Colliers International streeft ernaar bij haar bedrijfsvoering de hoogste ethische, professionele en wettelijke normen te hanteren. Dit omdat ons succes als onderneming afhankelijk is van het vertrouwen dat onze cliënten, aandeelhouders, medewerkers, zakenpartners en andere belanghebbenden in ons hebben.

In deze Ethische en Bedrijfsgedragscode worden de belangrijkste principes uiteengezet en krijgen medewerkers een leidraad inzake onderwerpen die met dit streven verband houden. Deze Code is van toepassing op alle activiteiten die de onderneming verricht en op elk personeelslid in elke business unit. Het is de verantwoordelijkheid van elke directeur en elk afdelingshoofd de nakoming van deze Code in hun hele business unit te implementeren, bevorderen en monitoren. Alle medewerkers moeten zowel naar de letter als naar de geest van deze Code handelen.

ONZE PRINCIPES

Integer handelen

 • Wij trachten belangenconflicten te voorkomen. Wanneer er zich toch een belangenconflict voordoet, stellen we de betrokken partijen daarvan op de hoogte, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om een eerlijke behandeling te garanderen. Medewerkers moeten situaties vermijden waarin hun financiële of andere persoonlijke belangen in strijd kunnen komen met de belangen van de onderneming of een klant.
 • Wij hanteren een zerotolerancebeleid ten aanzien van omkoperij en corruptie. Dit is van toepassing op alle zakelijke transacties van de onderneming in alle landen waarin zij opereert, hetzij rechtstreeks hetzij via dochterondernemingen en/of partners.
 • Wij respecteren de vertrouwelijkheid van alle in de loop van onze activiteiten ontvangen informatie.
 • Wij hanteren procedures om ervoor te zorgen dat de aan- of verkoop van aandelen in hetzij de onderneming, hetzij een klant, nauwgezet gecontroleerd wordt.
 • Wij concurreren open en eerlijk. Wij hanteren de hoogst mogelijke integriteitsnormen in zakelijke relaties met klanten, leveranciers en zakenpartners. Er mogen geen zaken worden gedaan of geaccepteerd en geen overeenkomsten of regelingen worden aangegaan op grond van ondeugdelijke motieven.
 • Medewerkers mogen zonder voorafgaande toestemming van een directe of senior leidinggevenden geen overeenkomsten of regelingen die op enige wijze verband houden met de zaken van de vennootschap aangaan met een zakenpartner, een kennis van de medewerker of een lid van zijn of haar familie.
 • Medewerkers mogen de middelen van de onderneming niet gebruiken voor een doel anders dan het voeren van het wettige en deugdelijke bedrijf van de onderneming. Medewerkers mogen zich zonder voorafgaande toestemming van een directe of senior leidinggevenden niet inlaten met of in verband staan met of een belang hebben in een betrekking, extern zakelijk belang of een aanvullend dienstverband.
 • Bepaalde geschenken en entertainment zien wij als ongepast voor een deugdelijke bedrijfsvoering. Wij hanteren een beleid dat erop gericht is medewerkers bewust te maken van welke geschenken of entertainment ongepast zijn (hetzij om aan te nemen, hetzij om te geven) en hoe zij in dergelijke situaties moeten handelen.

Anderen met respect behandelen

 • Wij streven ernaar een eerlijke, dankbare en plezierige werkomgeving te bieden waarin alle medewerkers de kans krijgen hun potentieel volledig te benutten. Alle medewerkers krijgen in gelijke mate respect, beloning en kansen van de onderneming en moeten hun collega’s op dezelfde wijze behandelen.
 • Wij streven ernaar de hoogste normen op het gebied van veiligheid en gezondheid te hanteren. Medewerkers spelen een belangrijk rol bij de nakoming van deze normen en moeten alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om letsel van collega’s en publiek te voorkomen.
 • Wij werken op een wijze die milieukwesties en –zorgen respecteert. Wij handelen op een maatschappelijk verantwoorde wijze in de landen en samenlevingen waarin wij actief zijn.
 • Wij zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming en leveren een positieve bijdrage aan de samenlevingen waarin wij actief zijn.
 • Wij stimuleren betrokkenheid van onze medewerkers bij de samenleving.

Professionaliteit vertegenwoordigen

Wij nemen elke kans waar om de professionele capaciteiten, kennis en vaardigheden van onze medewerkers te verbeteren. Medewerkers moeten zich in alle handelingen en relaties houden aan professionele normen, werken binnen de grenzen van hun bevoegdheden en hun taken met de vereiste vaardigheid, zorg en voorzichtigheid verrichten. Voorts dienen medewerkers zich tot het uiterste in te spannen om te voldoen aan de technische en professionele normen die behoren bij hun kwalificatieniveau, functie en verantwoordelijkheid.

Medewerkers die lid zijn van professionele instellingen moeten te allen tijde in overeenstemming met de gedragscodes van hun instelling handelen. Medewerkers moeten voorts te allen tijde handelen in overeenstemming met de gedragscode van het Royal Institution of Chartered Surveyors. Alle medewerkers met een beroepskwalificatie worden aangemoedigd de waarde van die kwalificatie en van een voortdurende professionele ontwikkeling te bevorderen.

Verantwoordelijkheid tonen

 • Wij voldoen aan alle relevante wetten van de landen waarin wij actief zijn en aan de eisen van alle toepasselijke regelgevende instellingen en toepasselijke praktijk- en gedragscodes. Medewerkers dienen hun taken altijd in overeenstemming met dergelijke wetten, voorschriften en codes uit te voeren.
 • Wij hanteren procedures om te voorkomen dat geld dat via illegale middelen is verkregen, de legale economie instroomt. Medewerkers moeten zowel naar de letter als naar de geest van deze procedures handelen.

Praktische toepassing van onze principes

 • Wij beoordelen zorgvuldig onze betrokkenheid bij eventuele taken die onze toezeggingen op grond van deze Code in gevaar zouden kunnen brengen. Aan ethische zorgen van medewerkers wordt aandacht geschonken binnen het kader van deze Code.
 • Indien medewerkers twijfelen over de interpretatie van deze Code of zich zorgen maken over activiteiten of uitgaven die mogelijk als aanvechtbaar kunnen worden opgevat, dienen zij hun manager, afdelingshoofd of de afdeling HR te raadplegen. Wij hanteren procedures voor melding van bijzonder ernstige zorgen door de medewerkers.
 • Wij zorgen voor training en advies aan medewerkers over de toepassing van deze Code in hun dagelijkse werk. Niet-nakoming van deze Code door medewerkers kan resulteren in disciplinaire maatregelen.

Wij zullen deze Code periodiek herzien om ervoor te zorgen dat de kwesties die relevant zijn voor onze activiteiten en de behoeften van onze medewerkers in deze Code aan de orde blijven komen.