Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Przewodnik po ESG i zielonym raportowaniu

Przewodnik po ESG i zielonym raportowaniu3

Temat strategii ESG nadal związany jest z dużą dozą niepewności czego dowodem są m.in. wyniki badania przeprowadzonego przez Colliers. Aż 47 procent respondentów nie wie jak ich macierzysta organizacja podchodzi do kwestii raportowych związanych z rozporządzeniem CSRD, które rozszerza obowiązek raportowania o wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE.

Czym jest ESG i jakie korzyści odniesie przedsiębiorstwo wdrażając zrównoważoną strategię? Jak przygotować się do wymogu raportowania zrównoważonego rozwoju wg dyrektywy CSRD? Przedstawiamy kompletne kompendium wiedzy o politykach ESG i ich potencjalnym wpływie na branżę nieruchomości.

Przejdź do:

 1. Rola czynników ESG w budowaniu długofalowej wartości firmy
 2. Nieśmiałe początki polityki zrównoważonego rozwoju
 3. Od CSR do ESG
 4. Czym jest ESG?
 5. Filary ESG
 6. Green washing i social washing
 7. Kluczowe regulacje prawne w obszarze zrównoważonego rozwoju
 8. Wskaźniki przydatne do raportowania E, S i G

Rola czynników ESG w budowaniu długofalowej wartości firmy

Dzięki regulacjom prawnym wprowadzonym na poziomie europejskim (taksonomia i CSRD) oraz naciskowi interesariuszy na firmy w zakresie prowadzenia zrównoważonej polityki, ESG już od dawna nie jest jedynie kwestią wizerunkową. Przedsiębiorstwa, które na czas nie zareagują na zaostrzające się trendy rynkowe oraz nie dopilnują obowiązku raportowania, mogą ponieść konsekwencje w postaci utraconych kontrahentów, wykluczenia z zamówień publicznych czy też utrudnionego dostępu do kapitału.

Potencjalne problemy przedsiębiorstw, które nie dostosują swojej polityki do wymagań raportowania zrównoważonego rozwoju, potwierdza EY Polska[1]. Badacze ustalili, że 74% respondentów jest skłonna wyjść z inwestycji, jeśli przedsiębiorstwo ma słabe wyniki związane z ESG. Z drugiej strony aż 86% firm skłonnych jest utrzymać inwestycje w przypadku firm, które odpowiednio wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju.

Nie tylko inwestorzy, ale i opinia publiczna przywiązuje coraz większą wagę do sposobu zarządzania firmą i jej wpływu na zmianę klimatu, czy otoczenie społeczne, w którym funkcjonuje dana organizacja. W takich warunkach, ujęcie obszaru ESG w strategii biznesowej staje się wyznacznikiem jakości usług i pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Przewodnik po ESG i zielonym raportowaniu

Nieśmiałe początki polityki zrównoważonego rozwoju

Raporty finansowe przez lata były jedynym wskaźnikiem wartości przedsiębiorstwa. Wraz z upływem czasu zaczęto baczniej przyglądać się zewnętrznym efektom swoich działań oraz zagrożeniom i szansom jakie mogą nieść czynniki zewnętrzne. Spółki zaczęły zwracać uwagę, jaki wpływ mają na pracowników oraz przyjrzały się swojej ingerencji w środowisko.. Zaczęły pojawiać się próby ujęcia tych pozafinansowych obszarów w formalne ramy.

Zainteresowanie kwestią odpowiedzialnego podejścia biznesu do relacji z interesariuszami przybrało na sile podczas wielkiego kryzysu na rynkach kapitałowych w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Kolejnym kamieniem milowym prowadzącym do rozwoju znaczenia czynników poza finansowych była praca opublikowana przez Howarda Bowena w latach 50. pt. ‘’Social Responsibilities of Businessmen’’. Autor upominał się o takie prowadzenie biznesu, które uwzględnia potrzeby społeczeństwa i środowiska, a nie jest jedynie nastawione na zysk.

Od CSR do ESG

Z biegiem czasu intensyfikacja działań związanych z odpowiedzialnością biznesu rosła i w latach 90. podczas szczytu w Rio de Janeiro po raz pierwszy użyto określenia CSR, jednocześnie nadając mu zinstytucjonalizowaną formę. Powstanie dokumentu zawierającego opracowanie międzynarodowych standardów postępowania etycznego było pokłosiem niechęci, jaką konsumenci okazywali dużym korporacjom. Kolejne kryzysy zaufania, w tym ten z przełomu 2007/2008 roku, umocnił przedsiębiorstwa w dążeniach do większej transparentności i budowaniu trwalszych relacji z klientami, partnerami i akcjonariuszami.

W dzisiejszym rozumieniu idei zrównoważonego rozwoju CSR i ESG nie są pojęciami tożsamymi. Mają one wprawdzie cechy wspólne pokazujące świadomość społeczną i środowiskową danego przedsiębiorstwa, jednak każde z nich ma swoją charakterystykę.

