Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Firmy wdrażają strategie ESG, ale nie są gotowe na raportowanie CSRD

Andrzej Gutowski Dyrektor ESG w Colliers

Colliers przedstawia raport z wnioskami nt. stanu wdrożenia polityk i czynników ESG ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nieruchomości i inwestycji 

Obszary działania przedsiębiorstw związane z ESG, czyli ochrona środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny, wpływają dziś na ich zdolność do adaptacji w zmiennych warunkach, przyciąganie talentów, a nawet aspekt ekonomiczny – wycenę spółek. I chociaż wiele organizacji nadal nie traktuje strategii ESG równorzędnie z ogólną strategią firmy, to na rynku obserwujemy transformację modeli biznesowych na zrównoważone. Impulsem do zmian są również unijne przepisy, które niebawem wejdą w życie i obejmą obowiązkiem raportowania około 50 tys. firm z całej Europy. Raport edukacyjny Colliers „Twój wpływ ma wpływ” pokazuje, w jakim stopniu polskie organizacje wdrażają inicjatywy związane z ESG oraz w jaki sposób przygotowują się do spełnienia nowych wymogów prawnych[1].

Pobierz raport

ESG w praktyce

Ceny energii, pandemia COVID-19 oraz zmiany klimatyczne i społeczne uświadamiają inwestorom i zarządom, że kwestie ESG (Environment, Social oraz Governance) – czyli w praktyce strategie związane z działalnością, pozyskiwaniem surowców, korzystaniem z zasobów naturalnych oraz dbałością o zdrowe i komfortowe warunki pracy – mogą definiować sukces finansowy firm, a w perspektywie średnio i długookresowej przyczynią się do zmiany charakteru usług i produktów oraz sposobów działalności.

Połowa organizacji, które wzięły udział w ankiecie Colliers, zadeklarowała, że posiada opracowaną strategię ESG, natomiast 25% wskazuje, że planuje przygotować jej projekt w pespektywie najbliższych 12 miesięcy. Podczas tworzenia tego dokumentu 57% przedsiębiorstw kieruje się Celami Zrównoważonego Rozwoju sformułowanymi przez ONZ, a 40% opiera się na wewnętrznych analizach.

- W kontekście definiowania celów i wdrażania strategii ESG duże znaczenie ma jak najszybsze ich zintegrowanie ze strategią biznesową firmy. Nie należy oddzielać ESG od dotychczasowej strategii, ponieważ sprawy ładu korporacyjnego, odziaływania na środowisko czy też wpływu społecznego są tak samo istotne dla biznesu jak produkty, usługi, technologie i klienci – przekonuje Marta Machus-Burek, Senior Partner, Wiceprezes Zarządu Colliers odpowiedzialna za doradztwo strategiczne.

Tę potrzebę coraz częściej dostrzegają liderzy organizacji.

- Obecnie jesteśmy w momencie przechodzenia z klasycznych modeli biznesowych na modele zrównoważone. O ile w przypadku tych pierwszych, kwestie społeczne i środowiskowe są traktowane głównie jako elementy marketingowe i wizerunkowe, o tyle w drugich - strategia przedsiębiorstw jest budowana właśnie na bazie pryncypiów ekonomii regeneracyjnej. Potrzeba zmiany tożsamości organizacji, a nie tylko poprawa jej wizerunku, wychodzi na prowadzenie za sprawą czynników społecznych, środowiskowych, prawnych, ale również ekonomicznych – mówi Andrzej Gutowski Dyrektor ESG w Colliers.

Czy przedsiębiorstwa są świadome nadchodzących zmian prawnych?

Do tej pory uczestnicy rynku nie byli w stanie porównać praktyk i wyników poszczególnych organizacji w kwestii ESG ze względu na wielość metodologii i ich wieloaspektowość. Potrzeba spójności i głębokiej rewolucji raportowania ESG to przyczyna wprowadzania przez Unię Europejską nowych zasad.

- Dyrektywa CSRD, czyli Corporate Sustainability Reporting Directive, już niebawem zastąpi dotychczas obowiązującą (NFRD – Non Financial Reporting Directive). Już sama nazwa pokazuje zmianę podejścia regulatora – przeniesienie akcentu z określenia „niefinansowe” na „zrównoważone”. Wydaje się zatem jasne, że kwestie związane z ESG są łączone nie tylko z obszarami niefinansowymi, ale mogą i mają olbrzymi wpływ na obszar pieniężny i kondycję spółek – wyjaśnia Andrzej Gutowski.

