– Podział spółek ma bardzo duże znaczenie. Został dokładnie przemyślany i jest częścią strategii rozwoju, która zakłada zwiększenie naszej rozpoznawalności wśród inwestorów i klientów oraz przyspieszenie dalszego rozwoju Colliers na głównych rynkach i w obszarach, na których świadczymy usługi na całym świecie – powiedział Jay Hennick, prezes zarządzający i największy akcjonariusz Colliers. – Firma Colliers funkcjonowała dotychczas jako część FirstService. Jej przychody wzrosły z poziomu około 200 milionów dolarów w 2004 roku do poziomu 1,6 miliarda dolarów w 2014 roku. Było to możliwe dzięki wyjątkowemu zespołowi zarządzającemu, przemyślanej strategii rozwoju oraz zdyscyplinowanemu podejściu do kreowania wartości dla akcjonariuszy. Większa rozpoznawalność i elastyczność wynikająca z podziału dodatkowo wzmocni renomę Colliers, pozycjonując spółkę w gronie wiodących firm doradczych świadczących usługi na rynku  nieruchomości komercyjnych na całym świecie – dodał Jay Hennick.

Dzięki tej decyzji Colliers zyskał większą elastyczność w realizowaniu strategii rozwoju, w tym przejęć oraz dywersyfikacji świadczonych usług – działania te mają na celu zwiększenie globalnej obsługi klientów oraz wartości dla akcjonariuszy. Colliers, jako jedna z najszybciej rozwijających się firm z sektora nieruchomości komercyjnych w ciągu ostatniej dekady, będzie posiadać teraz skoncentrowaną strukturę kapitałową ze znacznym udziałem akcjonariuszy własnych. Na rynku globalnych usług dla sektora nieruchomości komercyjnych Colliers zyskuje silną pozycję „giełdowego gracza”, którego wartość rynki kapitałowe mogą łatwo zrozumieć, ocenić i porównać z konkurencją.

– Naszą misją jest uczynienie spółki Colliers globalną firmą, która w najlepszy sposób zaspokaja potrzeby klientów w sektorze nieruchomości – powiedział Doug Frye, globalny prezes i główny dyrektor wykonawczy Colliers. – Aby z powodzeniem wspierać kolejną fazę tej misji, musimy rozbudowywać naszą globalną platformę profesjonalnych usług i szukać możliwości dywersyfikowania strumieni przychodów, dbając jednocześnie o wysoką jakość obsługi klientów. Konsolidacja to rzeczywistość sektora nieruchomości komercyjnych. Colliers pozostanie wyróżniającym się pionierem, kontynuując rozwój oparty na silnym bilansie i ukierunkowany na stworzenie przedsiębiorczej oraz dynamicznej organizacji. W dłuższej perspektywie przyniesie to korzyści klientom, doradcom oraz akcjonariuszom – dodał Doug Frye.

– Dzięki dużej płynności, niewielkiej dźwigni finansowej oraz pozyskanemu ostatnio pięcioletniemu kredytowi odnawialnemu na 525 milionów dolarów, Colliers posiada środki finansowe na dalsze inwestycje dokonywane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Koncentruje się na wzroście wewnętrznym, zatrudnianiu najlepszych profesjonalistów oraz dokonywaniu rozważnych przejęć – powiedział John Friedrichsen, główny dyrektor finansowy Colliers. – Obecnie, po zakończeniu operacji rozdzielenia, możemy skoncentrować się na realizacji wytyczonej strategii rozwoju oraz – przy wsparciu naszego doświadczonego zarządu – na spełnieniu najwyższych standardów, których oczekuje się od spółek publicznych – dodał John Friedrichsen.

Dla akcjonariuszy korzystne będzie zachowanie dużej ilości akcji przez osoby zatrudnione w spółce oraz kontynuacja zarządzania do którego przywykli. Największy akcjonariusz – Jay Hennick – nadal pełni funkcję prezesa wykonawczego, John Friedrichsen, głównego dyrektora finansowego, a Elias Mulamoottil globalnego dyrektora ds. fuzji i przejęć. Doug Frye, globalny prezes i główny dyrektor wykonawczy Colliers International zachowa swoje stanowisko, które piastuje od 13 lat, współpracując z Dylanem Taylorem, głównym dyrektorem ds. operacyjnych, nadzorującym kadrę kierowniczą odpowiedzialną za działalność operacyjną Colliers.

