Welkom bij Colliers.com. We hebben enkele basisregels opgesteld om deze ruimte nuttig, informatief en veilig te houden voor iedereen. Colliers.com is gebaseerd op vertrouwen en met deze Overeenkomst willen wij dat vertrouwen onder alle Gebruikers van onze service bevorderen. DEZE OVEREENKOMST BEVAT DE VOORWAARDEN WAARONDER U DE DIENSTEN BIJ COLLIERS.COM GEBRUIKT. DOOR UW ONLINE REGISTRATIE BIJ COLLIERS.COM, STEMT U IN MET ALLE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET INSTEMT MET EEN OF MEER VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, VERZOEKEN WIJ U DEZE SITE NIET TE GEBRUIKEN. Colliers.com behoudt zich het recht voor deze richtlijnen en disclaimers op elk moment te wijzigen en u stemt ermee in dat elk bezoek dat u aan de website van Colliers.com brengt, onderworpen is aan de geldende richtlijnen. Hebt u vragen die in deze leidraad niet worden beantwoord, neem dan contact op met contact@colliers.com. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst anders is bepaald, is deze van toepassing op alle Gebruikers van alle diensten bij Colliers.com. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. Gedefinieerde termen

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen of uitdrukkingen de volgende betekenis: ‘CIPC’ betekent Colliers International Property Consultants, Inc., de eigenaar en beheerder van Colliers.com. ‘Colliers.com’ betekent CIPC, Colliers International en de leden van Colliers International gezamenlijk, en omvat eventuele dochterondernemingen, aan moedermaatschappijen gelieerde ondernemingen, functionarissen of medewerkers daarvan en eventuele door CIPC, Colliers International, Colliers.com en eventuele gerelateerde of gelieerde ondernemingen geëxploiteerde Internetdiensten. ‘Colliers International’ betekent het netwerk van zelfstandige leden; dat zijn ondernemingen die bekend zijn als Colliers International Property Consultant. ‘Persoonlijke Informatie’ betekent informatie waarmee anderen u zouden kunnen identificeren, zoals uw naam of contactgegevens, die u van tijd tot tijd aan Colliers.com kunt verstrekken. ‘Gebruiker’ betekent een gebruiker van de diensten van Colliers.com. 

2. Disclaimer

Colliers International is een netwerk van ondernemingen die lid zijn van Colliers International Property Consultants en elk een afzonderlijke en zelfstandige rechtspersoon zijn. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad. Al naar gelang de specifieke feiten kunnen de toepassing en gevolgen van wetten sterk uiteenlopen. Doordat wetten, regels en voorschriften voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, en vanwege de inherente risico’s van elektronische communicatie, kan er sprake zijn van vertragingen, omissies of onnauwkeurigheden in de informatie op deze site. De site moet derhalve niet worden gebruikt ter vervanging van overleg met een erkende commerciële vastgoedmakelaar of andere bevoegde adviseurs. Voordat u een besluit neemt of andere acties onderneemt, dient u een professional van Colliers International te raadplegen. Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website uit betrouwbare bronnen afkomstig is, is Colliers International niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies of voor de resultaten van het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt ‘as is’ verstrekt, zonder enige garantie van volledigheid, nauwkeurigheid of tijdigheid, en zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties van ongeacht welke aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van de resultaten die met het gebruik van deze informatie zijn verkregen, de werking, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. CIPC, Colliers International, zijn leden of de partners, directeuren, functionarissen, eigenaren, agenten of medewerkers daarvan zijn in geen geval jegens u of anderen aansprakelijk voor een besluit dat is genomen of een actie die is ondernomen op basis van de informatie op deze site of voor eventuele gevolg-, bijzondere of soortgelijke schade, zelfs niet indien zij over de mogelijkheid van dergelijke schade zijn geïnformeerd. Bepaalde links op deze site verwijzen naar websites van derden, over wie Colliers International geen zeggenschap heeft. Colliers International geeft geen garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid of andere aspecten van de informatie op andere websites. 

3. Geen doorverkoop van diensten of informatie

U stemt ermee in de informatie die u van Colliers.com hebt verkregen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CIPC door te verkopen.

