Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Wskaźniki ESG: przykłady przydatne do raportowania w obszarze nieruchomości

WskaznikiESGprzykladyprzydatnedoraportowaniawobszarzenieruchomoci1

Pozafinansowe czynniki funkcjonowania przedsiębiorstwa są ważne z punktu widzenia regulacji prawnych. Mają one duże znaczenie dla banków oraz inwestorów instytucjonalnych czy indywidualnych. Istniejące wytyczne regulacyjne są dość ogólne, dlatego przedsiębiorstwa decydujące się na raportowanie niefinansowe stają przed decyzją związaną z wyborem odpowiednich wskaźników. Jakie dane ujawnić, aby stać się wiarygodnym partnerem dla inwestorów? Które mierniki wybrać w obszarze nieruchomości?

Przejdź do:

 1. Najważniejsze standardy i ramy raportowania
 2. Wskaźniki środowiskowe (Environmental)
 3. Wskaźniki społeczne (Social)
 4. Wskaźniki ładu korporacyjnego (Governance)
 5. Najczęściej wybierane wskaźniki ESG

Z raportu opracowanego przez Colliers wynika, że ponad połowa firm przy opracowywaniu strategii ESG bazuje na Celach Zrównoważonego Rozwoju sformułowanych przez ONZ (ang. Sustainable Development Goals, SDG), natomiast 40% opiera się na wewnętrznych analizach. Nie są to wszystkie dostępne możliwości, a cenne przykłady zastosowania ich w praktyce omawiamy w dalszej części artykułu.

Najważniejsze standardy i ramy raportowania

Poniższa tabela zawiera najważniejsze standardy i ramy raportowania w całej Europie. Każde przedsiębiorstwo może raportować w tych ramach, które najbardziej odpowiadają jego potrzebom, z zastrzeżeniem, że niektóre podmioty są lub będą w niedalekiej przyszłości zobligowane do dostosowania się do regulacji.

Regulacje

Nazwa wytycznych

UE

SFDR

CSRD (NFDR)

Taksonomia UE

Ramy i standardy raportowania

GRI

SASB

IIRC

TCFD

CDP

CDSB

SIN

Inne inicjatywy

UNGC

SDG

Źródło: Wytyczne do raportowania ESG, GPW, s.47, https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf

Wskaźniki ESG[1]

Wskaźniki omówione poniżej bazują na uznanych międzynarodowych ramach i standardach sprawozdawczości niefinansowej, jak również na obowiązujących regulacjach.

Wskaźniki środowiskowe (E)

Ten rodzaj wskaźników dotyczy wpływu na środowisko, jakie wywiera dane przedsiębiorstwo. Firma zobowiązana jest do ujawniania swojego wpływu w kontekście zmian klimatycznych, wykorzystania zasobów naturalnych oraz podejścia do kwestii zanieczyszczeń i odpadów.

W wątku zmian klimatu przedsiębiorstwo ujawnia:

 • łączną sumę emisji bezpośrednich i pośrednich gazów cieplarnianych,
 • ilość energii zużytej w organizacji,
 • potencjalny negatywny wpływ zmiany klimatu na organizację lub szanse wynikające ze zmiany klimatu,
 • proces zarządzania emisjami, czyli działania firmy mające ograniczać emisje gazów cieplarnianych do atmosfery i wyznaczonych celów redukcji emisji.

Wykorzystanie zasobów naturalnych wyraża się w ujawnieniu:

 • ilości zużytej wody w przedsiębiorstwie,
 • procesu zarządzania zasobami wodnymi,
 • opisu polityki monitorowania i minimalizowania wpływu firmy na bioróżnorodność.

W kwestii gospodarowania zanieczyszczeniami i odpadami firma musi ujawnić:

 • opis działań monitorujących i zarządzających zmniejszeniem odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie.

WskaznikiESGprzykladyprzydatnedoraportowaniawobszarzenieruchomosci2

W nieruchomościach istotne mogą być takie działania jak:

 • opracowanie i wdrożenie strategii dekarbonizacji,
 • opracowanie standardów technicznych powierzchni uwzględniających kwestie środowiskowe (np. stosowanie oświetlenia LED czy materiałów ekologicznych),
 • olicznikowanie powierzchni najmu,
 • obliczanie śladu węglowego,
 • wprowadzenie wymagania certyfikatu ekologicznego,
 • wprowadzenie procedur zakupowych uwzględniających czynniki i kryteria środowiskowe,
 • promowanie transportu alternatywnego,
 • wprowadzenie wymogów ESG dla podwykonawców i partnerów biznesowych,
 • wprowadzenie procedury gospodarowania odpadami.

Wskaźniki społeczne (S)

Społeczny wymiar strategii ESG pokazuje wpływ organizacji na otoczenie, w którym firma prowadzi swoją działalność. Przedsiębiorstwo musi wypełnić swoje obowiązki raportowania w obszarze różnorodności, zatrudnienia oraz poszanowania praw człowieka.

