Gegevens die kunnen worden verzameld
Colliers verwerkt persoonsgegevens, waaronder de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming (“Vereisten voor Gegevensbescherming”). Colliers kan bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot Klanten verzamelen, bijvoorbeeld voornaam, achternaam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en woonadres), geboortedatum en -plaats, belastingidentificatienummer(s), fiscale woonplaats(en) en woonadres in geval van personen, of bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer van de onderneming, voor- en achternaam en contactgegevens van bedrijfsfunctionarissen, land van oprichting en belastingidentificatienummer(s) in geval van rechtspersonen, samen met financiële gegevens, waaronder bankrekeninggegevens en andere aanverwante gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gebruik van Persoonsgegevens van de Klant
Colliers gebruikt de persoonsgegevens van de Klant tijdens het zaken doen voor activiteiten zoals het verwerken van transacties, het onderhouden van Klantaccounts en het reageren op gerechtelijke bevelen en juridische onderzoeken. Colliers kan de persoonsgegevens van de Klant ook gebruiken om te communiceren met de Klant en de Klant te informeren over bijvoorbeeld vastgoedupdates en klantenseminars. Het verstrekken van persoonsgegevens door een Klant kan noodzakelijk zijn om Colliers in staat te stellen om de gevraagde services aan die Klant te verstrekken, voor de uitvoering van een contractuele relatie en voor andere doeleinden zoals uiteengezet in deze kennisgeving, indien dit de legitieme belangen van Colliers dient. Colliers kan ook persoonsgegevens nodig hebben om aan wettelijke en regelgevende vereisten te voldoen. 

Bekendmaking aan Specifieke Derden
Persoonsgegevens van de Klant kunnen bekend worden gemaakt aan de volgende ontvangers, voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doelen, behoudens lokale Vereisten voor Gegevensbescherming: (i) aan haar gelieerden en dienstverleners; (ii) aan instanties voor fraudepreventie en aan wetshandhavingsinstanties; (iii) aan rechtbanken, toezichthouders, al dan niet van de overheid, belastinginstanties en ombudsman; (iv) aan een derde die  een deel of alle activiteiten van Colliers overneemt of geïnteresseerd is in de overname daarvan, ongeacht of dit geschiedt door een fusie, overname, reorganisatie of anderszins; of (v) zoals door de wet vereist of toegestaan, zoals om aan een dagvaarding of soortgelijk juridisch proces of overheidsverzoek te voldoen, of indien Colliers te goeder trouw meent dat bekendmaking wettelijk vereist is of indien Colliers een legitiem belang heeft in een bekendmaking, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is om de rechten en eigendommen van Colliers te beschermen.

Overdracht van Persoonsgegevens van de Klant buiten de Europese Economische Ruimte 
Gezien het mondiale karakter van de activiteiten van Colliers, zal Colliers voor de bovengenoemde doelen Persoonsgegevens van de Klant overdragen aan andere entiteiten van Colliers of aan andere ontvangers zoals hiervoor bedoeld, die zich in landen bevinden buiten de Europese Economische Ruimte (de “EER”) en die door de Europese Commissie niet worden beschouwd als landen die adequate gegevensbescherming bieden.

Persoonsgegevens van de Klant worden uitsluitend overgedragen van de EER naar een ontvanger in een land dat niet wordt beschouwd als een land dat adequate gegevensbescherming biedt als de overdracht voldoet aan de toepasselijke Vereisten voor Gegevensbescherming.

Beveiliging en Bewaring
Colliers zal redelijke maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen verlies of diefstal en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, kopiëren, gebruik of wijziging, ongeacht de vorm waarin ze worden bewaard. We bewaren persoonsgegevens van de Klant zo lang als nodig is voor de desbetreffende doelen tot het moment waarop de verjaringsperiode voor potentiële rechtsvorderingen vervalt.

Rechten van Klanten
Klanten kunnen bepaalde rechten hebben op grond van Vereisten voor Gegevensbescherming, behoudens beperkingen en/of restricties. Deze rechten omvatten het recht om: (i) te verzoeken om toegang tot en rectificatie of het wissen van persoonsgegevens van de Klant; (ii) de verwerking te laten beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens van de Klant; en (iii) gegevensportabiliteit. Klanten die een van deze rechten willen uitoefenen dienen contact op te nemen met NL.AVGverzoek@colliers.com. Klanten hebben ook het recht om een klacht in te dienen over het verwerken van hun persoonsgegevens bij hun lokale instantie voor gegevensbescherming.  

Neem contact met ons op: Als u vragen heeft over deze kennisgeving, neem dan contact op met NL.AVG@colliers.com.