4. Geschillen

Indien u een geschil hebt met een of meer andere Gebruikers, vrijwaart u Colliers.com (en onze agenten en medewerkers) van claims, vorderingen en schadevergoedingen (voor feitelijke en gevolgschade) van ongeacht welke aard, al dan niet bekend, al dan niet vermoed, al dan niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met die geschillen.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

Colliers.com en zijn leveranciers zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor winstderving of bijzondere, incidentele of gevolgschade (hoe dan ook ontstaan, uit hoofde van een overeenkomst, als gevolg van een onrechtmatige daad of een andere aansprakelijkheidstheorie) voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst. Onze aansprakelijkheid en die van onze leveranciers jegens u of derden in ongeacht welke omstandigheden, voortvloeiend uit uw gebruik van Colliers.com of de informatie, aspecten of content daarvan, is beperkt tot USD 1000. 

6. Systeemintegriteit

U stemt er als Gebruiker mee in geen apparaten, software of procedures te gebruiken om de deugdelijke werking van de Colliers.com-site of een op onze site geleverde service te (trachten te) verstoren. U stemt ermee in geen handelingen te verrichten die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormen voor de infrastructuur van onze website. Indien u een password krijgt toegewezen, stemt u ermee in dat niet aan een derde bekend te maken of voor ongeoorloofde doelen te gebruiken.

7. Weblinks

Colliers.com kan URL’s of iconen bevatten die Gebruikers toegang bieden tot andere websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot sites die beheerd worden door derden en niet door Colliers.com worden onderhouden. Colliers.com geeft geen enkele garantie ten aanzien van andere websites waartoe u toegang kunt hebben via deze site. Alle content, diensten, verklaringen of garanties op die andere websites zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de beheerder van die sites, en Colliers.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor die content, het beheer of de daar aangeboden diensten.

8. Beperkte vergunning

Alle materialen op deze Site worden beschermd door wetten inzake auteursrechten en bepalingen uit internationale verdragen. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is bepaald, mag GEEN enkel materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIPC of andere toepasselijke bezitters van het auteursrecht, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geherpubliceerd, gedownload, vertoond, gepost, of overgedragen worden in ongeacht welke vorm of met ongeacht welk middel, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins. Er wordt uitsluitend toestemming verleend voor het vertonen en downloaden van de materialen op deze site voor intern gebruik binnen een onderneming/organisatie. Deze toestemming eindigt automatisch indien u een of meer van deze voorwaarden schendt. Na beëindiging dient u eventuele gedownloade en afgedrukte materialen onmiddellijk te vernietigen. Alle ongeoorloofde gebruik van materialen op deze site kan auteursrechtwetten, merkrechtwetten, wetten inzake privacy en publiciteit, en communicatievoorschriften en –verordeningen schenden.

9. Privacybeleid

Ons actuele privacybeleid is in te zien door te klikken op de link ‘Privacybeleid’ onderaan deze pagina en maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst. LET OP: IN HET KADER VAN ONS PRIVACYBELEID BEHOUDT COLLIERS.COM ZICH HET RECHT VOOR MAATREGELEN TE NEMEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ, UITSLUITEND NAAR ONS EIGEN OORDEEL, NOODZAKELIJK OF PASSEND ACHTEN INDIEN DIE INFORMATIE KAN RESULTEREN IN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONS OF IN HET GEHELE OF GEDEELTELIJKE VERLIES VAN DE DOOR ONZE INTERNETSERVICEPROVIDERS OF ANDERE LEVERANCIERS AAN ONS VERSTREKTE DIENSTEN.

10. Schadeloosstelling

Als Gebruiker stemt u ermee in Colliers.com te vrijwaren tegen vorderingen of eisen van derden die voortvloeien uit het gebruik van de door Cooliers.com geleverde diensten, doordat u of een andere persoon uw Gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken. Ook stemt u ermee in Colliers.com te vrijwaren tegen alle redelijke kosten van verdediging tegen eventuele claims van derden.

11. Geen garantie

WIJ BIEDEN DE COLLIERS.COM-WEBSITE EN ONZE DIENSTEN ‘AS IS’ AAN EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE. WIJ EN ONZE LEVERANCIERS WIJZEN MET NAME DE IMPLICIETE GARANTIES AF VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERWACHTING VAN PRIVACY EN NIET-INBREUK. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE GEEFT COLLIERS.COM GEEN GARANTIE DAT (I) DE DIENSTEN EN MATERIALEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN, (II) DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, OF (III) DE CONTENT DIE IS VERKREGEN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR IS.

