Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Privacy Policy


Colliers.com is eigendom van en wordt beheerd door Colliers International Property Consultants, Inc. (‘CIPC’), een dochteronderneming van Colliers International Group Inc. CIPC wil uw privacy online beschermen. Wij zijn van mening dat u inzicht moet hebben in de wijze waarop wij de door u aan ons verstrekte informatie gebruiken, en voorts in de zeggenschap over het gebruik van die informatie. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is CIPC of een andere dochteronderneming van Colliers International Group Inc. een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die u gedurende uw bezoek aan de website Colliers.com verstrekt.
Wij evalueren ons privacy beleid en procedures om verbeteringen van tijd tot tijd door te voeren. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Policy dan zal een aangepaste versie geplaatst worden op deze website. 

 

Bij het gebruik van de verschillende mogelijkheden van deze website kunt u af en toe persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, uw contactgegevens of andere informatie over uzelf waarmee anderen u kunnen identificeren (hierna ‘Persoonsgegevens’), aan CIPC, onze dienstverleners, of andere bedrijven waarmee u tijdens een bezoek aan onze website contact kunt hebben. CIPC en deze overige organisaties kunnen deze informatie en andere technische informatie over uw gebruik van deze website gebruiken om hun presentaties op u af te stemmen, het zoeken op deze website voor u te vergemakkelijken, of afzonderlijk met u te communiceren voor zover dit in overeenstemming is met lokale wetgeving. Wij zullen echter nooit doelbewust Persoonsgegevens van u verstrekken aan andere ondernemingen of individuen die hierboven niet zijn genoemd (hierna gezamenlijk ‘Derden’) zonder u op het moment dat wij gegevens verzamelen of overdragen, informeren dat uw Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met een Derde.
Hieronder kunt u lezen hoe we de informatie die u ons verstrekt, gebruiken.

1. Welke Persoonsgegevens verzamelt Colliers.com van u?
Colliers.com verzamelt informatie op verschillende manieren, vanaf verschillende gedeeltes van onze website.
Sommige Persoonsgegevens worden verzameld als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, of als u een feedbackformulier of een klanttevredenheidsonderzoek invult. Tijdens de online registratieprocedure kan Colliers.com u bijvoorbeeld vragen om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, beroep en informatie over uw bedrijfstak en beroepsmatige interesses. Hoe meer Persoonsgegevens u verstrekt (en hoe nauwkeuriger die is), hoe beter wij in staat zijn u te helpen met uw behoeften op het vlak van vastgoed.

2. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Colliers.com die?
In het kader van ons aanbod aan persoonlijke online diensten op maat, gebruikt Colliers.com cookies om informatie op te slaan. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vanaf een webserver naar uw browser wordt verstuurd en op de harddisk van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van cookies kan Colliers.com u een persoonlijkere ervaring bieden als u onze sites bezoekt, de informatie die u ontvangt in het kader van de maandelijkse nieuwsbrief op uw wensen afstemmen en contact met u opnemen als wij over vastgoed of informatie beschikken waar u om hebt gevraagd.

Cookies van Colliers.com kunnen alleen worden gelezen door Colliers.com. Als u ervoor kiest cookies in uw browser uit te schakelen, hebt u nog steeds toegang tot de meeste delen van deze website. Maar als u met uw browser alle cookies uitschakelt, zijn bepaalde functies van de website mogelijk niet beschikbaar. Voor meer informatie over cookies die door deze website worden gebruikt, verwijzen wij naar http://www.colliers.com/en-gb/emea/about/cookies.