W kwestii różnorodności, przedsiębiorstwo powinno skupić się na takich wskaźnikach jak:

 • stopień zróżnicowania zarządu i rady nadzorczej spółki pod względem płci,
 • ujawnienie wskaźnika równości wynagrodzeń i różnicy pomiędzy średnim wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet w firmie.

W raporcie w kwestii zatrudnienia, firmy powinny uwzględnić:

 • rotację zatrudnienia,
 • odsetek aktywnych pracowników objętych układem zbiorowym,
 • opis działań i procedur chroniących pracowników i zapobiegających wypadkom i urazom w miejscu pracy.

Ostatnia grupa, czyli poszanowanie praw człowieka uwzględnia:

 • wskazanie i opis polityki poszanowania praw człowieka,
 • opis procesu identyfikacji potencjalnego i rzeczywistego ryzyka naruszeń praw człowieka oraz działań podjętych w celu jego eliminacji.

W nieruchomościach istotne mogą być takie działania jak:

 • wprowadzenie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wprowadzenie strategii edukacyjnych związanych z rozwojem pracowników (szkolenia, rozwój kompetencji),
 • wprowadzenie polityki wynagrodzeń,
 • opracowanie standardów technicznych dla aranżacji powierzchni, uwzględniających komfort i zdrowie użytkowników,
 • wskazanie minimalnych gwarancji społecznych dla podwykonawców i partnerów biznesowych,
 • wprowadzenie polityki w zakresie zdrowego odżywiania i promocji zdrowego trybu życia,
 • wprowadzenie polityk różnorodności,
 • wymaganie certyfikacji wellbeing dla powierzchni najmu lub całego budynku,
 • wprowadzenie wymagań poszanowania praw człowieka w łańcuchu dostaw,

Wskaźniki dot. ładu korporacyjnego (G)

Kolejną i ostatnią już grupą wskaźników są te, dotyczące ładu korporacyjnego. Omawiają one tematy nadzoru właścicielskiego oraz standardów etyki biznesu.

W ramach ładu korporacyjnego przedsiębiorstwa ujawniają:

 • informację na temat doświadczenia, kompetencji oraz niezależności członków zarządu.

Zgodnie z dokumentem we wskaźnikach dotyczących etyki biznesu powinny znaleźć się dane na temat:

 • kodeksu etyki,
 • polityki antykorupcyjnej,
 • opis mechanizmu zgłaszania naruszeń.

W segmencie poświęconym bezpieczeństwie i ochronie danych powinna znaleźć się informacja o tym, czy firma taką politykę posiada i jeżeli tak, dołączyć jej opis.

W nieruchomościach istotne mogą być takie działania jak:

 • opracowanie kodeksu etyki i postępowania organizacji,
 • wdrożenie procedur zapobiegania sytuacjom korupcjogennym,
 • wynagrodzenie kadry kierowniczej uzależnione od osiągania celów ESG,
 • wdrożenie procedur zarządzania konfliktami interesów,
 • opracowanie polityki monitoringu naruszenia zasad opisanych w UN Global Impact.

Teraz czy później?

Wybór odpowiednich ram oraz wskaźników raportowania niefinansowego jest skomplikowanym zadaniem. Stąd, wiele firm odkłada to zadanie w czasie – do momentu, w którym raportowanie niefinansowe stanie się obowiązkiem. Tymczasem, przedsiębiorstwa, które zechcą podjąć ten wysiłek już teraz, mogą zbudować przewagę konkurencyjną, a z czasem stać się niedoścignionymi liderami na rynku, cieszącymi się uznaniem banków i inwestorów.

Przeczytaj pozostałe artykuły


[1] Opracowano na podstawie Wytycznych do raportowania ESG, GPW, s. 45, https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf


Related Experts

Andrzej Gutowski

Director | Leader ESG

Warszawa

Do działu certyfikacji zielonych budynków Colliers dołączyłem w 2013 roku z pięcioletnim doświadczeniem zarządcy centrów handlowych, nadzorującym całość działań operacyjnych i koordynującym prace lokalnych administratorów na terenie Polski - najpierw jako Manager ds. Operacyjnych, później jako Prokurent i Członek Zarządu spółki zarządzającej obiektami handlowymi. Jestem akredytowanym specjalistą do spraw certyfikacji LEED i BREEAM, prowadzę zarówno projekty związane z certyfikacjami bydynków projektowanych, jak i istniejących.

 

 

Pokaż eksperta

Izabela Makowska-Kwiecinska

Associate Director

Wrocław

Currently responsible for:

 • preparing reports and ESG strategies for Clients;
 • examination of compliance with the EU Taxonomy and other directives in the field of sustainable investment finance;
 • advising and coordinating the transformation of portfolios and single assets on ESG;
 • preparation of reports on climate risks and transformation;
 • building ESG awareness within the organization.

I have been involved in the commercial real estate market for over 10 years as an advisor in the area of sustainable development. I am qualified LEED AP ID+C with experience in certification of office interiors, new and existing buildings. I also have experience in the area of investment verification in terms of environmental pollution – preparation of Environmental Due Diligence. Qualified Project Manager.

Pokaż eksperta