CSR definiowany jest jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach takich jak[2]:

 • ład organizacyjny,
 • prawa człowieka,
 • środowisko,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej,
 • zagadnienia konsumenckie.

Powyższe praktyki zostały scharakteryzowane w normie PN-ISO 26000 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ang. International Organization for Standarization, ISO) w 2010 roku.

CSR często uważany jest za element składowy ESG wyrażony w sekcji ‘S’. ESG jako całość obejmuje obszary niefinansowe, które pozwalają lepiej określić wartość firmy w oczekiwanym przez rynek ujęciu i jest mierzalną oceną przyjętych celów. CSR skupia się na odpowiedzialności biznesu, która może być wykorzystywana również w działalności marketingowej firmy w celu stworzenia określonego wizerunku.

Czym jest ESG?

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to działania podejmowane przez podmioty w trzech obszarach:

 • środowiskowym,
 • społecznym,
 • ład korporacyjny.

Jest to zbiór kluczowych kryteriów, na które powinna zwracać uwagę każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Filary ESG

Przewodnik po ESG i zielonym raportowaniu2

Environmental

Pierwszym z trzech filarów wspierających koncepcję ESG jest środowisko (ang. Environmental). W ramach tego obszaru firmy zobowiązane są do ochrony i przeciwdziałaniu degradacji środowiska. Odpowiedzialne przedsiębiorstwa deklarują stworzenie takiej polityki środowiskowej, która pozwala na mierzalną weryfikację przyjętych założeń. Warto dodać, że bardzo ważne jest również określenie ryzyk wynikających ze zmian klimatycznych dla samego biznesu. W ramach filaru środowiskowego przedsiębiorstwa powinny skupiać się na takich kwestiach jak:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
 • rozsądne gospodarowanie zużyciem energii,
 • zaopatrzenie w surowce,
 • zwiększone użycie źródeł energii odnawialnej,
 • racjonalna gospodarka wodna.

Social Responsability

Kolejnym elementem koncepcji ESG są kwestie społecznej odpowiedzialności i praw człowieka (ang. social). W ramach tego kryterium badane są stosunki, jakie kreuje przedsiębiorstwo zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, a więc w całym łańcuchu wartości. Ważne są takie czynniki jak:

 • równość płac na tym samym stanowisku, bez względu na płeć pracownika,
 • przestrzeganie praw pracownika,
 • bezpieczeństwo i ochrona danych,
 • zwalczanie nierówności,
 • prowadzenie zrównoważonej polityki dla dostawców,
 • polityka informacyjna przedsiębiorstwa.

Corporate Governance

Ostatnim filarem koncepcji ESG jest ład korporacyjny (ang. governance). Ten aspekt spaja kwestie środowiskowe i społeczne, odzwierciedla struktury i procesy wewnętrzne organizacji.  Bez odzwierciedlenia w ładzie korporacyjnym, działania związane ze środowiskiem lub kwestiami społecznymi są narażone na tymczasowość. Obszar Governance to kręgosłup organizacji, który obejmuje:

 • nadzór nad firmą,
 • strukturę zarządu przedsiębiorstwa, w tym struktury związane z ESG,
 • respektowanie obowiązków informacyjnych względem udziałowców i interesariuszy,
 • przejrzystość podatkową,
 • przeciwdziałanie korupcji,
 • szanowanie praw udziałowców,
 • procedury i polityki.

Green washing i social washing - marketingowe dzieci ESG

Greenwashing to nic innego jak działania wizerunkowe kreujące sztuczną troskę przedsiębiorstwa o elementy wyrażone w strategii ESG. Po raz pierwszy tego określenia użył amerykański działacz na rzecz środowiska Jay Westerveld. W felietonie na łamach New York Timesa, skrytykował on praktyki branży hotelarskiej związane z zachęcaniem gości do ‘’ekologicznego’’ korzystania z ręczników, co ostatecznie nie miało wpływu na środowisko.

Obecnie podobne praktyki odnotowuje się również w obszarze społecznym (social-washing), kiedy firmy komunikują chętnie aktywności charytatywne, bądź jednorazowe akcje społeczne, które mimo pozytywnych wartości, stanowią zasłonę dymną dla braków w innych, istotniejszych ze społecznego punktu widzenia, obszarach. Firmy zaniedbują wówczas takie kwestie jak polityka równouprawnienia, brak luki płacowej albo wdrażanie odpowiednich procedur ochrony praw człowieka, godziwego wynagrodzenia czy praw pracowniczych w łańcuchach dostaw. Jednym z przykładów takich działań jest tzw. rainbow-washing.

