God drift og vedlikehold av en eiendom bidrar til å sikre verdiene, dels ved at eiendommens tekniske standard ikke forringes og dels ved at leietagerne opplever eiendommen som attraktiv og funksjonell. Teknisk forvaltning innebærer blant annet: 

  • Innhente tilbud samt følge opp utførelsen av teknisk drift, vaktmestertjenesten, renhold og renovasjon. Dette inkluderer utarbeidelse av vaktmesterinstruks samt inngåelse og oppfølging av serviceavtaler
  • Bestille alle arbeider som ønskes igangsatt utover faste avtaler og kontrakter, følge opp disse og attestere fakturaer til betaling
  • Iverksette nødvendige tiltak for å rette eventuelle feil og mangler som oppdages
  • Besørge ajourføring av tegninger, dokumentasjon m.m. ved endringer
  • Bistå ved ny oppmåling av eiendommen etter NS
  • Bestille og følge opp ordinært vedlikeholdsarbeid
  • Gjennomgå samtlige instrukser og avtaler årlig
  • Utarbeide vedlikeholdsplan i forbindelse med budsjettarbeid
  • Budsjettere felleskostnadene
  • Sikre at akutte problemer blir løst hurtig og effektivt ved hjelp av eksternt kontaktnett