Přejít na hlavní obsah Přeskočit na zápatí

Terms of Use


Vítejte na stránkách Colliers.com.

Nastavili jsme některá základní pravidla, abychom zajistili, že tato oblast bude užitečná, informativní a bezpečná pro každého. Skupina Colliers Group je postavena na důvěře a tato smlouva o podmínkách používání (dále jen „Smlouva“) napomáhá podporovat tuto důvěru mezi všemi Uživateli naší služby. TATO SMLOUVA POPISUJE PODMÍNKY VAŠEHO PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V TÉTO SMLOUVĚ.

POKUD NESOUHLASÍTE S KTEROUKOLI PODMÍNKOU UVEDENOU V TÉTO SMLOUVĚ, NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM TYTO WEBOVÉ STRÁNKY. Skupina Colliers Group si vyhrazuje právo kdykoli změnit pokyny a prohlášení v této Smlouvě, a Vy souhlasíte s tím, že na každou návštěvu webové stránky www.colliers.com se budou aplikovat aktuální pokyny v této Smlouvě.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se podmínek stanovených v této Smlouvě, zašlete nám prosím e-mail na adresu: contact@colliers.com. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, vztahuje se tato Smlouva na všechny Uživatele webových stránek www.colliers.com.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Definice pojmů


V této Smlouvě mají níže uvedená slova nebo výrazy následující význam:

"CIPC" znamená společnost Colliers International Property Consultants, Inc., vlastníka a provozovatele webových stránek Colliers.com.

„Colliers.com“ znamená tyto webové stránky www.colliers.com.

„Colliers Group“ znamená společně CIPC, Colliers International a členské společnosti Colliers International a zahrnuje jakékoli dceřiné společnosti, přidružené společnosti mateřských společností, jejich vedoucí pracovníky nebo zaměstnance a jakékoli internetové služby provozované společnostmi CIPC, Colliers International, Colliers Group a jakýmikoliv jejich spřízněnými nebo přidruženými společnostmi.

"Colliers International" znamená síť nezávislých členských společností známých jako Colliers International Property Consultants.

„Osobní údaj“ znamená údaj, pomocí kterého by Vás ostatní mohli identifikovat, jako je vaše jméno nebo vaše kontaktní údaje, které můžete poskytnout Colliers Group.

„Uživatel“ znamená kteréhokoli uživatele služby poskytované Colliers Group prostřednictvím webové stránky Colliers.com.


2. Právní upozornění

Informace uvedené na této webové stránce slouží pouze jako obecné vodítko v případě Vašeho zájmu. Použití a dopad právních předpisů se mohou značně lišit v závislosti na konkrétních skutečnostech. Vzhledem k měnící se povaze právních předpisů a rizikům spojeným s elektronickou komunikací může docházet ke zpožděním, opomenutím nebo nepřesnostem v informacích uvedených na této webové stránce. V souladu s tím by tato webová stránka neměla být používána jako náhrada za konzultace s licencovaným komerčním realitním makléřem nebo jinými kompetentními poradci. Než učiníte jakékoli rozhodnutí nebo podniknete jakékoli kroky s Colliers Group, měli byste se poradit s odborníkem od Colliers International.

Přestože jsme se maximálně snažili zajistit, aby informace uvedené na této webové stránce byly získány ze spolehlivých zdrojů, Colliers Group není odpovědná za žádné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané použitím těchto informací. Všechny informace na této webové stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruky úplnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo výsledků získaných použitím těchto informací a bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, včetně (ale nikoli výhradně) záruky výkonu, prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Používání této webové stránky je na vlastní riziko Uživatele. V žádném případě CIPC, Colliers International, jejich členské společnosti nebo jejich partneři, ředitelé, vedoucí pracovníci, vlastníci, zástupci nebo zaměstnanci nenesou odpovědnost vůči Vám nebo komukoli jinému za jakékoli chování, jakékoli rozhodnutí nebo opatření přijaté na základě spoléhání se na informace uvedené na této webové stránce nebo za jakékoli následné, zvláštní nebo podobné škody, a to i v případě upozornění na možnost takových škod.

3. Zákaz prodeje služeb nebo informací

Colliers Group je jediným a výhradním vlastníkem webové stránky Colliers.com. Souhlasíte s tím, že nebudete prodávat, přeprodávat, kopírovat nebo využívat informace získané z webových stránek Colliers.com pro jakékoli komerční účely bez výslovného písemného souhlasu CIPC. Nejste oprávněni používat Webové stránky žádným způsobem, který není výslovně povolen touto Smlouvou.

4. Odpovědnost

Colliers Group v žádném případě není odpovědná za ušlý zisk nebo jakékoli zvláštní, náhodné nebo následné škody vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

5. Integrita systému

Vy jako Uživatel souhlasíte s tím, že nepoužijete žádné zařízení, software nebo postupy, které by zasahovaly nebo se pokoušely zasahovat do řádného fungování webových stránek Colliers.com nebo jakékoli služby poskytované na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nepodniknete žádné kroky, které by nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžovaly infrastrukturu našich webových stránek. Pokud Vám bylo vydáno heslo nezbytné pro používání webové stránky Colliers.com, souhlasíte s tím, že své heslo neprozradíte žádné třetí straně ani je nepoužijete k neoprávněným účelům.

