Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

7 bilionów euro na modernizację budynków zgodną z wymogami ESG

Nowy raport Colliers zwraca uwagę na potrzebę określenia standardów zrównoważonego rozwoju w sektorze nieruchomości

Jak wynika z raportu Colliers pt. „ESG: A Tipping Point”, globalne dążenie do zrównoważonego rozwoju skutkuje znaczną niepewnością na rynku inwestycji w nieruchomości w kontekście dostosowania budynków do wytycznych ESG. Publikacja wskazuje na pilną potrzebę określenia przez ustawodawców pragmatycznych, możliwych do realizacji celów, które będą wspierać tworzenie spójnych standardów technicznych oraz wskaźników umożliwiających inwestorom realokację kapitału i kompetencji oraz implementację wytycznych ESG w proces podejmowania decyzji.

W raporcie podkreślono fakt, że nie istnieje jeden zbiór ram sprawozdawczości, który stałby się akceptowanym na całym świecie standardem w zakresie raportowania ESG. To duże wyzwanie dla inwestorów na rynku nieruchomości, którym trudno jest przewidzieć przyszłe wymagania i zobowiązania w kontekście zrównoważonego rozwoju.

- Największym wyzwaniem obecnie jest zrozumienie, w jaki sposób można dostosować portfele nieruchomości do wymogów związanych z dekarbonizacją - powiedział Luke Dawson, Dyrektor Zarządzający ds. Rynków Kapitałowych w regionie EMEA w Colliers.    

Szczególnym powodem do niepokoju jest ogromny potencjalny koszt dostosowania istniejących budynków do wymogów ESG. W raporcie Colliers szacuje się, że w samej Europie koszty te mogą wynieść około 7 bilionów euro.     

- Jeśli chcemy dążyć do osiągnięcia zerowego poziomu emisyjności netto, koszty modernizacji należy rozłożyć na najbliższe 25 lat. W szerszym kontekście stanowi to równowartość typowego rocznego wolumenu działalności inwestycyjnej w Europie, czyli około 300 miliardów euro. Czas pokaże, kto poniesie koszty tych ogromnych modernizacji – inwestorzy, właściciele, rządy czy też całe społeczeństwo. Już teraz jednak wiadomo, że transformacja ta stworzy szeroki wachlarz zobowiązań i nowych możliwości inwestycyjnych, skutecznie wymuszając modernizację nieruchomości na całym świecie - zauważa Damian Harrington, Dyrektor Działu Badań na region EMEA oraz Działu Badań Globalnych Rynków Kapitałowych w Colliers.

Bezpośredni wpływ na rynki inwestycyjne na całym świecie miało uchwalone w tym roku unijne rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Jak zauważają eksperci Colliers, nowe regulacje, takie jak SFDR, ale również unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju (CSDR), mogą zapewnić większą przejrzystość, ale także dostarczyć nowych wyzwań. CSRD ma wejść w życie w 2023 r. i początkowo będzie uzależniona od wielkości firmy, jednak niemal wszystkie organizacje z sektora nieruchomości komercyjnych będą musiały się do niej dostosować.

Zgodnie z nowymi standardami wynajmujący będą musieli orientować się, jakie działania podejmują najemcy w wynajmowanych pomieszczeniach, co - jak zauważono w raporcie - może okazać się szczególnie problematyczne w przypadku dużych obiektów, w których przebiegają poufne procesy przemysłowe lub znajdują się repozytoria danych.

- Edukowanie zarządów w zakresie nowych obowiązków wynikających z pojawiających się regulacji będzie istotnym elementem transformacji - powiedział Andy Hay, Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami w regionie EMEA w Colliers i dodał: - Wzrośnie również znaczenie wiedzy specjalistycznej w zakresie ESG – coraz więcej firm będzie zatrudniać specjalistów lub poszukiwać partnerów, którzy zwiększą ich możliwości w tym obszarze.

Według raportu Colliers, w miarę formalizowania standardów ujawniania informacji w zakresie standardów oraz ram sprawozdawczości ESG w ciągu najbliższych kilku lat konieczne będzie wprowadzenie szeregu zmian. Może to doprowadzić do potencjalnego spowolnienia aktywności transakcyjnej, ponieważ inwestorzy będą potrzebowali czasu na dostosowanie się do nowych norm. W tym okresie kluczowym elementem ESG stanie się ład korporacyjny („G”), ponieważ należy go dostosować do nowych wytycznych pod względem kultury, polityki, systemów, ryzyka i kontroli.

- Podczas gdy szczegóły dotyczące wpływu nowych standardów na poszczególne aktywa mogą nie być jeszcze znane, zakres wymaganych zmian oznacza, że nie będzie możliwe zastosowanie strategii oczekiwania. Istotne jest, aby inwestorzy zaczęli reagować już teraz, m.in. podejmując kroki w celu zrozumienia potencjalnej roli ESG w ich portfolio nieruchomości, a także skupiając się na pozyskaniu partnerów i wykwalifikowanych pracowników w tym obszarze - dodał Andy Hay.

Według raportu, priorytetowy zakres zainteresowania inwestorów powinien obejmować:

  • zaangażowanie zarządu w kwestie ESG i nadanie im stałego miejsca w agendzie, wraz z organizacją szkoleń dla całego personelu;
  • ocenę zdolności organizacji do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami regulacyjnymi w całym łańcuchu wartości;
  • ocenę zdolności systemów do pozyskiwania i przetwarzania bardziej szczegółowych danych ESG, które prawdopodobnie będą wymagane z uwagi na pojawiające się nowe standardy;
  • rozwijanie zdolności oceny ryzyka związanego z ESG i usprawnianie kontroli audytowych.

 

Pobierz raport