Colliers International onderhoudt deze website (de "site") voor uw persoonlijk gebruik. Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Colliers International behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u te updaten. Door het gebruik van deze site aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u NIET akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van deze site.

De informatie op deze site is bedoeld als algemene richtlijn over zaken die alleen van belang. De toepassing en het effect van wetten kunnen lopen sterk uiteen op basis van de betrokken specifieke feiten. Door de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, en de inherente risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de informatie op deze site. Daarom moet de site niet gebruikt worden als een substituut voor overleg met een licentie voor commercieel vastgoed makelaar of een andere bevoegde adviseurs. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten, dient u contact op te nemen met een Colliers International professional.

Hoewel we hebben alles in het werk stelen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site is verkregen uit betrouwbare bronnen, is Colliers International niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen uit het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt verstrekt "als is", zonder garantie op volledigheid, juistheid, tijdigheid of van de resultaten van het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

In geen geval zal Colliers International, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers, zijn aansprakelijk voor u of iemand anders voor elke genomen beslissing of actie ondernomen op basis van de informatie op deze site of voor enige gevolgschade, bijzondere of soortgelijke schade, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Colliers International zal periodiek de informatie, diensten en middelen herzien die op deze site staan en behoudt zich het recht voor om dergelijke wijzigingen aan te brengen zonder enige verplichting tot vroegere, huidige of toekomstige bezoekers in kennis te stellen.

U mag content downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, mits copyright, handelsmerk of andere eigendomsrechten blijven ongewijzigd en zichtbaar. Geen enkel recht, titel of belang in een gedownloade materiaal wordt aan u overgedragen als gevolg van een dergelijke downloaden of kopiëren. U stemt ermee in dat u geen andere wijze kopiëren, te wijzigen, te wijzigen, weer te geven, te verspreiden, te verkopen, uit te zenden of enig materiaal op de Site op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colliers International te verzenden.

Als voorwaarde aan het gebruik van de site, kunt u de site niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Gebruiksvoorwaarden of enige van toepassing zijnde wetten.

Colliers International gebruik van persoonlijke gegevens die u aan de Site wordt beheerst door Privacy van de site beleid.

De site wordt aangeboden op een "als is" basis. Colliers International wijst uitdrukkelijk alle garanties met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Colliers International wijst alle verantwoordelijkheid voor verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid of schade, van welke aard dan ook als gevolg van, voortkomen uit of in enig opzicht verband houdt (a) eventuele fouten in of weglatingen van de Site en de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische onnauwkeurigheden en typografische fouten, (b) een derde partij websites of de inhoud daarin direct of indirect via koppelingen van de site met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele fouten in of weglatingen daarvan, (c) de niet-beschikbaarheid van de Site of enig gedeelte daarvan ( d) uw gebruik van de Site of (e) het gebruik van apparatuur of software in verband met de site.

In geen geval en onder geen enkele wettelijke of billijke theorie, hetzij uit onrechtmatige daad, contract, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zal Colliers International aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van de informatie die voortvloeit hierin, inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, nauwkeurigheid van de resultaten, of computer defect of storing.

U stemt ermee in te verdedigen, schadeloos te stellen en Colliers International vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten en onkosten, waaronder advocaten, voortkomend uit en gerelateerd aan uw gebruik van de Site.

Copyright Notice

Tenzij anders vermeld, de grafische afbeeldingen, knoppen en tekst op deze site zijn het exclusieve eigendom van Colliers International en haar dochterondernemingen. Behalve voor persoonlijk gebruik, kunnen deze items niet worden gekopieerd, verspreid, weergegeven, gereproduceerd of verzonden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colliers International.

Handelsmerken

Deze site beschikt over logo's, merk identiteiten en andere handelsmerken en servicemerken (gezamenlijk, de "Merken") zijn die eigendom zijn van of in licentie gegeven aan Colliers International en haar dochterondernemingen. Niets op deze site mag worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een merk op deze site zonder schriftelijke toestemming van Colliers International of een dergelijke derde partij die eigenaar is van een merk weergegeven op de Site.

Bepaalde links in deze site verbinden met andere websites die worden onderhouden door derde partijen waarover Colliers International geen controle heeft. Colliers International geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie in andere websites. Colliers International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte sites en maakt geen uitspraken met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke sites. Het bekijken van deze sites van derden is geheel voor uw eigen risico.