Toto jsou podmínky, na jejichž základě vám společnost Colliers International, s. r. o., (obchodní název a zde dále uváděna jen jako „Colliers International Česká republika“) se sídlem na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 614 99 404, bude poskytovat své služby. Naše dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy přijmeme vaši objednávku našich služeb, nicméně tyto podmínky jsou platné ode dne, kdy vám poskytneme jejich vyhotovení.

1.0 DEFINICE A VÝKLADY

1.1 Podmínkami se rozumí obchodní podmínky stanovené v tomto dokumentu. Podmínky zahrnují jakékoli další smluvní podmínky stanovené v našich písemných pokynech nebo takové podmínky, na které písemné pokyny odkazují. Tyto podmínky se vztahují na všechny služby, které si od nás objednáte, a mohou být měněny nebo upravovány pouze písemně a s podpisem obou stran (vaším a naším).

1.2 Klientem (dále jen „vy“) se rozumí osoba, společnost, firma nebo jiný právní subjekt uvedený v našich písemných pokynech. Nepřijímáme pokyny k tomu, abychom jednali za jakoukoli třetí osobu, a tyto podmínky neplatí, pokud jsme písemně neodsouhlasili, že budeme jednat za tuto třetí osobu. Vyhrazujeme si právo odmítnout jednat za takovou třetí osobu, dokud (pokud vůbec) nepodnikneme kroky řádné péče s cílem splnit naše interní úvěrové závazky, závazky týkající se legislativy o praní špinavých peněz a rizik. Pokud budeme požádáni o to, abychom jednali za subjekt vytvořený pro jeden účel, vyhrazujeme si právo před tím, než přijmeme objednávku na naše služby, vyžádat si záruku od mateřské společnosti nebo jinou záruku za úhrady za naše služby a takovou záruku získat. V případě prodeje majetku korporátním klientem, v rámci něhož půjde o převod akcií takového klienta, budeme požadovat, aby nám akcionáři takového korporátního klienta zaručili závazky takového klienta.

1.3 Colliers International Česká republika (rovněž dále jako „my“ nebo „nás“) je obchodní název společnosti Colliers International, s. r. o.

1.4 Důvěrnými informacemi se rozumí informace, které jsou svou povahou důvěrné a/nebo které za důvěrné označíme.

1.5 Písemnými pokyny se rozumí dokument obsahující pokyny, návrh nebo nabídku, který je vám zaslán společně s těmito podmínkami. V případě rozporu mezi podmínkami stanovenými v tomto dokumentu a podmínkami stanovenými v písemných pokynech, mají přednost podmínky stanovené v písemných pokynech.

1.6 Majetkem se rozumí majetek (včetně akcií nějaké společnosti), který je předmětem nám uděleného pokynu, a veškerý další majetek, v němž získá kupující podíl, včetně obsahu, vybavení a instalací, a jakéhokoli realizovaného podnikání, projektu nebo vývoje.

1.7 Službami se rozumí konkrétní služby stanovené v písemných pokynech a veškeré další služby, k jejichž poskytování jsme se písemně zavázali.

1.8 Výhradní prodejní právo – Pokud není v písemných pokynech stanoveno jinak, dáte-li nám pokyn k tomu, abychom disponovali s majetkem, poskytujete nám tím výhradní prodejní právo, což znamená, že budete povinni uhradit nám odměnu, společně s jakýmikoli dalšími sjednanými náklady či poplatky, jestliže: (a) v období, kdy máme výhradní prodejní právo, dojde ke změně vlastnictví majetku, i když jsme kupce nesehnali my, ale jiný agent nebo jiná osoba, včetně vás, a/nebo (b) dojde ke změně vlastnictví k majetku po vypršení období, kdy máme výhradní prodejní právo, ale s kupujícím, který vám byl představen během tohoto období, nebo s nímž jsme v daném období vedli jednání o majetku.

2.0 ODMĚNA

2.1 Naše odměna je stanovena v písemných pokynech.

2.2 V případech, kdy souhlasíme s tím, že budeme jednat společně s jiným konzultantem, bude odměna, která nám náleží, činit dohodnutou část celkové splatné odměny. V případě neexistence takové dohody nám musí být vyplacena stejná částka jako druhému konzultantovi (konzultantům).

