Colliers International, s. r. o., (obchodní název a zde dále uváděna jen jako „Colliers International Česká republika“) je česká společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 61499404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30539.

Skupina Colliers International provozuje tyto internetové stránky (dále jen stránky) jménem společnosti Colliers International Česká republika a jsou určené k vašemu osobnímu použití. Váš přístup a používání těchto stránek upravují následující podmínky použití. Skupina Colliers International si vyhrazuje právo tyto podmínky použití kdykoli bez předchozího upozornění aktualizovat. Používáním těchto stránek tyto podmínky použití bez výhrad a omezení přijímáte. Pokud s těmito podmínkami použití NESOUHLASÍTE, tyto stránky prosím NEPOUŽÍVEJTE.

Informace uvedené na těchto stránkách slouží pouze jako obecné informace týkající se záležitostí, které jsou předmětem zájmu. Uplatňování a dopad zákonů se může značně lišit na základě konkrétních skutečností v dané věci. Vzhledem k neustálým změnám zákonů, pravidel a předpisů a inherentním rizikům elektronické komunikace na těchto stránkách může dojít k prodlení, opomenutí či k výskytu nepřesností informací zde obsažených. Tyto stránky by tudíž neměly být používány jako náhrada konzultace s kvalifikovaným realitním makléřem nebo jinými kompetentními poradci. Před tím, než učiníte jakékoli rozhodnutí nebo podniknete jakékoli kroky, byste se měli poradit s odborníkem ze společnosti Colliers International Česká republika. 

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace uvedené na těchto stránkách jsou ze spolehlivých zdrojů, subjekty v rámci skupiny Colliers International a Colliers International Česká republika nenesou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí ani za výsledky získané na základě používání těchto informací. Veškeré informace na těchto stránkách se poskytují „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky úplnosti, přesnosti, včasnosti nebo výsledků získaných na základě používání těchto informací a bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné či předpokládané.

Žádný subjekt skupiny Colliers International, ani konkrétně společnost Colliers International Česká republika, nebo jejich přidružené společnosti či spřízněné obchodní společnosti nebo partneři, agenti či zaměstnanci těchto společností nejsou vůči vám ani nikomu jinému odpovědni v žádném ohledu za jakékoli učiněné rozhodnutí nebo uskutečněné kroky na základě informací uvedených na těchto stránkách ani za žádné následné, zvláštní či podobné škody, i kdyby byly o možnosti vzniku takových škod informovány.

Colliers International Česká republika bude informace, služby a zdroje uvedené na těchto stránkách pravidelně kontrolovat a vyhrazuje si právo na změny bez povinnosti o tom informovat minulé, stávající nebo budoucí návštěvníky.

Obsah můžete stahovat pouze pro nekomerční osobní použití za předpokladu, že copyright, obchodní známka a další upozornění na vlastnická práva zůstanou nezměněné a viditelné. Na základě stažení nebo kopírování jakýchkoli stažených materiálů na vás nepřecházejí žádná práva, právní nárok ani podíl v takovém materiálu. Souhlasíte s tím, že žádný materiál zveřejněný na těchto internetových stránkách nebudete žádným jiným způsobem rozmnožovat, upravovat, měnit, zobrazovat, distribuovat, prodávat, vysílat nebo přenášet bez písemného souhlasu příslušného subjektu skupiny Colliers International případně společnosti Colliers International Česká republika.

Podmínkou používání těchto stránek je, že tyto stránky nebudete používat pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo který zakazují tyto podmínky použití nebo platné zákony.

Používání jakýchkoli osobních údajů, které poskytnete na těchto stránkách, jakýmkoli subjektem skupiny Colliers International nebo společností Colliers International Česká republika se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek.

Tyto stránky se poskytují „tak, jak jsou,“ a skupina Colliers International a zejména společnost Colliers International Česká republika neposkytuje žádné záruky ve vztahu k obsahu těchto stránek. Skupina Colliers International a zejména společnost Colliers International Česká republika dále odmítají veškerou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, újmu, nárok, odpovědnost nebo škodu jakéhokoli druhu v důsledku, na základě nebo jakkoli související s (a) jakýmikoli chybami nebo opomenutími na těchto stránkách a v jejich obsahu, včetně, mimo jiné, technických nepřesností a typografických chyb, (b) jakýmikoli internetovými stránkami třetí strany nebo jejich obsahem, přímo či nepřímo zobrazenými prostřednictvím odkazů na těchto stránkách, včetně, mimo jiné, jakýchkoli chyb či opomenutí na takových stránkách, (c) nedostupností stránek nebo jakékoli jejich části nebo (d) vaším používáním stránek nebo (e) vaším používáním jakéhokoli vybavení nebo softwaru v souvislosti s těmito stránkami.

Subjekty skupiny Colliers International ani společnost Colliers International Česká republika za žádných okolností a v souladu s žádnými platnými zákony neodpovídají za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé na základě používání informací zde uvedených, včetně, mimo jiné, za škody v podobě ušlého zisku, ztráty dobrého jména, ztráty dat, zastavení práce, přesnosti výsledků nebo selhání či nefunkčnosti počítačového vybavení.

Souhlasíte, že odškodníte a zbavíte odpovědnosti veškeré subjekty společnosti Colliers International a zejména společnost Colliers International Česká republika v souvislosti s veškerými nároky, škodami, náklady a výdaji, včetně poplatků za advokáta, vzniklé na základě a v souvislosti s používáním těchto stránek.

Upozornění o autorském právu: Není-li uvedeno jinak, jsou grafická zobrazení, tlačítka a text obsažené na těchto stránkách výhradním vlastnictvím společností v rámci skupiny Colliers International. Tyto prvky nesmějí být kopírovány, distribuovány, zobrazovány, reprodukovány nebo přenášeny jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, prostřednictvím pořizování fotokopií, záznamů nebo jinak bez předchozího písemného souhlasu příslušného subjektu skupiny Colliers International. Výjimku tvoří rozmnožování, zobrazování, distribuce, reprodukování či přenos pro osobní potřeby.

Právo duševního vlastnictví: Na těchto stránkách jsou zobrazena loga, značky, ochranné známky a další díla podléhající právu duševního vlastnictví a (dále souhrnně jen značky), které jsou vlastnictvím společností skupiny Colliers International nebo k nimž tyto společnosti vlastní licenci. Žádná část těchto stránek nesmí být vykládána jako udělení, ať již přímo či nepřímo, jakékoli licence nebo práva k užití jakéhokoli díla zobrazeného na těchto stránkách bez písemného souhlasu příslušné společnosti skupiny Colliers International nebo případně jakékoli třetí strany, která je vlastníkem značky zobrazené na těchto stránkách.

Některé odkazy uvedené na těchto stránkách odkazují na jiné internetové stránky provozované třetími stranami, které jsou zcela mimo kontrolu skupiny Colliers International. Skupina Colliers International a zejména společnost Colliers International Česká republika neposkytují žádné záruky ohledně přesnosti nebo jakéhokoli jiného aspektu informací uvedených na jiných internetových stránkách. Subjekty skupiny Colliers International a zejména společnost Colliers International Česká republika neodpovídají za obsah jakýchkoli odkazovaných stránek a neposkytují žádné záruky ohledně obsahu nebo přesnosti materiálů na takových stránkách. Takové stránky třetích stran zobrazujete zcela na své vlastní riziko.