Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

RODO | Polityka prywatności


Klauzula dla kandydatów do pracy
Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, przy Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCP@colliers.com.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:


1. Obecnej rekrutacji

W celu wyboru kandydata do pracy przetwarzamy następujące dane osobowe:


a) Dane podstawowe (imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia)
;

W zakresie danych podstawowych przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

b) Dane dodatkowe zawarte w Państwa zgłoszeniu (np. wizerunek);
Przetwarzanie następuje na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która została wyrażona przez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając takie żądanie na adres e-mail: rekrutacja@colliers.com.
Brak zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania pracownika.

Kandydaci aplikujący na stanowiska w Polsce za pośrednictwem systemu Smart Recruiters proszeni są o niewypełnianie sekcji "Social media" oraz "W Internecie".

c) Inne dane pozyskane w trakcie procesu rekrutacyjnego;
Przetwarzanie niezbędne jest do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na zatrudnianiu nowego personelu.
Administrator może przetwarzać również dane o stanie zdrowia osób uczestniczących w rekrutacji zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem osób niepełnosprawnych. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane o stanie zdrowia jest dobrowolne.

W ramach obecnej rekrutacji dane będą przetwarzane są przez maksymalnie 6 miesięcy od przekazania Pani/Panu informacji o zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub w przypadku gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, do momentu jej odwołania, jednak nie dłużej niż trzy lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przesłano CV. 


2. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Dane mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy. 

Dane te przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, maksymalnie przez 6 miesięcy od uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej lub przekazania Pani/Panu informacji o zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające Colliers w jej działalności gospodarczej, Colliers International REMS sp. z o.o (KRS: 323917), oraz inne podmioty z Grupy Kapitałowej Colliers.

Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych (przetwarzanych na podstawie zgody),
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
W zakresie danych podstawowych, konieczność podania ich przez Panią/Pana wynika z Kodeksu Pracy. Brak podania tych danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 

Klauzula dla klientów
Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCP@colliers.com.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:


a) nawiązywania relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -  prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dążenie do sprzedaży usług, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,

b) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy, do momentu rozwiązania umowy,

c) rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość i wizerunek przedsiębiorcy, przez okres roku od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,

d) prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres 7 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,

e) windykacji należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej, do momentu pełnego rozliczenia,

f) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy,

g) marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy do momentu złożenia sprzeciwu,

h) w przypadkach określonych Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 36.1. rzeczonej ustawy, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, chyba, że decyzją Generalnego Inspektora okres ten zostanie wydłużony (jednak nie dłużej niż kolejne 5 lat).


Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.
Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonania.

 

 

Klauzula dla dostawców
Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCP@colliers.com.


Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) nawiązywania relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -  prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,

b) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy, do momentu rozwiązania umowy,

c) składania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość dostaw, przez okres roku od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,

d) prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres 7 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,

e) windykacji należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej, do momentu pełnego rozliczenia,

f) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy,

g) marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy do momentu złożenia sprzeciwu.

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.
Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów czy ich wykonanie.

 

 

Klauzula dla reprezentantów kontrahentów
Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCP@colliers.com.


Dane osobowe przetwarzane będą w celu:


a) nawiązywania i utrzymywanie relacji z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -  prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dążenie do sprzedaży usług, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,

b) rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość i wizerunek przedsiębiorcy, przez okres roku od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,

c) prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres 7 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,

d) windykacji należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej, do momentu pełnego rozliczenia,

e) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy,

f) marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy do momentu złożenia sprzeciwu,

g) w przypadkach określonych Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 36.1. rzeczonej ustawy, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, chyba, że decyzją Generalnego Inspektora okres ten zostanie wydłużony (jednak nie dłużej niż kolejne 5 lat).

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.
Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.


W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania danych niemożliwe jest również wykonanie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy stronami współpracy.

 

 

Klauzula dla osób korespondujących i korzystających z formularzy kontaktowych
Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCP@colliers.com.


Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) rejestracji  korespondencji i udzielania odpowiedzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi, przez okres 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji,

b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy.

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.
Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

 

 

 


Polityka cookies

1. Co to jest plik cookie?

Pliki cookies to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe. Pliki te są przechowywane na komputerze użytkownika, smartphonie czy innym urządzeniu. Pozwalają one na przechowywanie informacji o preferencjach użytkownika – strona internetowa ‘zapamiętuje’ nas, aby odpowiednio reagować przy naszych kolejnych odwiedzinach. Poprzez pliki cookies możliwe jest przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do wyświetlenia niniejszej strony (np. laptop, smartfon, etc.). 

2. Wykorzystujemy dwie kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe. 

 • pliki sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • pliki stałe pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

3. W jakim celu Colliers używa plików cookie?

Pliki cookie wykorzystywane na stronie internetowej www.colliers.com umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. 

Poprzez pliki cookies administrator serwisu (tj. Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00 – 078 Warszawa) wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: „niezbędne” oraz „opcjonalne” w następujących celach:

 1. Pliki cookies „niezbędne” ► w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia strony www. Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny.
  W tym celu na stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies. 
 2. Pliki cookies „opcjonalne” ► w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania strony.

Pliki cookies opcjonalne instalowane są za zgodą osoby odwiedzającej stronę, wyrażaną za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim urządzeniu. Są to pliki stałe dostarczane przez partnerów Colliers (strony trzecie) np. Google.inc. 