2.3 Úhrada za služby v případě předčasného ukončení

(a) Není-li písemně dohodnuto jinak, pokud nám dáte pokyn k tomu, abychom jednali vaším jménem, a poté dojde ke zrušení transakce nebo pokynu, protože svůj pokyn odvoláte nebo zrušíte, máme nárok na 50 % odměny, kterou bychom obdrželi, pokud by byla transakce řádně dokončena.

(b) Ať již je realizace transakce či pokynu dokončena či nikoli, jste v každém případě povinni uhradit nám náklady a výdaje uvedené v článku 3.0 níže.

(c) V případě poradenských služeb se odměna při ukončení poradentství vypočítá podle naší hodinové sazby platné v daném okamžiku a podle počtu hodin odvedené práce a tuto částku jste povinni uhradit.

2.4 Vícepráce
V situacích, kdy je nezbytné, abychom prováděli vícepráce nad rámec dohodnutého rozsahu služeb, bude dohodnuta dodatečná odměna.

2.5. Odhady
Veškeré odhady naší odměny a nákladů jsou poskytovány na základě informací, které od vás obdržíme. Takové odhady pro nás tudíž nejsou závazné, pokud jsou poskytnuté informace v jakémkoli ohledu neúplné, zavádějící či chybné.

3.0 NÁKLADY A VÝDAJE

3.1 Předem vám poskytneme odhad nákladů a výdajů předtím, než takové náklady a výdaje vzniknou. Tyto položky zahrnují, mimo jiné, cestovné, náklady na reklamu a marketing (včetně tabulí „na prodej“ a „k pronájmu“), interní poštovní zásilky, tisk, mapy, fotografie, fotokopie, knihovnické a datové služby, vyhledávání, bankovní reference, žádosti o stavební povolení a regulační poplatky.

3.2 Náklady a výdaje vám mohou být naúčtovány bezprostředně poté, co jsou zjištěny nebo co vzniknou, ať již je realizace pokynu, který jsme od vás obdrželi, dokončena či nikoli.

3.3 Zavazujete se, že nás zbavíte veškeré odpovědnosti za tyto náklady a výdaje.

3.4 Za všech okolností, kdy vaše pokyny zahrnují administrativní náklady vzniklé na naší straně, jako jsou náklady na pořizování fotokopií, zasílání faxů atd., jsme oprávněni přidat administrativní náklady na faktury, abychom zajistili jejich proplacení.

4.0 SPLATNOST FAKTUR ZA NAŠE SLUŽBY

4.1 Jsme oprávněni vystavit fakturu za naše služby a ty jsou splatné bez jakékoli slevy, srážky, kompenzace či protipohledávky: (a) k datu uvedenému / k datům uvedeným v písemných pokynech a/nebo (b) když své pokyny zrušíte (v tomto případě platí ustanovení odstavce 2.3).

4.2 Ve všech ostatních případech jsou fakturované částky splatné v den vystavení faktury na poskytnuté služby a/nebo na náklady a výdaje, které nám vznikly.

4.3 Veškeré faktury jsou splatné v okamžiku jejich doručení.

4.4 V případě, že budeme nuceni zahájit řízení pro vymáhání jakýchkoli dlužných částek za naše služby, a budeme v takovém řízení úspěšní, souhlasíte s tím, že uhradíte naše právní výlohy spojené s takovým řízením.

5.0 DANĚ

5.1 Veškerá odměna, náklady a výdaje uvedené v těchto podmínkách a písemných pokynech mohou podléhat DPH (a případně jakýmkoli dalším daním, ať již v České republice nebo jinde).

6.0 ÚROK

6.1 Není-li písemně dohodnuto jinak, pokud platbu neuhradíte do 21 dnů od doručení faktury, budete povinni uhradit úrok z dlužné fakturované částky ve výši 6 % p.a. nad dvoutýdenní repo sazbou stanovenou Českou národní bankou od data vystavení faktury do uhrazení dlužné částky.