Plan Porozumienia

W dniu 21 kwietnia 2015 roku zdecydowana większość akcjonariuszy FirstService zagłosowała za przeprowadzeniem transakcji rozdzielenia. Sąd Najwyższy w Ontario (Wydział Gospodarczy) zatwierdził ją w dniu 28 maja 2015 roku.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia: każdy właściciel akcji podporządkowanej z prawem głosu byłej spółki FirstService będzie nadal posiadać jedną akcję podporządkowaną z prawem głosu w spółce Colliers (będzie ona nadal reprezentowana przez dokumenty wydane przez dawną spółkę FirstService, do czasu, gdy zostaną za nie wydane nowe akcje) i otrzyma jedną akcję podporządkowaną z prawem głosu w spółce New FirstService za każdą akcję podporządkowaną z prawem głosu w byłej spółce FirstService, jaką posiadał na koniec dnia 29 maja 2015 roku. Każdy posiadacz odcinka zbiorowego akcji z prawem głosu w byłej spółce FirstService będzie nadal posiadać zbiorowy odcinek akcji z prawem głosu w Colliers (dotychczasowe zbiorowe odcinki akcji będą nadal reprezentowane przez dokumenty akcji byłej spółki FirstService, do czasu gdy zostaną za nie wydane nowe akcje) oraz otrzyma jeden zbiorowy odcinek akcji z prawem głosu w nowej spółce FirstService za każdy zbiorowy odcinek akcji z prawem głosu w byłej spółce FirstService, jaki posiadał na koniec dnia 29 maja 2015 roku.

Informacje na temat Colliers International Group Inc.

Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI) (TSX: CIG) jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć 502 biur w 67 krajach zatrudniającą ponad 16 300 pracowników. Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Firma doradza najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, a także nadzorem budowlanym, wyceną oraz badaniami rynku. Colliers International po raz dziesiąty z rzędu znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych firm działających w sektorze outsourcingu. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals.

Najnowsze komunikaty od Colliers International można znaleźć na stronie Colliers.com lub na Twitterze (@ColliersIntl) oraz LinkedIn.

Uwaga dotycząca informacji prognozujących

Informacje przedstawione w niniejszym komunikacie, nie będące faktami historycznymi, są „informacjami dotyczącymi przyszłości". Słowa takie jak: „planuje", „zamierza", „prognozuje", „oczekuje", „spodziewa się", „szacuje", „uważa", „prawdopodobny", „powinien", „może", „będzie", „być może" oraz podobne wyrażenia mają wskazywać, że określone stwierdzenia zawierają informacje prognozujące (dotyczące przyszłości). Informacje prognozujące zostały przedstawione w niniejszym komunikacie w oparciu o aktualne cele, strategie, oczekiwania i założenia, które zarząd uważa za odpowiednie i uzasadnione w danym czasie. Informacje prognozujące znajdujące się w niniejszym komunikacie obejmują również, lecz nie tylko, oświadczenia dotyczące oczekiwanych przyszłych atrybutów Colliers.

Z uwagi na swój charakter, informacje prognozujące obarczone są ryzykiem i niepewnością, których Colliers może nie być w stanie skontrolować lub przewidzieć. Faktyczne wyniki, zyski lub osiągnięcia Colliers mogą różnić się w istotny sposób od tych, które zostały przedstawione lub wynikają z informacji prognozujących. Czynniki mogące sprawiać, że faktyczne wyniki, zyski, osiągnięcia lub zdarzenia będą różnić się od oczekiwanych, obejmują między innymi ryzyka i niepewności dotyczące: działalności i kondycji finansowej Colliers jako odrębnej spółki notowanej na giełdzie; cykli gospodarczych, w tym ogólnych warunków ekonomicznych w krajach, w których Colliers prowadzi działalność, które będą wpływać między innymi na popyt na usługi oraz na koszty ich świadczenia; możliwość realizowania przez Colliers jej strategii biznesowej, w tym możliwości nabywania odpowiednich spółek na akceptowalnych warunkach oraz pomyślnej integracji nowo nabytych przedsiębiorstw z istniejącą działalnością; zmiany regulacji rządowych lub niezastosowanie się do nich; wahania kursowe; zwiększoną konkurencję; wierzytelności osób trzecich; zmiany stóp procentowych; oraz dostępność finansowania. Dalsze informacje na temat niektórych czynników oraz innych ryzyk i niepewności mogących powodować, że faktyczne rezultaty i zdarzenia będą różnić się od aktualnych oczekiwań można znaleźć w raporcie rocznym spółki Old FirstService za rok kończący się 31 grudnia 2014 w punkcie: „Czynniki Ryzyka" (czynniki te zostają włączone do niniejszego dokumentu, a ich kopia znajduje się na stronie www.sedar.com). Określone ryzyka i niepewności związane z transakcją rozdzielenia Colliers oraz New FirstService zostały dalej opisane w memorandum informacyjnym zarządu Old FirstService z dnia 16 marca 2015 roku. Faktycznie osiągnięte wyniki lub zdarzenia mogą różnić się w sposób istotny od tych, które zostały przedstawione lub wynikają z informacji prognozujących również ze względu na inne czynniki, ryzyka oraz niepewności, które nie są znane obecnie Colliers lub które zdaniem Colliers nie są aktualnie istotne.

Zwracamy uwagę czytelników, aby nie polegali nadmiernie na informacjach prognozujących (dotyczących przyszłości) przedstawionych w niniejszym komunikacie oraz aby nie wykorzystywali takich informacji w żadnym innym celu niż ten, do którego są one przeznaczone. Colliers nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z informacjami prognozującymi i nie zamierza ich aktualizować czy weryfikować – ani w rezultacie uzyskania nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń – ani w inny sposób, o ile nie będą tego wymagać stosowne przepisy prawa.