Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Waardestijging door verduurzaming

alt=""

Zeven miljoen woningen moeten verduurzaamd worden om in 2050 te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Woningcorporaties spelen daarbij een belangrijke rol. Ruim twee miljoen van de huizen zijn namelijk in hun bezit. Die maatschappelijke opgave nemen corporaties uiterst serieus, want ze zetten al grote stappen in die richting. Zo is er afgesproken om dit jaar nog gemiddeld energielabel B te halen.

Ook woningcorporatie Woonzorg Nederland is op weg naar een klimaatneutrale woningportefeuille in 2050. De ambities zijn groot en daarom worden er de komende jaren miljoenen voor uitgetrokken. De corporatie wilde graag weten wat deze investeringen voor invloed hebben op de marktwaarde van de woningen. Om die vraag te beantwoorden hebben we tien complexen onderzocht. De woningen hadden eerst gemiddeld energielabel D en na het verduurzamen energielabel A.

Effect op marktwaarde
De marktwaarden voor en na verduurzaming zijn door een taxateur bepaald op basis van drie mogelijke scenario’s voor de huuraanpassing.
In het eerste scenario nemen we aan dat alleen het huurbedrag wordt verhoogd op basis van de vergoedingentabel van Aedes. Het gaat dan om een waardestijging van ruim 43% in verhouding tot de kosten van de energiebesparende maatregelen. Een woning wordt gemiddeld € 7.933 meer waard. In het tweede scenario stijgt ook de markthuur en wordt de woning € 8.965 meer waard, ongeveer 48% van de gemaakte kosten.

In het laatste scenario wordt de huur volgens het woningwaarderingsstelsel aangepast. Het energielabel heeft een grote invloed op het aantal WWS-punten en daarmee op de maximaal te vragen huurprijs. In dit scenario wordt 95% van de investering terugverdiend en wordt de woning gemiddeld € 18.169 meer waard.

Effect op rendement
We hebben ook de effecten van verduurzaming op het bruto aanvangsrendement onderzocht met een door ons ontwikkeld prijsmodel dat is gebaseerd op 371 vergelijkbare beleggingstransacties over de periode 2012 tot 2020. Hieruit blijkt dat het bruto aanvangsrendement van de onderzochte complexen met gemiddeld 0,23% daalt, wat betekent dat de marktwaarde stijgt. Dat ligt in lijn met de eerste twee scenario’s waarmee we het effect op de marktwaarde berekenden. Daar daalde het bruto aanvangsrendement met 0,19% en 0,23%.

Ons onderzoek toont aan dat investeren in verduurzaming loont. Het huurbeleid van de woningcorporatie bepaalt in hoeverre de investering direct wordt terugverdiend. Wilt u weten hoe de businesscase er in uw geval uit ziet? Neem dan contact op met mij via Paul.Nelisse@colliers.com of 0614529909.


Related Experts

Paul Nelisse

Director Valuations

Amsterdam

Ik ben een ervaren directeur met track record in de commerciële vastgoedsector. Mijn professionele vaardigheden liggen op het terrein van taxaties, advisering, asset management, vastgoed economie, vastgoed transacties en beleggingsvastgoed.

Mijn focus ligt op advisering inzake waarderingen, beleggingen, (veranderend) grondgebruik, grondwaardering, zakelijke rechten en duurzaamheid. Mijn drijfveer is het verschaffen van kwalitatief hoogwaardig advies. Ik werk voor beleggers, woningcorporaties, projectontwikkelaars, banken, overheden en rechtbanken.

Ik taxeer alle typen vastgoed, van woningen en zorgvastgoed tot kantoren, winkels, bedrijfsruimten en grond. Ik ben gespecialiseerd in de waardering van erfpachtsituaties, transformaties en de impact van verduurzamingsmaatregelen op de waarde.

Ik werk sinds 2007 bij Colliers. Daarvoor heb ik vanaf 1991 mijn werkervaring opgebouwd in de vastgoedsector bij Syntrus Achmea, Aberdeen Property Investors, Bouwinvest en de ROZ/IPD Vastgoedindex.

Bekijk expert