- Jeżeli firma deklaruje, że prowadzone przez nią działania są ekologiczne i prospołeczne, powinna to udowodnić poprzez ogólnodostępne analizy wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Powinna także wykazać, że to faktycznie kluczowe obszary wpływu, lub jasno komunikować skalę tych aktywności, nie przekłamując ich znaczenia. Jeżeli tak nie jest, niewykluczone, że firma działa wyłącznie w interesie marketingowym. To jest właśnie istota green i social washingu. Również w nieruchomościach potrzebujemy rzetelnej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i podejmowania prawdziwych inicjatyw, związanych z wypełnianiem strategii ESG - mówi Izabela Makowska – Kwiecińska, Associate Director, ESG Strategic Advisory z Colliers.

Kluczowe regulacje prawne w obszarze zrównoważonego rozwoju dla branży nieruchomości

Branża nieruchomości działająca na rynku europejskim, zobowiązana jest do zrealizowania postanowienia Porozumienia Paryskiego, czyli do zmniejszenia globalnej średniej energochłonności budynków na metr kwadratowy o co najmniej 30% do 2030 roku. Środkami, które mają umożliwić osiągnięcie skomplikowanego celu, są uregulowania prawne takie jak np. dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, czy obowiązki raportowania środowiskowego i społecznego wprowadzone dzięki NFRD, CSRD czy taksonomią UE.

Przeczytaj więcej o szczegółach konkretnych legislacji dot. ESG, a także ich wpływu na sektor nieruchomości i inwestycji w kolejnym artykule z cyklu: „CSRD i kluczowe regulacje prawne w obszarze zrównoważonego rozwoju”.

Wskaźniki przydatne do raportowania E, S i G

Podstawą raportowania są wskaźniki obszarów Environmental, Social i Governance. Każdy z nich ma swoją osobną specyfikę, a najbardziej rozbudowanym i kluczowym jest obszar środowiskowy. W nim znajdziemy także najwięcej wskaźników dotyczących obszaru nieruchomości i inwestycji.

W ramach wskaźników środowiskowych (Environmental) firma zobowiązana jest do ujawniania swojego wpływu w kontekście:

 • zmian klimatycznych w tym śladu węglowego,
 • wykorzystania zasobów naturalnych,
 • gospodarowania zanieczyszczeniami i odpadami.

W ramach wskaźników społecznych (Social) przedsiębiorstwo musi wypełnić swoje obowiązki raportowania w obszarze:

 • różnorodności,
 • zatrudnienia,
 • poszanowania praw człowieka.

Z kolei w ramach ładu korporacyjnego (Governance) przedsiębiorstwa ujawniają:

 • standardy etyki biznesu,
 • informację na temat doświadczenia, kompetencji oraz niezależności członków zarządu.

Więcej szczegółów oraz pełny przekrój przykładowych wskaźników ESG, w tym do których nieruchomości muszą się przystosować znajdziesz w kolejnym artykule: „Przykłady wskaźników ESG przydatnych do raportowania w branży nieruchomości”.

ESG szansą na zrównoważony biznes

Strategia ESG w przypadku wielu firm może stanowić pewne uporządkowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Stworzy fundament, który pozwoli jej sprostać przyszłym wymaganiom rynku i tym samym znacząco wyprzedzić konkurencję. Ustawodawstwo w tej dziedzinie daje firmie pełne ramy i wytyczne co do tego, jak prowadzić politykę przyjazną dla środowiska oraz społeczeństwa, a także jest szansą na efektywne pozyskiwanie kontrahentów.

Przeczytaj pozostałe artykuły


Related Experts

Andrzej Gutowski

Director | Leader ESG

Warszawa

Do działu certyfikacji zielonych budynków Colliers dołączyłem w 2013 roku z pięcioletnim doświadczeniem zarządcy centrów handlowych, nadzorującym całość działań operacyjnych i koordynującym prace lokalnych administratorów na terenie Polski - najpierw jako Manager ds. Operacyjnych, później jako Prokurent i Członek Zarządu spółki zarządzającej obiektami handlowymi. Jestem akredytowanym specjalistą do spraw certyfikacji LEED i BREEAM, prowadzę zarówno projekty związane z certyfikacjami bydynków projektowanych, jak i istniejących.

 

 

Pokaż eksperta

Izabela Makowska-Kwiecinska

Associate Director

Wrocław

Currently responsible for:

 • preparing reports and ESG strategies for Clients;
 • examination of compliance with the EU Taxonomy and other directives in the field of sustainable investment finance;
 • advising and coordinating the transformation of portfolios and single assets on ESG;
 • preparation of reports on climate risks and transformation;
 • building ESG awareness within the organization.

I have been involved in the commercial real estate market for over 10 years as an advisor in the area of sustainable development. I am qualified LEED AP ID+C with experience in certification of office interiors, new and existing buildings. I also have experience in the area of investment verification in terms of environmental pollution – preparation of Environmental Due Diligence. Qualified Project Manager.

Pokaż eksperta