Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Dyrektywa CSRD i kluczowe regulacje prawne dla ESG i zrównoważonego rozwoju

DyrektywaCSRDikluczoweregulacjeprawnedlaESG

Zmniejszenie średniej globalnej energochłonności budynków na metr kwadratowy, o co najmniej 30% do 2030 roku to wyzwanie, które stoi przed branżą nieruchomości. Ramy formalnego do osiągnięcia tego i innych zrównoważonych celów wytyczają europejskie środki prawne. Jakie działania w zakresie raportowania ESG wynikają z dyrektywy CSRD i innych regulacji?

Obok znanej od 2014 dyrektywy NFRD, dotyczącej obowiązku raportowania niefinansowego przez duże podmioty interesu publicznego, w listopadzie 2022 roku została przyjęta dyrektywa CSRD mająca zastąpić tą pierwszą. Jednocześnie, firmy od 1 stycznia 2022 mają obowiązek stosowania kryteriów taksonomii UE, która ma uczynić proces raportowania jeszcze bardziej transparentnym.

Przejdź do:

 1. Czym jest NFRD (Non-Financial Reporting Directive)
 2. Czym jest CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive)
 3. Kogo obejmują przepisy dyrektywy CSRD?
 4. Co wynika z dyrektywy CSRD?
 5. Taksonomia UE
 6. Regulacje prawne jako gwarancje zrównoważonego rozwoju

Na początku było NFRD (ang. Non-Financial Reporting Directive)

NFRD jest dyrektywą UE dotyczącą ujawniania danych niefinansowych, która nakłada obowiązek sprawozdawczy na duże podmioty interesu publicznego. Jednostki te zobowiązane są zarówno do ujawniania danych niefinansowych, jak i informacji na temat różnorodności. Od 2014 roku obowiązek raportowania mają banki, ubezpieczyciele oraz spółki notowane na rynku giełdowym, które spełniają kryteria dotyczące liczby pracowników (powyżej 5000 osób) oraz dochodowe (przychody powyżej 170 mln rocznie i suma bilansowa o wysokości 85 mln zł).

Okazuje się jednak, że dotychczasowe przepisy dotyczące sprawozdawczości niefinansowej są niewystarczające, co nadało bieg pracom przy dyrektywie CSRD. Jej głównym zadaniem stało się zatem wypracowanie bardziej szczegółowych wymogów sprawozdawczych dotyczących wpływu przedsiębiorstw na środowisko, prawa człowieka i społeczeństwo.

CSRD, czyli bardziej szczegółowa dyrektywa

CSRD (ang. Corporate Sustainable Reporting Directive) to dyrektywa opracowana przez Komisję Europejską, która ma zaktualizować dotychczas obowiązującą NFRD. CSRD nakłada nie tylko więcej obowiązków raportowych, ale i rozszerza listę podmiotów i obszarów objętych sprawozdawczością. Już samo nazewnictwo rozszerza zakres tematyczny i zmienia narrację z celu skupionego na zysku finansowym, do zrównoważonych i mniej egoistycznych celi działalności biznesowych na rzecz lepszego świata.

DyrektywaCSRDikluczoweregulacjeprawnedlaESG4

Kogo obejmują przepisy dyrektywy CSRD?

Obowiązek raportowania niefinansowego w ramach dyrektywy CSRD będą miały wszystkie duże firmy, spełniające określone kryteria finansowe. Nie będzie miał już znaczenia fakt czy spółka jest notowana na giełdzie. Dodatkowo, firmy spoza UE prowadzące znaczną działalność w UE (czyli takie, których obroty przekraczają 150 mln euro w UE) również będą musiały spełnić wymogi dyrektywy.

Zasady usystematyzowane w ramach dyrektywy CSRD zaczną obowiązywać w latach 2024-2028 [1]:

Od 1 stycznia 2024

Duże spółki interesu publicznego, zatrudniające ponad 500 osób, które już objęte są dyrektywą NFRD. Sprawozdania muszą udostępnić do 2025 roku.

Od 1 stycznia 2025

Duże przedsiębiorstwa, które nie podlegają dyrektywie NFRD, z ponad 250 pracownikami i/lub mające 40 mld EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów. Sprawozdania muszą udostępnić do 2026 roku.