7.0 ROZSAH SLUŽEB

7.1 Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah a výklad právních titulů, zejména vlastnického titulu, regulační dokumentace nebo nájemní dokumentace, a pokud neobdržíme výslovný pokyn k tomu, abychom o nich podali zprávu, nezaručujeme: že nemovitosti, k nimž poskytujeme poradenství, jsou ze stavebního hlediska ve vyhovujícím stavu, že pozemky nejsou kontaminované, že pozemky či nemovitosti splňují právní předpisy nebo že pozemky či objekty mají územní rozhodnutí nebo stavební povolení nebo mohou být použity pro požadované účely.

7.2 Služby poskytneme v přiměřené lhůtě od přijetí vašich pokynů s tím, že: (a) jakékoli odhady týkající se lhůty pro poskytnutí služeb nejsou pro nás právně závazné a (b) jsme oprávněni (nikoli však povinni) plněním služeb (nebo jakékoli jejich části) pověřit jednu či více osob, firem či společností (ať již jako subdodavatele nebo jinak) na základě takových podmínek, které považujeme za vhodné dle našeho výhradního uvážení.

7.3 V rámci naší práce může být nezbytné obrátit se vaším jménem na odborného poradce. Předtím než tak učiníme, vyžádáme si vaše svolení. Jakmile obdržíme vaše svolení k využití služeb takových odborných poradců, budete odpovědní za uhrazení odměny za jejich služby a výdajů spojených s jejich činností. Přijetí vašeho svolení k využití služeb takových odborných poradců neznamená, že zaručujeme jejich způsobilost. Pokud od vás obdržíme pokyn k tomu, abychom na práci takových odborných poradců dohlíželi, jsme oprávněni si účtovat další odměnu, která se stanoví na základě doby trvání takové činnosti, nepřebíráme však žádnou odpovědnost za jakékoli doporučení, které od takových poradců obdržíte.

7.4 Jakékoli tržní prognózy, které jsou součástí našich služeb, včetně, mimo jiné, příjmů, výdajů, související míry růstu, úrokových sazeb, pobídek, výnosů a nákladů, jsou pouhými prognózami a mohou se ukázat jako nepřesné. Tyto tržní prognózy je tudíž třeba vykládat pouze jako orientační posouzení možností a nikoli jako jistou věc.

8.0 POSKYTOVANÉ INFORMACE

8.1 Pokud nám písemně nesdělíte jinak, nejsme povinni kontrolovat nebo schvalovat přesnost informací, které nám poskytnete vy nebo jiné subjekty.

8.2 Pokud nám písemně nesdělíte jinak, zaručujete tímto přesnost veškerých informací, které nám poskytnete nebo které nám budou poskytnuty vaším jménem, na základě skutečnosti, že očekáváte, že se budeme na tyto informace spoléhat.

8.3 Zavazujete se, že nás odškodníte v souvislosti s veškerými náklady, nároky, poplatky a výdaji jakékoli povahy, které nám mohou vzniknout, pokud se takové informace ukážou jako nepřesné (ať již zcela nebo částečně) nebo neúplné.

8.4 Pouze s výhradou článku 12 níže můžeme jakékoli informace, které od vás obdržíme během poskytování služeb, použít pro jakýkoli jiný účel, pokud nám písemně nesdělíte svůj nesouhlas kdykoli před jakýmkoli takovým užitím.

9.0 NAŠE ZPRÁVY

9.1 Ve vztahu k jakékoli námi vypracované písemné zprávě nebo doporučení souhlasíte, že naše zpráva nebo doporučení nebo důvěrné informace, celé nebo jejich části, nemohou být uvedeny v žádném publikovaném dokumentu, oběžníku nebo prohlášení ani jakýmkoli způsobem publikovány bez našeho předchozího písemného svolení.

9.2 Autorské právo k veškerým zprávám, dokumentům a materiálům, které vám poskytneme, zůstává vždy v našem vlastnictví.

10.0 DOKUMENTACE

10.1 Po dokončení práce jsme oprávněni ponechat si veškerou dokumentaci, dokud nedojde k úplnému uhrazení veškerých úhrad za naše služby, které nám náleží.

