Colliers International ei ennusta, me arvutame!

Colliers International pühendab palju aega ja ressursse projektide ja turu analüüsi. Teisisõnu on see alus, mis annab meie firmale ja meie klientidele kinnisvaraturul konkurentsieelise. Põhjalik turu-uuring on lisaks meie klientidele tugitalaks ka meie konsultatsiooni- ja hindamisosakonnale. Colliers’i kogemuse kohaselt ei suuda kinnisvarakonsultandid tihti pakkuda oma klientidele detailseid projekti kalkulatsioone ja analüüse arvestades kõikki olulisi tegureid. Colliers’i analüütikud usuvad, et lohakast konsultatsioonist tulenevad möödalaskmised on nö varjusurmas projektide peamisteks põhjusteks. Sellised projektid põrkuvad ootamatute takistustega, ebaefektiivsusega ning lõpuks hüljatakse.

Colliers’is alustame analüüsi detailidega - kogume vajalikud algandmed ja faktid ning loome tugeva infobaasi. See on aeganõudev ja professionaalsust eeldav tegevus, kuid tänu sellele võivad meie kliendid kindlad olla ja antud infot oma projektide arendamisel kasutada.

Meie teenused:

  • Üldiste riigipõhiste turuülevaadete koostamine
  • Regiooni- ja /või sektoripõhised strateegilised analüüsid
  • Turu käitumisprognoosid
  • Turumahu arvutused ja prognoosid
  • Turuüüri analüüsid
  • Kliendipõhised analüüsid ja ülevaated

Colliersi poolt regulaarselt koostatavad ja uuendatavad ingliskeelsed turuülevaated ja -analüüsid:

Igakuine turuülevaade annab ülevaate kaubanduse-, büroo, hotelli- ja tööstuskinnisvara trendide kohta Eestis. Lisaks sisaldab ülevaade ka majanduse ja kinnisvara makrotasandi kokkuvõtet ning ärikinnisvara sektorite võrdlust teiste Balti riikidega. Ülevaadet täiendab meediaseire olulisemate majandusuudiste kohta vaatlusperioodil. Ülevaade valmib üldjuhul kuu 10. kuupäevaks.

Igakuine tehingute ülevaade sisaldab kokkuvõtet kuu märkimisväärsematest ärikinnisvara tehingutest Eestis ja teistes Balti riikides. Ülevaatesse on koondatud Colliersi poolt igapäevaselt klientidelt, koostööpartneritelt ja tehinguregistritest saadav info olulisemate planeeritud ja teostatud üüritehingute, kinnisvarainvesteeringute ja uute arendusprojektide kohta.

Büroopindade turuanalüüs on koostatud fookusega Tallinnal kui Eesti peamisel turupiirkonnal. Raporti eesmärk on vaadelda majandusliku ja kinnisvarasektori makropildi taustal laienemis- ja kasvupotensiaaliga ettevõtete ringi ja hinnata erinevate ettevõtlussegmentide arengudünaamikat. Kogutud andmete põhjal koostatud analüüsist selgub, millistes asukohtades, millise kvaliteediklassiga hoonete vastu on hetkel ja lähiperspektiivis nõudlust ning, mille arendamine oleks kasumlik. Samuti annab analüüs ülevaate sellest, millised on olnud üürnike osas viimased olulisemad liikumised ning, milline on tulevikuprognoos lähiaastateks. Analüüsi on lisatud tänaste investorite ja teiste turuosaliste seisukohad ja nägemused. Lisaks on toodud struktureeritult välja kogu sektorit hõlmav ja mõjutav statistika alustades majanduse makronäitajatest ja lõpetades oluliste ehituslubade menetlusinfoga. Võrdlusena on toodud välja ka lähiriikide konkureerivate keskuste info.

Kaubanduspindade turuanalüüs on Eesti kaubanduspindade turgu (fookusega Tallinna piirkonnal) käsitlev ülevaade, kus peamine tähelepanu on suunatud Eesti majanduse lähituleviku prognoosile. Majandusnäitajatele tuginedes on prognoositud paari-kolme järgneva aasta kaubanduspindade turu trende. Analüüsi on kaasatud nii tarbija kindlustunde näitajad, sissetulekute dünaamika, demograafilised trendid ja muud olulised makromajanduslikud näitajad, millele on mõju meie kaubandusele. Ülevaatest leiate vastuse küsimustele: Kuidas on üürnike maksevõime seotud üürihindadega ja mida teevad üürihinnad järgneva 12 kuu jooksul? Kuhu liigub turg järgneva 3 aasta jooksul? Kes on uued potensiaalsed kaubandusturule sisenejad ning uued potensiaalsed üürnikud? Samuti oleme andnud oma arvamuse selles osas, kellel on käesoleval hetkel suuremad eeldused oma kaubanduspindade projekti elluviimiseks.

Tööstuspindade turuanalüüs analüüsib sektori arenguperspektiive ja trende, sisaldades ennekõike Tallinna ja Harjumaa tööstus- ja laopindade keskusteks kujunenud alade arendusplaane, planeeringuid, ettevõetud projektide tegeliku potensiaali hindamist ja võrdlevat analüüsi. Raport annab ülevaate Eesti majanduse fundamentaalnäitajatest, prognoosidest, hindab tööstussektori hetkeseisu ja tulevikuperspektiive nii tootmise, transpordi, logistika kui ka laonduse vaatenurgast, võttes sealjuures arvesse välisnõudlust ja eksporditrende Eesti peamistel sihtturgudel. Raporti põhifookus on tööstus- ja laopindadel - käsitletud on tööstus- ja logistikaparkide tänaseid ja potensiaalseid asukohti, vakantsusnäitajaid, planeeringuid, olemasolevaid arendusi, pindade üürimäärasid ja maahindu.