Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

RODO REMS


Klauzula dla kandydatów do pracy
Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers International REMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, przy Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweREMS@colliers.com.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:


1. Obecnej rekrutacji
W celu wyboru kandydata do pracy przetwarzamy następujące dane osobowe:

a) Dane podstawowe (imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
W zakresie danych podstawowych przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

b) Dane dodatkowe zawarte w Państwa zgłoszeniu (np. wizerunek);
Przetwarzanie następuje na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która została wyrażona przez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając takie żądanie na adres e-mail: rekrutacja@colliers.com.
Brak zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania pracownika.
Kandydaci aplikujący na stanowiska w Polsce za pośrednictwem systemu Smart Recruiters proszeni są o niewypełnianie sekcji "Social media" oraz "W Internecie".

 

c) Inne dane pozyskane w trakcie procesu rekrutacyjnego;
Przetwarzanie niezbędne jest do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na zatrudnianiu nowego personelu.
Administrator może przetwarzać również dane o stanie zdrowia osób uczestniczących w rekrutacji zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem osób niepełnosprawnych. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane o stanie zdrowia jest dobrowolne.

W ramach obecnej rekrutacji dane będą przetwarzane są przez maksymalnie 6 miesięcy od przekazania Pani/Panu informacji o zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub w przypadku gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, do momentu jej odwołania, jednak nie dłużej niż trzy lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przesłano CV.

 

2. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dane mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy.

 

Dane te przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, maksymalnie przez 6 miesięcy od uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej lub przekazania Pani/Panu informacji o zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające Colliers w jej działalności gospodarczej, Colliers International Poland sp. z o.o oraz inne podmioty z Grupy Kapitałowej Colliers.
Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych (przetwarzanych na podstawie zgody),
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
W zakresie danych podstawowych, konieczność podania ich przez Panią/Pana wynika z Kodeksu Pracy. Brak podania tych danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

Klauzula dla klientów
Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers International REMS Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”). 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweREMS@colliers.com.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) nawiązywania relacji handlowychna podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dążenie do sprzedaży usług, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,

 

b) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy, do momentu rozwiązania umowy,

 

 c) rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość i wizerunek przedsiębiorcy, przez okres roku od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,

 

d) prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres 7 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,

 

 e) windykacji należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej, do momentu pełnego rozliczenia,

 

f) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy,

 

g) marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy do momentu złożenia sprzeciwu,

 

h) w przypadkach określonych Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 36.1. rzeczonej ustawy, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, chyba, że decyzją Generalnego Inspektora okres ten zostanie wydłużony (jednak nie dłużej niż kolejne 5 lat).

 

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.
Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych (przetwarzanych na podstawie zgody),
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonania.

 

 

Klauzula dla dostawców
Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers International REMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweREMS@colliers.com.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) nawiązywania relacji handlowychna podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,

 

b) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy, do momentu rozwiązania umowy,

 

c) składania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość dostaw, przez okres roku od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,

 

d) prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres 7 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,

 

e) windykacji należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej, do momentu pełnego rozliczenia,

 

f) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniamina podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy,

 

g) marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy do momentu złożenia sprzeciwu.

 

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.
Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów czy ich wykonanie.

 

 

Klauzula dla reprezentantów kontrahentów
Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers International REMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”). 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweREMS@colliers.com.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) nawiązywania i utrzymywanie relacji z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dążenie do sprzedaży usług, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,

 

b) rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość i wizerunek przedsiębiorcy, przez okres roku od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,

 

c) prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, przez okres 7 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,

 

d) windykacji należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej, do momentu pełnego rozliczenia,

 

e) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy,

 

f) marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy do momentu złożenia sprzeciwu,

 

g) w przypadkach określonych Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z art. 36.1. rzeczonej ustawy, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, chyba, że decyzją Generalnego Inspektora okres ten zostanie wydłużony (jednak nie dłużej niż kolejne 5 lat).

 

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.
Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania danych niemożliwe jest również wykonanie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy stronami współpracy.

 

Klauzula dla osób korespondujących i korzystających z formularzy kontaktowych
Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers International REMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”). 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweREMS@colliers.com.


Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) rejestracji korespondencji i udzielania odpowiedzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi, przez okres 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji,

 

b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów przedsiębiorcy, przez okres 6 lat od zakończenia współpracy.

 

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.
Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.