ZARZĄDZANIE PROCESEM SPRZEDAŻY: 

 • Konsultacje i analizy dotyczące sytuacji na rynku, wyceny i struktury transakcji 
 • Przygotowanie materiałów marketingowych, w tym memorandum inwestycyjnego
 • Prowadzenie dialogu z potencjalnymi inwestorami i koordynacja procesu sprzedaży 
 • Koordynacja procesu due diligence 
 • Doradztwo podczas negocjacji z potencjalnymi inwestorami 
 • Koordynacja procesu zamknięcia transakcji we współpracy z zespołem doradców i Klienta 

 USŁUGI DORADCZE DLA INWESTORÓW:

 •  Analizy dotyczące ceny ofertowej i warunków kontraktu 
 •  Analizy stworzenia wartości dodanej dla danego aktywa 
 •  Modelowanie finansowe 
 •  Przygotowanie i strukturyzacja oferty 
 •  Badanie commercial due diligence 

 POZYSKIWANIE KAPITAŁU:

 • Przygotowanie memorandum ofertowego 
 • Prowadzenie dialogu z potencjalnymi inwestorami  (wraz z „prezentacjami dla wybranych inwestorów, tzw. road shows
 • Koordynacja negocjacji i procesu zamknięcia transakcji 

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA DŁUŻNEGO:

 •  Przygotowanie dokumentów informacyjnych, w tym memorandum inwestycyjnego 
 •  Nawiązywanie kontaktu z bankami i funduszami, zależnie od potrzeby 
 •  Pozyskiwanie oferty kredytowych term sheets 
 •  Koordynacja negocjacji i procesu zamknięcia transakcji 

BADANIA RYNKU:

 • Europejskiego, krajowego, regionalnego, lokalnego 
 • Analiza kluczowych trendów i wskaźników 
 • Prognozowanie sytuacji rynkowej 

ANALIZY WYKONALNOŚCI ORAZ ANALIZY WARTOŚCI RYNKOWEJ DLA OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI (HIGHEST AND BEST USE STUDY):

 •  Przygotowanie analizy optymalnego przeznaczenia terenu 
 •  Przygotowanie rekomendowanego harmonogramu fazowania inwestycji 
 •  Przygotowanie kalkulacji wartości kapitałowej projektu 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI:

 •  Przygotowywanie wycen i operatów szacunkowych 
 •  Przygotowanie analiz porównawczych nieruchomości komercyjnych 
 •  Analiza statusu planowania przestrzennego i pozyskiwania pozwoleń 
 •  Modelowanie finansowe 

USŁUGI DORADCZE ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI:

 • Pozyskiwanie finansowania istniejących nieruchomości komercyjnych oraz projektów deweloperskich 
 • Refinansowanie istniejących kredytów 
 • Pozyskiwanie produkty strukturyzowanych, w tym leasing