3. Hoe gebruikt Colliers.com Persoonsgegevens?
Elke Colliers entiteit die handelt als verwerkingsverantwoordelijke, zal alleen Persoonsgegevens verwerken als er sprake is van een rechtmatig belang of indien deze nodig zijn voor de hieronder genoemde doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend.
De belangrijkste reden waarom Colliers.com Persoonsgegevens verzamelt, is om u, de gebruiker, een op uw wensen afgestemde ervaring op ons netwerk van sites te kunnen bieden. Dat doen we onder meer met persoonlijke diensten, interactieve communicatie, online transacties en vele andere soorten diensten, waarvan de meeste volledig gratis zijn. Om die diensten gratis te kunnen leveren, plaatsen we advertenties. Als wij iets meer van u weten, zijn wij in staat relevantere advertenties en content aan te bieden, en dus een betere service voor u. Colliers.com kan onderzoek verrichten naar de demografische gegevens, interesses en het gedrag van onze gebruikers op basis van de informatie die ons wordt verstrekt bij registratie, bij een aanbieding, uit de logfiles van onze server of uit onze enquêtes. We doen dat om onze gebruikers beter te begrijpen en beter van dienst te kunnen zijn. Dit onderzoek wordt gecompileerd, waarna de bijeengevoegde gegevens worden geanalyseerd. CIPC kan verzamelde gebruikersgegevens delen met adverteerders of zakenpartners. CIPC zal echter nooit doelbewust uw Persoonsgegevens aan andere ondernemingen of individuen verstrekken zonder u eerst hierover te informeren, en zal alle redelijke maatregelen treffen om die Persoonsgegevens te beschermen tegen fraudeurs of internetpiraterij.

4. Wie verzamelt er informatie?
Als er op een site van Colliers.com Persoonsgegevens aan u worden gevraagd, deelt u die informatie alleen met Colliers.com, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Deelt Colliers.com mijn informatie met buitenstaanders?
Van tijd tot tijd kunt u in de gelegenheid worden gesteld materialen of speciale aanbiedingen te ontvangen van Derden. Indien u zich inschrijft voor de ontvangst van informatie van die Derden, zal Colliers.com uw naam en e-mailadres (met uw toestemming) met hen delen.
Wij benadrukken dat CIPC uw Persoonsgegevens van tijd tot tijd kan delen met bepaalde dochterondernemingen en filialen van Colliers International Group Inc., waarvan een deel gelegen is buiten de Europees Economische Ruimte (de ‘EER’) waar niet eenzelfde of gelijkwaardige niveau van bescherming wordt geboden als in de EER. Bij het verstrekken van uw Persoonsgegevens aan Colliers.com stemt u toe met het doorgeven van uw Persoonsgegevens aan deze entiteiten en andere ontvangers zoals genoemd in deze Privacy Policy, die zijn gevestigd in landen buiten de EER. U kunt altijd uw verleende toestemming intrekken. De intrekking zal geen effect hebben op de rechtmatigheid van verwerkingen die plaats hebben gevonden voor de intrekking.

6. Wat zijn mijn keuzes als het gaat om het verzamelen, gebruiken en verspreiden van mijn informatie?
Colliers.com kan u van tijd tot tijd een e-mail sturen over onze diensten. Daarnaast kunnen wij u, indien u bij registratie hebt aangegeven dat u geïnteresseerd bent in het ontvangen van offertes of informatie van Colliers.com, incidenteel een direct mail sturen over diensten die naar ons idee voor u interessant zijn. Deze direct mails worden u uitsluitend toegezonden door Colliers.com (of agenten die namens Colliers.com werken onder geheimhoudingsovereenkomsten). U kunt uw accountinformatie op Colliers.com op elk moment aanpassen als u dergelijke offertes en mails niet meer wilt ontvangen.
U hebt ook keuzemogelijkheden ten aanzien van cookies. Zoals hierboven aangegeven, kunt u uw browservoorkeuren aanpassen en zo de keuze maken om alle cookies te accepteren, een waarschuwing te krijgen wanneer er een cookie wordt geplaatst, of alle cookies te weigeren. Indien u ervoor kiest alle cookies te weigeren, kunt u uw nieuwsbriefprofiel niet meer aanpassen. Zoals hierboven aangegeven dient u, als u uw nieuwsbriefprofiel wenst aan te passen, er met uw browserinstellingen voor te zorgen dat niet alle cookies worden geweigerd.

