Kādus datus mēs vācam

Mēs vācam jūsu personas datus, ievērojot piemērojamos privātuma un datu aizsardzības normatīvos aktus. „Personas dati” ir jebkura informācija, ko var izmantot, lai jūs identificētu, vai kas citā veidā attiecas uz jums. 

Mēs vācam tikai tos datus, kurus jūs mums sniedzat brīvprātīgi, piemēram, kad sazināties ar mums pa e-pastu vai citiem kanāliem, parakstāties uz mūsu jaunumu vēstuļu, pārskatu vai citu informatīvo materiālu saņemšanu vai pieprasāt jums tos nosūtīt, kā arī reģistrējaties kāda pasākuma apmeklējumam. Mēs paturam arī jūsu vizītkartes, ar kurām mēs apmaināmies sanāksmju vai pasākumu laikā. Par privātpersonām mēs vācam šādus datus: vārds, uzvārds un kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs), saziņas valoda, amats un nozares piederība; par uzņēmumiem mēs vācam šādus datus: uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs, amatpersonu vārdi, uzvārdi un kontaktinformācija, reģistrācijas valsts un nodokļu reģistrācijas numurs, kā arī finanšu informāciju, tostarp bankas konta rekvizītus un jebkādu citu tamlīdzīgu informāciju atbilstīgi piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Kā mēs izmantojam un glabājam savāktos datus

Personas datus, kas tiek savākti, veicot uzņēmējdarbību, mēs izmantojam šādiem mērķiem:

- lai sniegtu jums nepieciešamos pakalpojumus;

- lai nosūtītu jums jaunumu vēstules, kā arī gada un ceturkšņa pārskatus;

- lai nosūtītu jums uzaicinājumus uz pasākumiem, konferencēm un biznesa brokastīm;

- lai aktualizētu informāciju mūsu kontaktpersonu sarakstā.

Jūsu personas datus mēs nepārdodam, neiznomājam, neizplatām vai kā citādi nenododam trešajām pusēm. Tomēr mēs varam dalīties ar šo informāciju ar trešajām pusēm, kas sniedz mums pakalpojumus, tostarp tirgvedības uzņēmumiem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, auditorfirmām un citām trešajām pusēm, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu reklāmas un publicitātes aktivitātes.

Jūsu personas datu izmantošanas tiesiskais pamats

Apstrādājot personas datus šajā e-pastā aprakstītajiem nolūkiem, mēs pamatojamies uz savām leģitīmajām interesēm uzturēt darījumu attiecības un saziņu ar jums kā mūsu uzņēmuma sadarbības partneri, informējot par mūsu darbībām un pasākumiem. Mēs uzskatām, ka, rīkojoties saskaņā ar savām leģitīmajām interesēm, mēs nepārkāpjam likumus un ievērojam mūsu biznesa partneru tiesības un brīvības.

Kā mēs nododam savāktos datus; datu nodošana citām valstīm

Piekļuve jūsu personas datiem ir tikai tiem cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama, lai veiktu personas datu apstrādi iepriekš minētajiem nolūkiem. 

Mums var rasties nepieciešamība nodot jūsu personas datus mūsu uzņēmuma filiālēm Baltijas valstīs, piemēram, lai no šiem birojiem nosūtītu jums konkrētu informāciju un ielūgumus. Mums var rasties vajadzība nodrošināt piekļuvi jūsu personas datiem mūsu piegādātājiem un piegādātāju apakšuzņēmējiem gadījumos, kad viņi sniedz pakalpojumus mūsu vārdā/uzdevumā, galvenokārt saistībā ar mūsu IT sistēmu uzturēšanu un apkalpošanu.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus

Jūsu personas dati iepriekš minētajiem nolūkiem tiks glabāti tik ilgi, cik ilgi jūsu kontaktinformācija būs iekļauta mūsu sadarbības partneru sarakstā. Reizi gadā mēs jums nosūtīsim atgādinājumu par iespēju atteikties no mūsu informatīvo vēstuļu un ielūgumu saņemšanas, ja turpmāk vairs to nevēlaties. Ja saņemsim jūsu atteikumu, mēs pārtrauksim iepriekš minēto vēstuļu un ielūgumu sūtīšanu jums.

Drošības pasākumi jūsu personas datu aizsardzībai

Lai pasargātu jūsu personas datus no nozaudēšanas un novērstu neatļautu piekļuvi tiem, mēs īstenojam piemērotus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus. Mūsu drošības pasākumi paredz arī to, ka arī datu nosūtīšanai starp birojiem tiek izmantoti virtuālo privāto tīklu (VPN) savienojumi. Mēs regulāri pārskatām savas drošības politikas un procedūras, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas ir drošas un aizsargātas.

Jūsu tiesības un izvēles iespējas

Mēs atzinīgi vērtējam jūsu pieprasījumus un komentārus. Jums ir šādas tiesības:

- pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;

- pieprasīt jūsu personas datu apstiprināšanu;

- pieprasīt dzēst savus personas datus; 

- atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. 

Jūs varat iebilst pret konkrētu savu personas datu apstrādi un pieprasīt tos apstrādāt tikai ierobežotā apjomā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja pieprasīsiet dzēst savus personas datus vai ierobežot to apstrādi, mēs vairs nespēsim nodrošināt iepriekš aprakstīto komunikāciju ar jums, kā arī nevarēsim turpmāk nosūtīt jums ielūgumus. 

Ja personas dati tiek dzēsti pēc jūsu pieprasījuma, mēs saglabājam tikai tās kopijas, kas nepieciešamas, lai aizsargātu mūsu vai trešo pušu leģitīmās intereses, izpildītu valdības rīkojumus, atrisinātu strīdus un novērstu problēmas vai arī izpildītu līgumiskās saistības, kas izriet no jebkāda līguma, kas noslēgts starp jums un Colliers International. Ja vēlaties īstenot kādas no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacy@colliers.lv.

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības uz privātumu ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību jebkuras ES dalībvalsts uzraudzības iestādē, kas atrodas jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī. Šo iestāžu kontaktinformācija pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 

Kā sazināties ar mums

Ja jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacy@colliers.lv