Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Toimintaperiaatteet


Laatupolitiikka kuvaa periaatteet, joita noudattamalla menestymme täyttäessämme asiakkaidemme tarpeet ja odotukset kilpailukykyisesti. Tähän tarvitaan ammattitaitoa, hyvin jäsenneltyä yhteistyötä ja selkeitä vastuita. Visiona on yrittäjähenkisenä edelläkävijänä lisätä arvoa kiinteistön omistajille ja käyttäjille korkealaatuisella palvelulla.
 
Toimintajärjestelmämme sisältää jäsennellyt keinot, joiden avulla asiakkaiden vaatimukset täytetään ja liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan. Tavoitteiden toteutumista edistetään kehittämällä toimintaa jatkuvasti yhdessä sidosryhmien kanssa, mittaamalla prosessin tuloksia ja hallitsemalla prosessien toimivuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä. Hyödynnämme toimintansa ohjaamisessa ja kehittämisessä ISO-9001:2015 standardin laadunhallinnan periaatteita ja täyttämme standardin vaatimukset.

 

Liiketoimintamme keskeisiä kehittämistavoitteita ovat: 

 

- Yhdenmukaisten toimintatapojen vahvistaminen johtamisen avulla
- Asiakkuuksien hoitamisen jatkuva kehittäminen
- Tiedonhallinnan kehittäminen
- Toimintaympäristön systemaattinen analysointi
- Suunnitelmallinen toiminnan laadun auditointi
- Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen

 

Kehittämistavoitteet viedään vuosittain konsernin liiketoimintasuunnitelmaan, jonka toteutumista seurataan kvartaaleittain konsernin johtoryhmässä. Toteuttamalla edellä mainitut tavoitteet pystymme tuottamaan palvelut asiakaslähtöisesti, yhdenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan säännöllisesti tehtävään strategian päivitystyöhön ja samalla sitoutumaan tavoitteiden saavuttamiseen.

Turvallisuuspolitiikka


Turvallisuustyömme päämääränä on vahvistaa turvallisuuskulttuuria, joka mahdollistaa palvelujen tuottamisen asiakkaillemme, liiketoimintamme kehittämisen ja strategisten tavoitteidemme saavuttamisen turvallisesti, vastuullisesti ja ilman häiriöitä. Turvallisuuskulttuuriamme kehitämme yhdessä palveluntuottajiemme kanssa.

 

Päämäärän saavuttamiseksi turvaamme asiakkaidemme ja palveluntuottajiemme tietoja käsitellessämme ja palveluja tuottaessamme heidän luottamukselliset tietonsa, varallisuutensa ja liiketoimintansa, liiketoimintatietomme ja –prosessimme, työntekijämme, toimitilamme, työvälineemme ja muun omaisuutemme, maineemme ja toimintaympäristömme onnettomuuksilta, vahingoilta, häirinnältä ja rikoksilta. Päämäärän saavuttaminen edellyttää henkilöstön turvallisuusosaamisen jatkuvaa kehittämistä.

 

Turvallisuusperiaatteemme mukaisesti toimimme lakien, asetusten ja turvallisuusmääräysten mukaisesti, viestimme sisäisesti, asiakkaille ja palveluntuottajillemme proaktiivisesti turvallisuusasioista, koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöämme turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi, noudatamme turvallisuuspoikkeamissa 0-toleranssia, kehittämisen mahdollistamiseksi rohkaisemme varhaista poikkeamista ilmoittamista. Keskitymme tärkeimpien turvallisuusalueiden kehittämiseen.

 

Turvallisuustyön painopisteet vuosille 2019-20 ovat tietoturvallisuus, työturvallisuus, tilaturvallisuus. Kehitetämme edelleen ympäristöturvallisuutta asiakkaille ja yrityksen sisäisesti. Laadimme vuosittain turvallisuuspolitiikan jalkauttamiseksi turvallisuussuunnitelman. Luomme turvallisuuskulttuurin perustason ohjeistuksella, koulutuksella ja valvonnalla. Kehitämme turvallisuusjohtamisen asiakaspalveluja kiinteistöjohtamisen osana.