Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

COVID-19 | FAQ


Als gevolg van de corona-uitbraak heeft de Rijksoverheid een aantal vergaande maatregelen genomen. De berichtgevingen hierover volgen elkaar snel op, het delen van de juiste en actuele informatie is daarom cruciaal. Wij volgen als vastgoedadviseur deze maatregelen op de voet en staan in nauw contact met onze opdrachtgevers over de gevolgen die de corona-uitbraak heeft op u als huurder. Wij willen u verzekeren dat we verantwoorde maatregelen nemen om de potentiële impact van het virus te minimaliseren en tegelijkertijd onze dienstverlening voort te zetten. Daarbij staat de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, klanten en de maatschappij voorop. We zullen samen met u en onze opdrachtgevers de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om waar nodig aangepaste maatregelen te nemen.

Wij begrijpen dat deze bijzondere situatie veel vragen oproept voor u als huurder. Wij beantwoorden graag al deze vragen. Door de strenge maatregelen hebben wij minder capaciteit om deze vragen telefonisch te beantwoorden. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen. Wij zullen deze FAQ de komende periode blijven actualiseren. Voor andere vragen kunt u ons per e-mail benaderen. Vermeld hierin duidelijk uw naam, contactgegevens en het adres van de door u gehuurde ruimte. Wij doen er alles aan om hier binnen drie werkdagen bij u op terug te komen. 

FAQWaar kan ik terecht voor informatie over de geldende gezondheidsmaatregelen?
Voor meer informatie over de geldende gezondheidsmaatregelen verwijzen wij u naar de websites van de Rijksoverheid, RIVM of uw eigen gemeente.
Rijksoverheid / Rijksoverheid - FAQ
RIVM / RIVM - FAQ


Waar kan ik terecht voor informatie over de economische hulpmaatregelen?

Voor meer informatie over het afgekondigde pakket van economische hulpmaatregelen verwijzen wij u naar de websites van de Rijksoverheid of uw eigen gemeente.
Rijksoverheid 
Rijksoverheid FAQ 


Waar kan ik informatie vinden over hulpmaatregelen van banken?
Waar kan ik informatie vinden over hulpmaatregelen van banken?
Kleinere ondernemingen (MKB-bedrijven) die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun langlopende leningen, zo hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank besloten. Meer hierover vindt u op de website van uw bank.
ABN AMRO
ING
Rabobank
Triodos Bank
Volksbank


In mijn huurovereenkomst staat een exploitatieplicht ofwel verplichte openingstijden. Mag ik hiervan afwijken?

Bij de naleving van de openingstijden volgen wij de richtlijnen en maatregelen van de Rijksoverheid. Zolang deze toelaten dat winkels ongewijzigd open kunnen blijven, mag in het bedrijfsbelang voor u en de ondernemers om u heen niet worden afgeweken van deze exploitatieplicht en de vastgestelde openingstijden. Mocht u besluiten niet te exploiteren dan kan verhuurder mogelijk een boete opleggen. Gelet op het groot aantal verhuurders waar Colliers voor werkt, is het voor ons niet mogelijk om aan te geven hoe uw verhuurder hiermee omgaat. 

Kan ik een coulanceregeling treffen voor mijn huurbetaling? 
Huurder en verhuurder hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om door deze periode te komen. Wanneer uw bedrijfsvoering als het gevolg van de COVID-19 uitbraak financiële problemen ondervindt, verzoeken wij u om allereerst een beroep te doen op het brede pakket van maatregelen dat de overheid heeft afgekondigd. Dit pakket is bedoeld om ondernemingen te helpen hun lopende verplichtingen te kunnen nakomen, waaronder de huurbetaling. Van een tijdelijke verlaging van de huur, uitstel of opschorten van betaling zal daarom in beginsel geen sprake zijn. 

Wanneer de overheids- en bankmaatregelen niet voldoende blijken te zijn, zal in individuele gevallen en in overleg met de verhuurder gekeken worden naar uw situatie om mogelijk tot passende afspraken te komen. Hierbij zal u verzocht worden om inzage te geven in de verkregen hulpmaatregelen, solvabiliteit en toekomstverwachtingen. Daarnaast zullen uw historisch betaalgedrag en uw eventuele eerdere betalingsregelingen ofwel incassoprocedures worden meegenomen in de verdere afweging door de verhuurder.

Kan ik aanspraak maken op huurprijsvermindering als gevolg van een gebrek ofwel verminderd huurgenot?
Bij een gebrek aan het gehuurde kan huurprijsvermindering aan de orde zijn. Als het gehuurde echter op aangeven van de overheid gesloten moet worden, zal dit naar verwachting niet als een gebrek aan het gehuurde worden beschouwd omdat het een gevolg is van externe factoren waar de verhuurder geen invloed op heeft. Het valt dan onder het ondernemersrisico van de huurder. De exploitatieverplichting komt in dat geval wel te vervallen, tenzij de sluiting het gevolg is van het niet in acht nemen door huurder van de genomen maatregelen. Ook een verminderd bezoekersaantal wordt in het algemeen niet als een gebrek aan het gehuurde beschouwd. 

Waarom ontvang ik onder deze omstandigheden een huurfactuur of indexeringsbrief?
Zoals elke organisatie werken wij in deze bijzondere marktomstandigheden aan het continueren van onze dienstverlening en de nakoming van de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst. Dit houdt ook in dat wij doen wat u van ons gewend bent, waaronder het versturen van de huurfacturatie en -indexatie. 

Kan ik mijn huurverplichting voldoen door gebruik te maken van de gestelde bankgarantie / waarborgsom?
U kunt uw huurverplichting alleen voldoen via de gebruikelijke bankbetaling.

Heeft u een andere vraag over COVID-19?


Neem dan contact met ons op.
Vermeld in de mail duidelijk uw naam, contactgegevens en het adres van de door u gehuurde ruimte.
Wij doen er alles aan om hier binnen drie werkdagen bij u op terug te komen. 

mail uw vraag