer information hittar du på deras webbplats.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”