Główne wnioski z raportu:

 • Fundusze GOEF zarządzane są przez tak renomowane marki w branży inwestycyjnej jak Deka Immobilien Investment GmbH, czy też Union Investment Gruppe. Raport koncentruje się wyłącznie na obecnych oraz przyszłych perspektywach funduszy GOEF, nie zaś innych podmiotach inwestujących w nieruchomości (takich jak ‘Offene Immobilien-Spezialfonds’) zarządzanych przez duże europejskie domy inwestycyjne aktywne na tym rynku;
 • Główną różnicą pomiędzy funduszami GOEF a innymi funduszami, takimi jak Spezialfonds, jest to, iż fundusze GOEF dostępne są zarówno dla klientów detalicznych  jak i inwestorów instytucjonalnych, zaś Spezialfonds dostępne są wyłącznie dla klientów instytucjonalnych;
 • Sprzeczne interesy grup inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych, w połączeniu z pogarszającymi się warunkami rynkowymi w następstwie kryzysu finansowego, spowodowały destabilizację struktury funduszy GOEF, skutkując spodziewaną likwidacją 15 funduszy w ciągu najbliższych pięciu lat.
 • Obecnie w posiadaniu funduszy GOEF znajdują się aktywa w Europie Wschodniej o wartości ok. 4,5 miliarda euro;
 • Większość aktywów funduszy GOEF zlokalizowanych jest w Polsce (55%), Czechach (28%) oraz na Węgrzech (8%). W podziale na sektory najbardziej preferowaną klasą aktywów są biurowe nieruchomości komercyjne  stanowiące 68% wszystkich aktywów, zaś na drugiej pozycji plasują się nieruchomości handlowe, które stanowią 22% całości posiadanych aktywów;
 • Od 2010 r. działania funduszy GOEF w zakresie nowych nabyć miały charakter ograniczony z uwagi na to, iż 11 funduszy GOEF, które były aktywne w Europie Wschodniej, ogłosiło swoją likwidację. Te jedenaście funduszy nabyło łącznie 39 nieruchomości o wartości 2,175 miliarda euro– co stanowiło około 50% łącznego wolumenu transakcji zrealizowanych przez GOEF w Europie Wschodniej;

 • W ujęciu procentowym wolumenu inwestycji w ostatnich latach, który wahał się pomiędzy 4 a 12 miliardami euro rocznie, aktywa funduszy GOEF podlegające likwidacji, stanowiłyby do 20% wolumenu inwestycji w przypadku zbycia w okresie najbliższych dwóch lat;
 • Zbycie aktywów funduszy GOEF wpłynie na zwiększenie liczby transakcji w Polsce oraz Czechach, gdzie znajduje się większość posiadanych aktywów;
 • Pomimo, iż likwidacja funduszy GOEF oraz związane z nią zbycie aktywów stanowi jak najbardziej realną perspektywę, nie powinna ona doprowadzić do zalewu rynku transakcjami, jako że zbycie aktywów odbywa się zwykle etapowo.
 • Z uwagi na zwiększone zainteresowanie „Spezialfonds”, perspektywy wzrostu w sektorze GOEF wydają się być ograniczone w najbliższym czasie. Wolumen aktywów Spezialfonds na koniec 2012 r. wyniósł 35,5 miliarda euro, co stanowiło wzrost w porównaniu do 31,4 miliarda euro na koniec 2011 r. Wartość aktywów będących w posiadaniu funduszy GOEF uległa w tym samym okresie zmniejszeniu z 85,1 miliardów euro do 83,1 miliardów euro.
 • Fundusze GOEF, które nie ulegną likwidacji, zdobędą prawdopodobnie silną pozycję na rynku i pozostaną aktywnymi nabywcami na głównych rynkach Europy Wschodniej. Dowodem na to mogą być trzy znaczące transakcje zawarte w 4 kwartale na polskim rynku przez fundusze GOEF firm Union, Deka oraz RREEF na łączną sumę 600 milionów euro.