7. Hoe beschermt Colliers.com mijn persoonlijke en zakelijke informatie?
Wij vinden het van essentieel belang dat wij uw informatie vertrouwelijk behandelen. Colliers.com zal uw persoonlijke en zakelijke informatie, evenmin als andere informatie, nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan Derden verstrekken.

8. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er om het verlies, het misbruik of de wijziging van mijn informatie te voorkomen?
Uw profielinformatie op Colliers.com is toegankelijk via de cookies op uw computer, zodat u de enige bent die toegang heeft tot deze profielinformatie. U kunt uw profielinformatie op Colliers.com bewerken door vanaf uw computer in te loggen op de website van Colliers.com.

 

Wij adviseren u als u klaar bent, uit te loggen uit uw Colliers.com-account en het browservenster te sluiten. Zo hebben anderen geen toegang tot uw Persoonsgegevens en correspondentie als u een computer deelt met iemand anders of een computer op een openbare plaats gebruikt, zoals een bibliotheek of internetcafé.

 

CIPC, Colliers International en zijn leden hebben internationale sites en gebruikers over de hele wereld. Wanneer u Colliers.com Persoonsgegevens verstrekt, kan die informatie elektronisch worden verzonden naar servers buiten het land of het rechtsgebied waar u de informatie in eerste instantie hebt ingevoerd. Ook kan die informatie worden gebruikt, opgeslagen en verwerkt buiten het land waar u deze hebt ingevoerd. Wanneer Colliers.com Persoonsgegevens verwerkt zoals hierboven beschreven, ongeacht waar dat gebeurt, neemt Colliers.com maatregelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde normen en standaarden, inclusief technische, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt te beschermen tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en verwijdering. Dit zorgt ervoor dat uw informatie veilig en in overeenstemming met de relevante gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy, wordt behandeld.

 

Colliers.com zal verstrekte Persoonsgegevens bewaren overeenkomstig de mogelijk geldende wettelijke termijnen of zo lang deze gegevens nodig zijn voor het van toepassing zijnde doel waarvoor deze worden gebruikt en de periode voor het indienen van mogelijke rechtsvorderingen is verstreken.

9. Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy?
Bedenk goed dat Persoonsgegevens die u online bekendmaakt, bijvoorbeeld op prikborden, via e-mail of in chatruimtes, door anderen kunnen worden verzameld en gebruikt. Kortom, wanneer u Persoonsgegevens online plaatst die algemeen toegankelijk is, kunt u van derden ongevraagd berichten ontvangen.

 

BEDENK DAT GEGEVENSVERKEER OVER INTERNET NOOIT GEGARANDEERD 100% VEILIG IS. DAAROM STREVEN WIJ ERNAAR UW PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN, MAAR KAN COLLIERS.COM, CIPC OF COLLIERS INTERNATIONAL DE VEILIGHEID VAN INFORMATIE DIE U NAAR ONS VERSTUURT, NIET GARANDEREN. U DOET DIT DUS OP EIGEN RISICO. ZODRA WIJ UW GEGEVENS ONTVANGEN, SPANNEN WIJ ONS NAAR BESTE KUNNEN IN OM DE VEILIGHEID DAARVAN OP ONZE SYSTEMEN TE GARANDEREN.

 

Personen in Europa hebben bepaalde privacyrechten behoudens mogelijke beperkingen. Deze rechten kunnen inhouden het recht van: i) inzage, rectificatie en wissing van Persoonsgegevens; ii) beperking van of bezwaar maken tegen het verwerken van Persoonsgegevens; en iii) dataportabiliteit.

 

Als u van een van bovengenoemd rechten gebruik wenst te maken, verzoeken wij u vriendelijk een e-mail te sturen aan emea.digital@colliers.com. U heeft mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw Persoonsgegevens bij een of meer aangewezen toezichthoudende instanties.

10. Aanvullende informatie
Voor eventuele vragen over deze verklaring, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op contact@colliers.com.