6. Webové odkazy

Colliers Group může na této webové stránce zobrazovat adresy URL nebo ikony, které umožňují Uživatelům odkazovat na jiné webové stránky, včetně (ale nikoli výhradně) webových stránek, které provozují třetí strany a které nejsou provozované Colliers Group. Colliers Group nečiní žádná prohlášení ohledně jakékoli jiné webové stránky, ke které můžete mít přístup prostřednictvím této webové stránky. Za jakýkoli obsah, služby, prohlášení nebo záruky učiněné na jiných webových stránkách nese výhradní odpovědnost provozovatel těchto stránek a Colliers Group nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, provoz nebo služby, které jsou na daných stránkách třetích stran poskytované.

7. Omezená licence

Veškeré materiály na webových stránkách Colliers.com jsou chráněny autorským právem a ustanoveními příslušných mezinárodních smluv. Kromě toho, co je uvedeno v této Smlouvě, ŽÁDNÝ z materiálů nesmí být kopírován, reprodukován, distribuován, opětovně publikován, stahován, zobrazován, zveřejňován nebo přenášen v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, včetně (ale nikoli výhradně) elektronického či mechanického kopírování a nahrávání nebo jinak užíván bez předchozího písemného povolení CIPC nebo jiného příslušného vlastníka autorských práv. Je povoleno zobrazovat a stahovat materiály na této webové stránce Colliers.com pouze pro soukromé účely. Toto povolení automaticky zanikne, pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek Smlouvy. Po ukončení povolení musíte okamžitě zničit veškeré stažené a vytištěné materiály. Jakékoli neoprávněné použití jakéhokoli materiálu nalezeného na této webové stránce Colliers.com může porušovat zákony o autorských právech, zákony o ochranných známkách, zákony týkající se soukromí osob a elektronických komunikací.

8. Zásady ochrany osobních údajů

Naše aktuální Zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí této Smlouvy, si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz „Zásady ochrany osobních údajů“ ve spodní části této stránky.

9. Odškodnění

Vy jako uživatel souhlasíte s tím, že odškodníte Colliers Group za jakékoli nároky nebo požadavky vznesené jakoukoli třetí stranou v důsledku používání webových stránek Colliers.com, včetně používání Vašeho uživatelského jména a hesla. Souhlasíte také s tím, že odškodníte a zbavíte Colliers Group odpovědnosti za veškeré přiměřené náklady na obhajobu takových nároků třetích stran.

10. Duševní vlastnictví

Jakékoli informace, včetně (ale nikoli výhradně) poznámek, návrhů, nápadů, grafiky nebo jiných příspěvků, které jste Colliers Group sdělili prostřednictvím této webové stránky Colliers.com, včetně (ale nikoli výhradně) s tím souvisejícího duševního vlastnictví (s výjimkou případů, kdy může být výslovně uvedeno jinak), se bez náhrady stává výhradním vlastnictvím CIPC a CIPC může kopírovat, začleňovat, distribuovat nebo jinak používat taková sdělení pro jakékoli komerční či nekomerční účely. Tímto souhlasíte s tím, že podniknete jakékoli další kroky, které mohou být nezbytné k převedení Vašich práv na CIPC. Je zakázáno posílat nebo přenášet na webovou stránku nebo z webové stránky Colliers.com jakýkoli nezákonný, urážlivý, hanlivý, obscénní, skandální, pobuřující, pornografický nebo neuctivý materiál.

COLLIERS, COLLIERS INTERNATIONAL a vzor barevné vlajky obsahující obchodní název Colliers jsou bez omezení ochrannými známkami CIPC a nelze je kopírovat, napodobovat nebo používat, vcelku ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu CIPC. Kromě toho jsou všechna záhlaví stránek, vlastní grafika, ikony tlačítek a skripty servisními značkami, ochrannými známkami a/nebo obchodním oděvem CIPC a nelze je kopírovat, napodobovat nebo používat, vcelku ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu CIPC. Všechny ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky a obchodní firmy nebo loga zde uvedené jsou majetkem příslušných vlastníků.

11. Oddělitelnost

Pokud bude kterékoli ustanovení této Smlouvy považováno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude tím nijak ovlivněna nebo narušena platnost, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy.

12. Vaše korespondence

Doporučujeme Vám, abyste své komentáře a dotazy sdíleli s ostatními Uživateli a s námi. Slibujeme, že si přečteme všechny e-maily, které nám pošlete, ale pravděpodobně nebudeme schopni na všechny odpovědět. Vezměte prosím na vědomí, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za kontrolu nevyžádaných nápadů pro naše podnikání (jako jsou nápady na produkty nebo reklamy) a neneseme žádnou odpovědnost v důsledku jakýchkoli podobností, které se mohou objevit v budoucích programech. Pamatujte prosím také, že jste odpovědní za jakýkoli materiál, který odešlete, a že za zprávu, obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace ve Vašich zprávách nesete plnou odpovědnost Vy, nikoli Colliers Group. Souhlasíte s tím, že veškerá práva na materiály a nápady, které nám byly předloženy, se stávají výhradním vlastnictvím Colliers Group.