Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Nowa taksonomia UE, a rynek nieruchomości komercyjnych. Co powinienem wiedzieć?

Blisko 80% uczestników rynku kapitałowego, w badaniu przeprowadzonym przez GPW odpowiedziało, że spółki z wdrożonymi praktykami ESG charakteryzują się niższym poziomem ryzyka, niż podmioty, które takich praktyk nie wdrożyły.

Przed nieruchomościami jawi się jeszcze długa droga do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej, tym bardziej, że aż 75 procent budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie [1]. Spółki często nie są świadome, jakie działania mogą podjąć, aby dokonać realnej transformacji.
Z pomocą przychodzą wytyczne nowej taksonomii UE.

Czym jest taksonomia UE?

Zainteresowanie taksonomią nierozerwalnie wiąże się z zakłopotaniem, bo nikt do końca nie wie, jaki wpływ na gospodarkę będą miały całkiem niedawno przyjęte regulacje.

Taksonomia jest potoczną nazwą nowego aktu prawnego Unii Europejskiej tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje [2]. Zadaniem nowych przepisów jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska. Środkiem do osiągnięcia tego celu ma być przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy, a sprawdzanie statusu wdrażania ekologicznych rozwiązań będzie odbywało się na podstawie raportowania niefinansowego.

Dlaczego ten dokument jest ważny?

Rozwiązania zaproponowane w dokumencie Komisji Europejskiej wynikają ze stopnia degradacji środowiska naturalnego.

Działalność człowieka w zakresie m.in budownictwa, przemysłu i transportu, spowodowała ekstremalnie szybki wzrost średniej rocznej temperatury. Zarówno nieruchomości, jak i inne sektory przemysłowe nie były świadome skali tego zjawiska i przez lata nie robiły zbyt wiele w kierunku szybkiej poprawy swojego wpływu na środowisko. Kryzys klimatyczny to nie ‘’czarny łabędź’’, czyli coś, czego nikt się nie spodziewał. To „szary, rozpędzony nosorożec’’, którego od dawna widzieliśmy na horyzoncie, ale wraz ze zbliżaniem się, coraz bardziej szokuje nas swoimi rozmiarami. Jesteśmy świadkami momentu, w którym wiemy, że nadszedł czas na działania – szczególnie te na szczeblu ponadnarodowym. Bo tylko one pozwolą nam zahamować pęd tego zaniedbanego problemu.

Wysiłki podejmowane na rzecz ratowania środowiska przez organy ustawodawcze

Najważniejszymi dokumentami regulującymi sprawy środowiskowe na poziomie ponadnarodowym są protokół z Kioto, porozumienie paryskie
i Europejski Zielony Ład.

Dla branży nieruchomości istotne są również certyfikaty (m.in. BREEM, LEED) i obowiązujące dokumenty zaprezentowane na poniższej infografice.

NowataksonomiaUEizieloneraportowanie

Taksonomia w nieruchomościach

Budynki są odpowiedzialne za 41 proc. zużycia energii, za 38 proc. emisji gazów cieplarnianych i ok. 30 proc. odpadów. To dlatego nieruchomości, obok leśnictwa, rolnictwa, przemysłu, branży energetyczno-paliwowej, wodno-opadowej, transportu i magazynowania oraz IT i komunikacji, zostały ujęte w nowych przepisach taksonomii.

NowataksonomiaUEizieloneraportowanie2

Taksonomia jest generalnym narzędziem zrównoważonej transformacji opartym na kryteriach naukowych, a obowiązek raportowania niefinansowego dotyczy:

 • Instytucji finansowych oraz uczestników rynków finansowych, oferujących produkty finansowe w UE.
 • Dużych przedsiębiorstw i spółek giełdowych spełniających dwa z trzech kryteriów:
  • Zatrudniających powyżej 500 pracowników,
  • O sumie bilansowej wynoszącej powyżej 20 mln euro,
  • Obrót netto wynosi powyżej 40 mln euro.

Do obowiązków spółek nieruchomościowych w dziedzinie raportowania niefinansowego należy ujawnienie:

 • Udziału procentowego ich obrotu, który pochodzi z produktów lub usług związanych z działalnością kwalifikującą się do zrównoważonej środowiskowo,
 • Udziału procentowego nakładów na aktywa lub procesy związane z działalnością zrównoważoną środowiskowo (Capex), lub/oraz
 • Udziału procentowego wydatków operacyjnych związanych z aktywami lub procesami, kwalifikującymi się do działalności środowiskowo zrównoważonej (Opex) [3].