10.2 Pokud od vás neobdržíme jiné instrukce, tímto souhlasíte, že můžeme skartovat dokumenty týkající se služeb po šesti letech od data poslední faktury, kterou jsme vám v dané věci zaslali.

11.0 E-MAIL

11.1 E-mail, který od vás obdržíme, budeme považovat za vaši žádost o komunikaci prostřednictvím e-mailu.

11.2 Pokud s námi chcete komunikovat prostřednictvím e-mailu, přijetím těchto podmínek potvrzujete, že jste si vědomi rizik takového počínání a že nás opravňujete k tomu, abychom jednali v souladu s elektronickými pokyny, které jste nám zaslali (nebo jejichž přenos podle všeho proběhl).

12.0 OCHRANA ÚDAJŮ

12.1 Žádné osobní údaje nesdělíme žádné třetí straně bez vašeho výslovného svolení.

12.2 Příležitostně můžeme použít vaše kontaktní údaje k tomu, abychom vás informovali o novinkách v oblasti nemovitostí, seminářích pro klienty a podobně. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, abychom vám takové informace zasílali. Pokud si nepřejete dostávat takové informace, sdělte nám to prosím písemně a dopis zašlete na naši adresu k rukám pracovníka na pozici Data Protection Officer.

13.0 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

13.1 Ve vztahu k jakýmkoli službám, které vám poskytneme, platí následující omezení:

13.2 Zavazujete se, že se nebudete domáhat náhrady škody za utrpěné ztráty vůči žádnému řediteli, zaměstnanci nebo konzultantovi společnosti Colliers International Česká republika nebo jiné přidružené společnosti skupiny Colliers International (dále jen „zaměstnanec společnosti Colliers“). Tímto souhlasíte s tím, že zaměstnanec společnosti Colliers nemá vůči vám osobní povinnost řádné péče a že jakékoli nároky na náhradu škody za utrpěné ztráty musí být uplatňovány vůči společnosti Colliers International Česká republika případně příslušné přidružené společnosti skupiny Colliers International.

13.3 Neneseme odpovědnost za jakoukoli z následujících skutečností: (a) za jakékoli služby mimo dohodnutý rozsah služeb; (b) vůči jakékoli třetí straně; (c) za jakékoli následné ztráty nebo ušlý zisk.

13.4 V případě, že utrpíte nějaké ztráty, za které jsme my a jakákoli jiná osoba/subjekt společně a jednotlivě vůči vám odpovědní, vymahatelné ztráty jsou omezeny na výši poměrově odpovídající našemu relativnímu přispění ke vzniku celkové ztráty.

13.5. Za ztráty a škody vzniklé v důsledku naší nedbalosti, porušení smlouvy nebo jinak (ale nikoli na základě podvodu) neseme odpovědnost do maximální výše 10 milionů korun českých na jednu příčinu vzniku takových ztrát nebo škody. Tento limit se vztahuje na každou transakci a zálohu a jakoukoli následnou práci, kterou pro vás odvedeme, dokud nebude výslovně zrušen jakýmikoli dalšími písemnými pokyny podepsanými ředitelem společnosti Colliers International Česká republika.

13.6 Výjimky a omezení uvedená v tomto odstavci nevylučují ani neomezují jakoukoli odpovědnost za podvod nebo nepoctivé jednání ani závazky, které nezle ze zákona omezit či vyloučit.

13.7 Pokud jsou písemné pokyny adresovány více než jednomu klientovi, vztahuje se výše uvedené omezení odpovědnosti souhrnně na všechny nároky vznesené všemi takovými klienty a nikoli jednotlivě na každého klienta.

14.0 ODŠKODNĚNÍ

14.1 Zavazujete se, že nás odškodníte v souvislosti s veškerými náklady, nároky, poplatky a výdaji, které nám vzniknou v důsledku (nikoli však výhradně): (a) používání našeho díla pro jiné účely, než k jakým jsme poskytli svolení; (b) mylného výkladu námi poskytnutých doporučení vámi nebo s vaším svolením třetími stranami a/nebo (c) mylného výkladu rozsahu naší účasti v jakémkoli konkrétním projektu třetím stranám.