CSRD wprowadzi ponad 150 nowych wskaźników (część opisowych, część liczbowych) oraz konieczność audytów raportów ESG przez biegłych rewidentów. W praktyce oznacza to, że firmy będą musiały na bieżąco monitorować i publicznie raportować wymagane wskaźniki. Co istotne, dyrektywa obejmie nie tylko duże spółki giełdowe, które będą zobowiązane do przedłożenia raportu w 2025 r., ale również wszystkie duże organizacje (w 2026 r.), a nawet małe i średnie przedsiębiorstwa (w 2027 r). Tymczasem okazuje się, że wśród ankietowanych dużych firm świadomość potrzeb raportowania jest stosunkowo niska – 38% respondentów reprezentujących organizacje zatrudniające więcej niż 250 pracowników nie zna szczegółów raportowania CSRD, którymi będzie objęta już od 2025 r. Dla wszystkich przebadanych organizacji odsetek wzrasta do prawie 50%.

- Patrząc na polski rynek, sprostanie tym wymogom pozostaje wyzwaniem dla większości firm. Szacujemy, że obecnie do pakietu nowych regulacji wzmacniających transparentność ESG (CSRD/ESRS, Taksonomia, SFDR, CSDD) przygotowanych jest mniej niż 1% firm. Najczęściej wskazywane przeszkody to brak zrozumienia tematyki w organizacji, brak wiedzy o procesie i metodykach, trudności w zdefiniowaniu struktury odpowiedzialności, a także brak narzędzi i danych – mówi Anna Kowalewska, Partner, Sustainability Risk Advisory, Deloitte.

Nowe wskaźniki ESG w rzeczywistości polskich firm

Pozyskanie danych, ich agregacja i przygotowanie się do raportowania mogą stanowić wyzwanie dla organizacji, szczególnie jeśli w ich strukturach nie ma osób lub departamentów odpowiedzialnych za strategie i raportowanie ESG. Jednak tylko 37% badanych firm deklaruje, że ma w swoich szeregach specjalistę lub zespół ESG, a 27% planuje zatrudnić taką osobę lub zespół. W pozostałych przedsiębiorstwach tematami zrównoważonego rozwoju zajmują się pracownicy z innych działów, m.in. marketingu, HR, administracji czy departamentów prawnych. Część organizacji korzysta również ze wsparcia zewnętrznych konsultantów.

W ramach CSRD firmy będą zobowiązane do raportowania wskaźników z trzech grup: środowiskowych, społecznych i z obszaru ładu korporacyjnego. Wśród pierwszych można wymienić np. dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Duże organizacje w większości już planują kalkulowanie śladu węglowego, a ponad połowa badanych albo już posiada ścieżki i strategie dekarbonizacyjne, albo jest w trakcie ich opracowywania. Najwięcej organizacji w ramach procedur środowiskowych wprowadziło procedury gospodarowania odpadami (42%).

W obszarze społecznym brane pod uwagę będą m.in. kwestie związane z równością płac, godziwym wynagrodzenie i inkluzywnością. I chociaż plasują się one wysoko na liście priorytetów firm – 30% organizacji wprowadziło politykę wynagrodzeń – to wciąż skupiają się one głównie na kwestiach związanych z BHP (53% badanych) i działaniach edukacyjno-szkoleniowych (47%).

W przypadku ładu korporacyjnego nadchodące regulacje będą wymagały ujawnień, w tym informacji o kodeksach etyki czy zapobiegania ryzykom konfliktu interesów lub sytuacjom korupcyjnym.

Nieruchomości w zrównoważonych strategiach

Niemal każda organizacja korzysta z zasobów budowlanych – biur, sklepów, magazynów lub budynków produkcyjnych. Nieruchomości komercyjne odgrywają znaczącą rolę w strategiach ESG przedsiębiorstw – głównie w aspektach środowiskowym i społecznym. W związku z tym coraz więcej organizacji stawia sobie pytania: czy budynki, w których funkcjonujemy, są odporne na zagrożenia klimatyczne, np. fale upałów czy gwałtowne opady? Czy wspierają strategie społeczne?

- Okazuje się, że metody adaptacji obiektów do zmian klimatycznych zaczynają odgrywać ważną rolę w strategiach zrównoważonego rozwoju. W krajach Unii Europejskiej nieruchomości odpowiadają za emisję około 40% gazów cieplarnianych, więc ich efektywność energetyczna to jeden z kluczowych aspektów wpływu na środowisko. Oddziałują również na gospodarkę wodną i odpady. Z kolei odpowiedzialność społeczna najczęściej łączy się z zapewnieniem pracownikom przestrzeni o parametrach korzystnie przekładających się na ich zdrowie i komfort – mam na myśli np. czynniki akustyczne czy jakość powietrza. Istotna jest dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami lub specyficznymi wymogami. Budynki mogą też wspomagać budowanie kapitału społecznego – podsumowuje Andrzej Gutowski.

