Skip to main content Skip to footer
Katarzyna Klaczka-Wachowska | Colliers | Krakow

Katarzyna Klaczka-Wachowska

Senior Property Manager

Call now
View Less

About

Professional Summary

EN

Katarzyna is a licensed property manager (No. 17159). She joined the Property Management Department in August 2018. As the Property Manager at Colliers International, she manages the A-class "Orange Office Park" (GLA 30 k sqm) in Krakow. Daily work is also associated with cooperation with the largest tenant "Brown Brothers Harriman" American bank in the preparation of numerous procedures for the OOP office complex, which consists of three buildings named Amsterdam, Rotterdam, The Hague. The building complex also has a commercial part with a GLA  of over 2 k sqm.

Katarzyna started her professional career related to real estate in 2006, she has over 14 years of experience in the field of real estate management as a director / property manager, which she gained while working for Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. and CBRE Sp. z o.o. She managed such properties as: ECHO SC (GLA 6.2 k sqm) in Siemianowice Śląskie and ECHO SC (GLA 7.5 k sqm) in Świetochłowice, Atrium Mosty SC (GLA 18 k sqm) and Atrium Płock SC (GLA 12 k sqm) in Płock, Mazovia Gallery (GLA 29 k sqm) in Płock.

Katarzyna specializes in all aspects of property management, with special experience in preparing the shopping center to open to clients, build positive relationships among tenants, introduce procedures and service companies as well as cooperation with technical departments, leasing and marketing. For a period of 8 years, she managed two shopping centers, with a total GLA  of ​​30 k sqm, and then for a period of 2 years managed a shopping center with a GLA  of ​​29 k sqm, together with a local team.

Previous professional experience is mainly related to:
- preparation and implementation of OPEX, MAREX, CAPEX budgets,
- preparation and implementation of revenue budgets, including obtaining revenue from common areas,
- preparing tenders and introducing service companies for commercial facilities,
- close cooperation with tenants in the field of daily operational work, organization of fitout works, repairs, investments in cooperation with contracting companies,
- building a marketing policy for commercial real estate including market / competition research and implementing marketing campaigns,
- settlement of budget costs and service charges,
- cooperation with service companies,
- close cooperation with property owners in the area of ​​reporting costs, revenues, technical condition and planned investments, marketing strategy, statistical data on customer flow and all other aspects related to the building.

 

PL

Katarzyna jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości (nr 17159). Do działu Zarządzania Nieruchomościami dołączyła w sierpniu 2018 roku. Jako Zarządca Nieruchomości w Colliers International zarządza kompleksem biurowym klasy A "Orange Office Park" (GLA 30 tys. m2)  w Krakowie.  Codzienna praca jest także związana ze współpracą z największym najemcą amerykańskim bankiem "Brown Brothers Harriman", w zakresie przygotowania licznych procedur  dla kompleksu biurowego OOP, który składa się z trzech budynków o nazwach Amsterdam, Rotterdam, Haga. Kompleks budynkowy posiada także część handlową o powierzchni GLA ponad 2 tys. m2. 

Katarzyna rozpoczęła drogę zawodową związaną z nieruchomościami w 2006r., ma ponad 14 lat doświadczenia w obszarze zarządzania nieruchomościami na stanowiskach dyrektora / zarządcy, które zdobyła podczas pracy dla Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. oraz CBRE Sp. z o.o. Zarządzała takimi nieruchomościami jak: CH ECHO (GLA 6,2 tys. m2) w Siemianowicach Śląskich oraz CH ECHO (GLA 7,5 tys. m2) w Świetochłowicach, CH Atrium Mosty (GLA 18 tys.m2) oraz CH Atrium Płock (GLA 12 tys.m2) w Płocku, Galeria Handlowa Mazovia (GLA 29 tys.m2) w Płocku. 

Katarzyna specjalizuje się we wszystkich aspektach zarządzania nieruchomością, ze szczególnym doświadczeniem w przygotowaniu centrum handlowego po wybudowaniu do otwarcia dla klientów, zbudowania pozytywnych relacji wśród najemców, wprowadzenia procedur oraz firm usługowych a także  współpracą z działami technicznymi, leasingu oraz marketingu. Przez okres 8 lat zarządzała dwoma centrami handlowymi, w sumie o powierzchni GLA 30 tys. m2, a następnie przez okres 2 lat zarządzała galerią handlową o powierzchni GLA 29 tys. m2 wraz z lokalnym zespołem. 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe głównie związane jest:
- przygotowaniem i realizacją budżetów kosztowych OPEX, MAREX, CAPEX,
- przygotowaniem i realizacją budżetów przychodowych, w tym uzyskiwaniem przychodu z powierzchni wspólnych,
- przygotowywaniem przetargów oraz wprowadzaniem firm usługowych na obiekty komercyjne, 
- ścisłą współpracą z najemcami w  zakresie codziennej pracy operacyjnej, organizacji prac fitout, remontów, inwestycji we współpracy z firmami wykonawczymi,
- budowaniem polityki marketingowej dla nieruchomości komercyjnej włącznie z badaniem rynku / konkurencji oraz realizacją akcji marketingowych,
- rozliczaniem kosztów budżetowych oraz opłat service charge,
- współpracą z firmami usługowymi,
- ścisła współpraca z właścicielami nieruchomości w zakresie raportowania kosztów, przychodów, stanu technicznego oraz planowanych inwestycji, strategii marketingowej, danych statystycznych odnośnie przepływu klientów i wszelkich innych aspektów związanych z budynkiem. 

 

 

Accomplishments

EN

Professional license of the property manager No. 17159 from October 2010.

PL

Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 17159 od października 2010r.

Education

EN

2011-2012 - Warsaw University of Technology; Faculty: Economic and social sciences; Financial Management and Marketing (postgraduate studies)

2007-2008 - Bank High School in Poznań department in Chorzów;  Management of Estates (postgraduate studies)

2002-2003 - Mining Polytechnic in Nancy (Lorraine, France), CESTEMIN (Center post-graduate studies); Mastère: specialization in the management of the region covered by the restructuring

2000-2002 - University of Silesia in Katowice; Master's studies

1997-2000 - Teachers High School in Bytom

PL

2011-2012 - Politechnika Warszawska; Wydział: Nauki ekonomiczne i społeczne; Zarządzanie finansami i marketing (studia podyplomowe)

2007-2008 - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu w Chorzowie; Zarządzanie nieruchomościami (studia podyplomowe)

2002-2003 - Politechnika Górnicza w Nancy (Lotaryngia, Francja), CESTEMIN (studia podyplomowe); Mastère: specjalizacja w zarządzaniu regionem objętym restrukturyzacją

2000-2002 - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Studia magisterskie

1997-2000 - Wyższa szkoła nauczycielska w Bytomiu

 

Services

Service Lines

Real Estate Management Services

Property Type

Office, Retail

How can I help you?

* Required Field