W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Poniższa tabela przedstawia wykaz narzędzi służących do obsługi plików cookies „opcjonalnych” (stałych/analitycznych):

 Oznaczenie narzędzia analitycznego

Oznaczenie dostawcy

Kategorie pozyskiwanych danych

Czy dochodzi do powierzenia danych?

Czy dochodzi do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Google Analytics

Google Inc.

unikalne identyfikatory, adresy IP, informacje o aktywności, lokalizacja, informacja o języku przeglądarki, informacja o modelu urządzenia

Dochodzi do powierzenia danych. Umowa powierzenia dostępna jest na stronie: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

W ramach świadczonej usługi może dochodzić do transferu danych poza terytorium EOG i Szwajcarię, głównie do Stanów Zjednoczonych. W tym celu Google zapewnia bezpieczeństwo przepływu tych danych przez:

- udział w programie Tarcza prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Sales Manago

Benhauer sp. z o.o.

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, adres IP, historia aktywności na stronach

Dochodzi do powierzenia danych.

 

Get Response Enterprise

Get Response sp. z o.o.

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, adres IP, historia aktywności na stronach

Dochodzi do powierzenia danych.

 

Coveo

Coveo Solutions Inc.

 

Dochodzi do powierzenia danych oraz transferu danych (ze względu na udział w programie Tarcza prywatności (zob. więcej: https://www.coveo.com/en/pages/gdpr)

 

W ramach realizacji wyżej wymienionych celów analitycznych strona wykorzystuje także tzw. dane eksploatacyjne.

4. Kontrolowanie i usuwanie plików cookie:

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z colliers.com może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

Możesz zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek na stronach:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 •  Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Opera
 • Apple Safari

 Aby zrezygnować z mechanizmu Google Analytics na wszystkich witrynach, odwiedź:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jeśli masz więcej pytań w sprawie plików cookie używanych na stronach Colliers International, skontaktuj się z nami -  poland@colliers.com.

5. Dane eksploatacyjne 

Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne): 
a) numer ID przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej stronę, 
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, 
c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, 
d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

6. Ochrona danych osobowych

Informacje do których uzyskujemy dostęp mają co do zasady charakter ogólny (statystyczny). Nie mniej pojęcie danych osobowych w RODO (rozporządzenie 2016/679) obejmuje także informacje dotyczące osób możliwych do identyfikacji. Jak wskazuje RODO, aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny.

W związku z powyższym informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest Colliers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00 – 078 Warszawa. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową Colliers wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCP@colliers.com.

Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu może dochodzić do: 
okazjonalnego analizowanie plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W powyższych przypadkach przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Natomiast, jeżeli wyrazisz zgodę poprzez ustawienia przeglądarki na instalacje plików cookies „opcjonalnych” (analitycznych np. dostarczanych przez Google Analytics) to informacje zebrane w ten sposób będą wykorzystywane do celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony www z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlanej strony. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jak wskazuje art. 174 prawa telekomunikacyjnego, do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dostawcy narzędzi analitycznych, którym dane mogą być powierzane zostali wskazani w tabeli powyżej. Wskazana tabela zawiera także informacje czy może dochodzić do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, oraz na jakich zasadach. 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. W związku z ograniczoną identyfikowalnością danych (dane są w dużej mierze statystyczne), zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, realizacja wskazanych praw może być uzależniona od podania dodatkowych informacji służących identyfikacji danych i weryfikacji tożsamości osoby żądającej. 

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Możesz przeczytać więcej o tym jak chronimy Twoją prywatność przechodząc do polityki prywatności.


Kodeks etyczny

Prowadząc naszą działalność, postępujemy zgodnie ze wszystkimi standardami zawodowymi oraz najwyższymi normami etycznymi.

Kodeks etyki i postępowania (Kodeks) Colliers określa normy etyczne i zasady polityki biznesowej dla naszych pracowników, w tym pracowników jednostek stowarzyszonych i spółek zależnych należących do Colliers, jak również konsultantów, agentów i przedstawicieli, których zatrudniamy i z którymi współpracujemy.

Kodeks opisuje podstawowe zasady etyki i standardy, którymi nasi pracownicy powinni kierować się w swoim postępowaniu, w szczególności:

 • standardy w miejscu pracy (tj. poszanowanie prawa, brak tolerancji dla wszelkich form przemocy, zasady dot. relacji osobistych, zasady dot. systemów komunikacji Colliers),
 • standardy dot.  relacji z klientami i partnerami biznesowymi (tj. postępowanie w przypadku konfliktu interesów, brak tolerancji dla zachowań ograniczających konkurencję, przeciwdziałanie łapownictwu i praniu pieniędzy),
 • zobowiązania wobec akcjonariuszy i rynku publicznego,
 • standardy odnośnie zgłaszania naruszeń.

Zapoznaj się z pełną wersją Kodeksu Etycznego Colliers »


Anti-bribery

Mając na celu zapobieganie zachowaniom korupcyjnym wśród naszych pracowników dbamy o zwiększenie świadomości w tym zakresie i promujemy postawy etyczne. Każdy z pracowników bierze udział w obowiązkowym szkoleniu na e-learningowej platformie Colliers University.

Realizując szkolenie „Anti-bribery” pracownicy poza przyswajaniem wiedzy teoretycznej, analizują również realne problemy i sytuacje, z którymi mogą zetknąć się w codziennych kontaktach z Klientami i Dostawcami. Ukończenie szkolenia jest możliwe po rozwiązaniu zadań polegających na wybraniu najlepszego - zgodnego z zasadami etyki i regulacjami antykorupcyjnymi - wyjścia z problematycznej sytuacji.