God administrativ forvaltning av eiendommen sikrer eier forutsigbarhet og trygghet. Administrativ forvaltning innebærer å ivareta eiers ansvar i forhold til samarbeids-partnere, leverandører, leietagere og offentlige myndigheter. Det kan for eksempel være:

  • Oppfølgning i forhold til offentlige myndighetskrav og pålegg – som for eks Helse, Miljø og Sikkerhet, brannlovgivningen og lov om tilsyn med elektriske anlegg
  • Sikre at eiendommens forsikringsforhold til enhver tid er i orden
  • Fremlegge rapport for eier/styret om aktivitet og forslag til videre drift og vedlikehold av eiendommene
  • Kartlegge potensialet i eiendommen. Utrede muligheter for utvidelser og endret bruk som vil øke eiendommens verdi
  • Styre utviklingsarbeidene fra tilbud til ferdigstillelse
  • Reforhandle eksisterende leiekontrakter, samt utleie av ledige arealer
  • Følge opp rettidig betaling av husleie og fellesutgifter samt markedsføringskostnader
  • Påse at leiekontraktenes bestemmelser etterleves
  • Representere eier i forhold til leietagere angående daglig drift og vedlikehold
  • Utarbeide fordelingsnøkler for påløpte felleskostnader