W roku 2022, spółki niefinansowe raportują jedynie działalność zidentyfikowaną w ramach taksonomii, czyli Taxonomy-eligable oraz Taxonomy non-eligible. Od 1 stycznia 2023 takie spółki muszą ujawniać udział działalności zgodnej z taksonomią (Taxonomy aligned). Z taksonomią wiążą się dwa standardy, w ramach których podmioty będą musiały raportować: SFDR oraz CSRD, przy czym spółki niefinansowe obowiązuje jedynie ta druga dyrektywa. Obowiązek raportowania pojawi się w roku 2025 (za rok 2024).

Kryteria kwalifikacji

Obowiązkom segmentu nieruchomości poświęcony jest 7 dział aktu delegowanego, który wyznacza 6 celów środowiskowych [4]:

 • Łagodzenie zmian klimatu,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń,
 • Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemu.

Jak branża nieruchomości może przygotować się do raportowania taksonomicznego?

Coroczny raport, jeden z wymogów taksonomii, powinien być przygotowany z zachowaniem odpowiednich ram, przedstawionych na poniższej infografice.

NowataksonomiaUEizieloneraportowanie3

Warto doprecyzować, że bardzo ważnym etapem dla sprawozdawcy jest poprawne zidentyfikowanie zakresu działalności zgodnie z kodami NACE (unijnej klasyfikacji działalności gospodarczej).

Taksonomia – obowiązek korzystny, nie tylko, dla środowiska

Obowiązek dostosowania nieruchomości do wytycznych taksonomii będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Okazuje się jednak, że również sam biznes skorzysta na taksonomii.

Rosnąca świadomość na temat szkodliwości niepodejmowania ekologicznych działań zachęca inwestorów do inwestowania w rozwój tych firm, które wspierają dążenia do zero-emisyjności.

Jeden z wniosków wysuniętych w raporcie ESG opublikowanym przez Grupę Kapitałową GPW głosi, że według 8 na 10 uczestników rynku kapitałowego, spółki z wdrożonymi praktykami ESG charakteryzują się niższym poziomem ryzyka niż podmioty, które takich praktyk nie wdrożyły [5].

Niedługo może okazać się, że firmy niespełniające podstawowych założeń taksonomii będą borykały się z problemem odchodzących inwestorów i brakiem napływu nowych klientów.

Innymi korzyściami płynącymi z raportowania niefinansowego w ramach taksonomii, jest ułatwienie pozyskania środków na projekty, które wspierają zrównoważony rozwój, poprawa wizerunku przedsiębiorstwa czy wzrost zaufania inwestorów i klientów.

Absolutnie największą korzyścią z podejmowania wysiłków na rzecz bardziej zrównoważonego środowiska jest świat niezagrożony katastrofą klimatyczną.

Przeczytaj pozostałe artykuły

 


[1] Forum Energii, Fala renowacji, https://www.forum-energii.eu/pl/blog/fala-renowacji

[2] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone ihttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL

[3] https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf

[4] Wszystkie cele i wymagania dostępne są na https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/activities/sector_en.htm?reference=7

[5] Inwestorzy stawiają na ESG, https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=112787&title=Inwestorzy+stawiaj%C4%85+na+ESG


Related Experts

Andrzej Gutowski

Director | Leader ESG

Warszawa

Do działu certyfikacji zielonych budynków Colliers dołączyłem w 2013 roku z pięcioletnim doświadczeniem zarządcy centrów handlowych, nadzorującym całość działań operacyjnych i koordynującym prace lokalnych administratorów na terenie Polski - najpierw jako Manager ds. Operacyjnych, później jako Prokurent i Członek Zarządu spółki zarządzającej obiektami handlowymi. Jestem akredytowanym specjalistą do spraw certyfikacji LEED i BREEAM, prowadzę zarówno projekty związane z certyfikacjami bydynków projektowanych, jak i istniejących.

Zobacz moje wpisy na blogu Human Centred: https://humancentred.pl/?s=gutowski

 

 

Pokaż eksperta