14.2 Dále souhlasíte s tím, že nás odškodníte v souvislosti se všemi škodami nebo závazky, které nám vzniknou v důsledku používání vámi poskytnutých materiálů, k nimž vlastní autorské právo třetí strana.

15.0 POSTOUPENÍ

15.1 Tato dohoda ani žádná z jejích podmínek nesmějí být vámi ani námi postupovány žádné třetí straně, pokud to není dohodnuto písemně.

16.0 ZRUŠENÍ POKYNŮ

16.1 Jsme oprávněni s okamžitou platností písemnou výpovědí ukončit jakoukoli dohodu, která se řídí těmito podmínkami: (a) v případě, kdy v důsledku okolností, které jsou mimo naši či vaši kontrolu, se poskytování služeb stane nemožným, nebo (b) v případě, kdy je poskytování služeb nemožné na základě vaší činnosti, nebo (c) v případě, kdy jste nám poskytli nesprávné informace v rozporu s článkem 8 výše, na něž jsme se spoléhali, nebo (d) jestliže včas neuhradíte jakoukoli částku, kterou jste povinni nám uhradit, nebo (e) kdykoli, pokud závažným způsobem porušujete vaše povinnosti vůči nám, nebo (f) bez uvedení důvodu, přičemž v takovém případě nebudete povinni hradit nám žádnou odměnu v souvislosti s danou věcí a my nebudeme povinni poskytovat žádné další služby.

16.2 Vy (a pokud nelze uplatnit odstavec 16.1, také my) jste oprávněni ukončit jakoukoli dohodu, která se řídí těmito podmínkami, zasláním písemné výpovědi s výpovědní lhůtou v trvání minimálně 28 dní. Pokud však písemné pokyny stanoví minimální dobu trvání pokynů, které jsme obdrželi, není možné podat výpověď tak, aby dohoda byla ukončena před koncem této minimální doby.

16.3 V případě zrušení pokynů, které jsme od vás obdrželi, budete povinni uhradit nám jakékoli neuhrazené úhrady za služby a budete dále odpovědni za jakékoli úhrady vzniklé v souladu s článkem 2, 3 a 5 těchto podmínek.

16.4 Bez ohledu na ukončení naší dohody s vámi, ustanovení článku 1 až 10, 12, 13, 14, 19 a 20 zůstávají plně v platnosti a účinnosti.

17.0 DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

17.1 Společnost Colliers International Česká republika nepodléhá žádným konkrétním platným nařízením proti praní špinavých peněz v České republice, ale je povinna dodržovat obecná ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která se mohou na ni a její podnikání občas vztahovat.

18.0 STÍŽNOSTI

18.1 Máme zavedený postup pro řešení stížností. Kopie tohoto postupu je k dispozici na vyžádání.

19.0 ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

19.1 Tyto podmínky se řídí zákony České republiky.

19.2 Jakýkoli spor vzniklý na základě těchto podmínek nebo jejich porušení bude řešen způsobem stanoveným v písemných pokynech, který upravuje řešení sporů mezi stranami, v opačném případě budou veškeré spory postupovány ke konečnému vyřešení k rozhodčímu řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR, kde budou řešeny v souladu s pravidly Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení je Praha. Rozhodčí řízení se uskuteční v anglickém jazyce a bude vedeno jedním rozhodčím soudcem, kterého strany společně jmenují. Takto jmenovaný rozhodčí soudce povede všechna slyšení a zasedání v Praze. Rozhodčí nález bude vydán v anglickém jazyce a rozhodčí soudce se bude řídit českým právem. Při rozhodování, jehož výsledek bude pro klienta a společnost Colliers International Česká republika závazný, je rozhodčí soudce povinen uplatnit tyto podmínky a není oprávněn měnit jakékoli ustanovení těchto podmínek.

19.3 Jestliže soud nebo rozhodčí soud shledá jakékoli ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevymahatelným, toto neovlivní platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek, které zůstanou v platnosti.