Główne liczby z raportu:

  • 50% przebadanych organizacji deklaruje posiadanie wypracowanej strategii ESG
  • Dla 57% organizacji Cele Zrównoważonego Rozwoju są najczęstszą bazą tej strategii
  • 37% firm posiada dedykowane działy lub osoby do obszaru ESG
  • 47% badanych organizacji dedykuje zespół HR do raportowania ESG zgodnie z Dyrektywą CSRD
  • 5% firm monitoruje i liczy ślad węglowy swojego łańcucha dostaw i podwykonawców (Scope3)
  • 8% organizacji wprowadziło system wynagradzania kadry kierowniczej z uwagi na osiąganie celów ESG

 

Pobierz raport


[1] Podstawą raportu są wyniki badania, które odbyło się 20 kwietnia - 31 maja 2022 roku i miało formę ankiety online. Pytania w ankiecie dotyczyły różnych aspektów związanych z implementacją aspektów ESG. W badaniu wzięło udział 60 respondentów, reprezentujących 60 różnych organizacji, funkcjonujących w różnorodnych branżach.


Related Experts

Andrzej Gutowski

Director | Leader ESG

Warszawa

Do działu certyfikacji zielonych budynków Colliers dołączyłem w 2013 roku z pięcioletnim doświadczeniem zarządcy centrów handlowych, nadzorującym całość działań operacyjnych i koordynującym prace lokalnych administratorów na terenie Polski - najpierw jako Manager ds. Operacyjnych, później jako Prokurent i Członek Zarządu spółki zarządzającej obiektami handlowymi. Jestem akredytowanym specjalistą do spraw certyfikacji LEED i BREEAM, prowadzę zarówno projekty związane z certyfikacjami bydynków projektowanych, jak i istniejących.

Zobacz moje wpisy na blogu Human Centred: https://humancentred.pl/?s=gutowski

 

 

Pokaż eksperta

Marta Machus-Burek

Senior Partner I Director | Retail Advisory Services

Warszawa

PL:

Marta związana jest z rynkiem nieruchomości handlowych od połowy lat 90tych. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w firmach takich jak Atomic Entertianment, Ahold Polska, Donaldsons, DTZ a od 2012 w ramach Colliers International. 

Od 2012 roku Marta kieruje sektorem usług doradczych w zakresie nieruchomości handlowych w Dziale Doradztwa i Rozwoju Projektów Inwestycyjnych, jako Dyrektor Strategii Powierzchni Handlowych. Marta wraz z zespołem pomaga klientom przekształcić potencjał rynkowy na finansowo wykonalne programy inwestycyjne obejmujące strategie zagospodarowania nieruchomości od typowo handlowych, poprzez te o przeznaczeniu typu „mix used”.

Od 2013 roku Marta kieruje działem Powierzchni Handlowych Colliers.  Zespół ekspertów Colliers pod kierownictwem Marty rozwija doradztwo strategiczne oraz usługi transakcyjne skierowane dla właścicieli nieruchomości handlowych oraz najemców rozwijających sieci handlowe.  

Doświadczenie Marty obejmuje zarządzanie wartością centrów handlowych, marketing centrów handlowych, wynajem powierzchni handlowych, doradztwo inwestycyjne przy sprzedaży/ nabyciu obiektów handlowych oraz doradztwo strategiczne dla właścicieli sieci handlowych.

Pracując zarówno dla właścicieli oraz deweloperów centrów handlowych Marta doradzała przy:
• projektach zagospodarowania terenów inwestycyjnych, 
• ocenie  i tworzeniu projektów handlowych na etapie deweloperskim,
• rozbudowach i repozycjonowaniu istniejących obiektów handlowych,
• opracowaniu i realizacji strategii marketingowych i strategiach wynajmu.  

EN:

Marta has been active on the Polish retail real estate market since the mid 90’s, gaining her professional experience in such companies as: Atomic Entertainment, Ahold Poland, Donaldsons, DTZ and from 2012 with Colliers International.

At Colliers Marta is the Director of Retail Strategies within the Development Advisory Services  department. With the development team Marta supports Clients in transforming market potential into financially feasible investment programs, including typical shopping centers  as well as “mix used” type projects.

Since 2013 Marta also leads Colliers’ Retail Agency. The team of experts under Marta’s leadership develops strategic advisory and transaction services dedicated to both landlords and tenants. 

Marta’s experience includes asset management, center marketing, leasing of retail space, investment advisory and strategic advisory for owners of shopping centres.

Working both for owners and developers of shopping centres Marta advised on:
• evaluating and preparing development plans for developers,
• re-commercialization and repositioning of existing shopping centres,
• creating and implementing marketing of leasing strategies.

Pokaż eksperta