Od 1 stycznia 2026

MŚP i inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Sprawozdania muszą udostępnić do 2027 roku. MŚP mogą zrezygnować do 2028 roku.

 

Co wynika z dyrektywy CSRD?

Zgodnie z dyrektywą CSRD wprowadzony zostanie wymóg cyfrowego raportowania, który umożliwi maszynowe odczytywanie informacji i agregowanie ich w ogólnopolskim systemie. Ułatwi to analizę danych i porównywanie ich na poziomie poszczególnych krajów i regionów.

Wspomniana dyrektywa ujednolici również standardy i praktyki w zakresie raportowania ESG m.in. jednolitą taksonomią na poziomie Unii Europejskiej, czyniąc raportowanie zrównoważonego rozwoju integralną częścią sprawozdania rocznego oraz przeciwdziałając manipulacjom takim jak greenwashing i social washing – firmy nie będą już mogły wybiórczo pokazywać tylko swoich pozytywnych aspektów; raportowanie będzie wymagało opublikowania wszystkich wskaźników, również tych trudnych i niekorzystnych.

Co więcej, w trosce o wysoką jakość danych raporty zostaną objęte takim samym wymogiem audytowania ujawnionych informacji przez biegłych rewidentów lub inne podmioty, jak tradycyjne raporty finansowe.

Przez CSRD do taksonomii UE

Taksonomia jest aktem prawnym w formie rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Ma on na celu doprecyzowanie wymogów ujawnień od 2022 roku zgodnie z art. 8 taksonomii. Więcej o tym, jaki wpływ na raportowanie w nieruchomościach wywiera ten akt, dowiesz się w artykule: Nowa taksonomia UE, a rynek nieruchomości komercyjnych.

DyrektywaCSRDikluczoweregulacjeprawnedlaESG5

Regulacje prawne jako gwarancje zrównoważonego rozwoju

W ostatnich latach ważna stała się nie tylko ekonomiczna wydajność firmy znajdująca odzwierciedlenie w raportach finansowych, ale również jej wpływ na to co dzieje się w jej niefinansowym środowisku. Potrzeba zbadania wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie wymogła na ustawodawcy opracowanie kryteriów takich jak dyrektywy NFRD, CSDR czy taksonomia. Te regulacje prawne mają dostarczyć przedsiębiorstwom jasnych wskazówek, które w przyszłości przyczynią się do spełnienia tak ważnego celu, jakim jest zadbanie nie tylko o, najszerzej omawiane kwestie środowiskowe, ale i prawa człowieka oraz pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Więcej o całej metodyce ESG i jego składowych dowiesz się w naszym artykule "Przewodnik po raportowaniu ESG dla branży nieruchomości". 


Related Experts

Andrzej Gutowski

Director | Leader ESG

Warszawa

Do działu certyfikacji zielonych budynków Colliers dołączyłem w 2013 roku z pięcioletnim doświadczeniem zarządcy centrów handlowych, nadzorującym całość działań operacyjnych i koordynującym prace lokalnych administratorów na terenie Polski - najpierw jako Manager ds. Operacyjnych, później jako Prokurent i Członek Zarządu spółki zarządzającej obiektami handlowymi. Jestem akredytowanym specjalistą do spraw certyfikacji LEED i BREEAM, prowadzę zarówno projekty związane z certyfikacjami bydynków projektowanych, jak i istniejących.

 

 

Pokaż eksperta

Izabela Makowska-Kwiecinska

Associate Director

Wrocław

Currently responsible for:

 • preparing reports and ESG strategies for Clients;
 • examination of compliance with the EU Taxonomy and other directives in the field of sustainable investment finance;
 • advising and coordinating the transformation of portfolios and single assets on ESG;
 • preparation of reports on climate risks and transformation;
 • building ESG awareness within the organization.

I have been involved in the commercial real estate market for over 10 years as an advisor in the area of sustainable development. I am qualified LEED AP ID+C with experience in certification of office interiors, new and existing buildings. I also have experience in the area of investment verification in terms of environmental pollution – preparation of Environmental Due Diligence. Qualified Project Manager.

Pokaż eksperta