12. Algemene naleving van wetgeving

Als Gebruiker stemt u ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, bepalingen en voorschriften inzake uw gebruik van onze diensten.

13. Geen agentschap

U en Colliers.com zijn zelfstandige contractpartijen en er wordt met deze Overeenkomst geen agentschap, partnerschap, joint venture, relatie werknemer-werkgever of franchisenemer-gever beoogd, geïmpliceerd of gecreëerd.

14. Kennisgevingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen kennisgevingen aan Colliers.com te worden verzonden per e-mail aan contact@colliers.com (in geval van kennisgevingen aan Colliers.com) of aan u als Gebruiker op het e-mailadres dat u bij de registratie aan Colliers.com verstrekt. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan 72 uur na verzending van het e-mailbericht, tenzij de verzendende partij in kennis wordt gesteld dat het e-mailadres ongeldig is. Een andere mogelijkheid is dat wij u een kennisgeving sturen via aangetekende, gefrankeerde post met ontvangstbewijs, op het adres dat tijdens de transactie of het biedingsproces aan Colliers.com is verstrekt. In dat geval wordt de kennisgeving geacht te zijn gedaan 3 dagen na de datum van posten.

15. Intellectuele eigendom

Alle informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere aangedragen informatie, door u via de site aan Colliers.com verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarmee verband houdende intellectuele eigendom (behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald), wordt zonder vergoeding de exclusieve eigendom van CIPC en het is CIPC toegestaan die communicatie te kopiëren, op te nemen, te distribueren of anderszins te gebruiken voor ongeacht welk commercieel of niet-commercieel doel. Hierbij stemt u ermee in alle verdere maatregelen te treffen die nodig kunnen zijn om uw rechten hierop aan CIPC over te dragen. Het is u niet toegestaan onwettig, lasterlijk, smadelijk, onwelvoeglijk, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of naar of van de site te verzenden. COLLIERS, COLLIERS INTERNATIONAL en de het ontwerp van de gekleurde vlag zijn zonder beperking handelsmerken van CIPC en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIPC geheel of gedeeltelijk gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden. Alle paginaheaders, grafische afbeeldingen op maat, icoontjes van knoppenen en teksten zijn bovendien servicemerken, handelsmerken en/of trade dress van CIPC en zij mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIPC geheel of gedeeltelijk gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden. Alle andere hierin genoemde handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en ondernemingsnamen of logo’s zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

16. Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst is het recht van de Staat Delaware, VS, van toepassing en de partijen erkennen hierbij onherroepelijk de bevoegdheid van de gerechten van de Staat Delaware.

17. Scheidbaarheid

Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt geacht, wordt de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst daardoor op geen enkele wijze beïnvloed of geschaad.

18. Volledige overeenkomst en afstand van rechten

Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Colliers.com en de Gebruiker en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken onderhandelingen en discussies tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Een aanvulling, wijziging, afstand van rechten of beëindiging van deze Overeenkomst is slechts bindend indien deze schriftelijk wordt gedaan door de persoon die erdoor wordt gebonden. Afstand van een of meer bepalingen van deze Overeenkomst vormt geen afstand van andere bepalingen (al dan niet vergelijkbaar) of een blijvende afstand en mag niet als zodanig worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

19. Uw correspondentie

Wij moedigen u aan uw opmerkingen en vragen met andere gebruikers en ons te delen. Wij beloven u alle post die u ons stuurt te lezen, maar we zijn niet in staat alles te beantwoorden. Wij wijzen u erop dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het beoordelen van ongevraagde ideeën voor onze onderneming (zoals ideeën inzake producten of advertenties) en niet aansprakelijk zijn als gevolg van eventuele gelijkenissen die zich in toekomstige programma’s kunnen voordoen. Verder herinneren wij u eraan dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u indient en dat u en niet Colliers.com volledig verantwoordelijk bent voor het bericht, de handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie in uw berichten. Alle rechten op aan ons voorgelegde materialen en ideeën worden de exclusieve eigendom van Colliers.com.

20. Aanvullende informatie

Voor eventuele vragen over deze verklaring, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Al onze diensten worden uitgevoerd on de voorwaarden zoals gesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)

Download hier de NVM Voorwaarden voor Professionele opdrachtgevers