რატომ უნდა ითანამშრომლოთ ჩვენთან?


ჩვენ ვთანამშრომლობთ ნაციონალურ და გლობალურ ინსტიტუტებთან და ინვესტორებთან, რათა განვსაზღვროთ, შევაფასოთ და შევარჩიოთ ისეთი აქტივები რომლებიც საუკეთესო შესაბამისობაშია მათ პორთფელთან,  ფინანსურ მიზნებთან და რისკების პროფილთან. იმისათვის, რომ აქტივის შესაძენად სტრატეგია დავსახოთ ჩვენ კომპლექსურ ანალიზს და ინოვატორულ მსჯელობას ვიყენებთ.

აქტივის განკარგვის დროს, ჩვენ ვახდენთ ბაზრის კონკურენტულ ანალიზს და შესადარისი აქტივების ტრანზაქციების ისტორიაზე დაყრდნობით უძრავი ქონების საციცოცხლო ციკლის მაქსიმიზაციას ვახდენთ, ამავდროულად ჩვენი მარკეტინგული ტექნოლოგიებით და კრეატიული მიდგომით ინვესტორების ინტერესს ვიზიდავთ.

ჩვენი ძირითადი შეთავაზება